Højesterets dom af 08. februar 2019 i sag 22/2017

Info

Resumé:

FS Finans III A/S

og

Datacentrals krav på betaling af udtrædelsesgodtgørelse kunne konkursreguleres


I februar 2011 indgik Amagerbanken og Finansiel Stabilitet (FS Finans III) aftale om overdragelse af Amagerbankens virksomhed samt bankens aktiver og en del af passiverne, herunder bl.a. en forholdsmæssig andel af Amagerbankens forpligtelse til at betale udtrædelsesgodtgørelse til Bankernes EDB Central a.m.b.a. (BEC). Overdragelsen var en følge af afviklingen af Amagerbanken efter reglerne i bankpakke III. Sagens hovedspørgsmål var, om BEC’s krav på udtrædelsesgodtgørelse kunne konkursreguleres.


Højesteret fandt, at der efter formålet og udformningen af ordningen i bankpakke III ikke er holdepunkter for, at det med ordningen – som er alternativet til konkursbehandling af et nødlidende pengeinstitut – har været tilsigtet at fravige det grundlæggende konkursretlige princip om ligelig behandling af kreditorer, og Højesteret fandt herefter, at konkurslovens principper om konkursregulering også kunne anvendes på den del af BEC’s krav på udtrædelsesgodtgørelse, som var overtaget af FS Finans III.


Højesteret fandt endvidere, at retsforholdet mellem BEC og Amagerbanken ikke havde en sådan beskaffenhed, at konkursregulering af kravet var udelukket, at godtgørelseskravet trådte i stedet for et længere opsigelsesvarsel, hvorfor udtrædelsesgodtgørelsen kunne gøres til genstand for konkursregulering, og at et kapitalindskud, som Amagerbanken havde foretaget i BEC, og som tjente til sikkerhed for betaling af udtrædelsesgodtgørelse, ikke var til hinder for konkursregulering. Efter en samlet vurdering fandt Højesteret, at en rimelig udtrædelsesgodtgørelse passende kunne fastsættes til 2 års omsætning for Amagerbanken. Der forelå ikke forhold, der kunne begrunde, at BEC herudover blev tilkendt erstatning.


FS Finans III havde efter konkursreguleringen krav på at få tilbagebetalt en mindre del af kapitalindskuddet, men Højesteret fandt, at FS Finans III som følge af forældelse var afskåret fra at gøre kravet gældende mod BEC.
 

Landsretten var nået til et andet resultat.