Højesterets dom af 08. april 2014 i sag 225/2012

Info

Resumé:

Et vilkår i lejekontrakten om nyistandsættelse af lejemålet ved fraflytning var ugyldigt, idet lejekontrakten fremtrådte på en sådan måde, at lejeren måtte opfatte lejevilkårene som standardiserede

 

For Højesteret var parterne enige om, at lejekontrakten ikke var en blanket i lejelovens forstand, men at lejekontrakten indeholdt lejevilkår, som var ensartede for flere lejere i samme ejendom.

 

Højesteret udtalte bl.a., at lejekontrakten efter en helhedsvurdering ikke fremtrådte som udarbejdet individuelt for det pågældende lejemål, og at A måtte opfatte lejevilkårene som standardiserede. Som følge heraf var et lejevilkår i As lejekontrakt om nyistandsættelse af lejemålet ved fraflytning ugyldigt, idet vilkåret pålagde lejeren større forpligtelser end efter lejelovens bestemmelser.

 

Landsretten var kommet til et andet resultat.