Højesterets dom af 07. oktober 2020 i sag 56/2019

Info

Resumé:

Udeblivelse med ekstrakt førte til afvisning af ankesag


Sagen angik, om det var berettiget, at landsretten havde afvist ankesagen mellem A og Civilstyrelsen på grund af manglende rettidig indsendelse af ekstrakt, herunder navnlig om landsretten forinden burde have hørt A.


Højesteret udtalte, at retten som udgangspunkt skal høre appellanten, inden retten tager stilling til, om anken skal afvises, fordi ekstrakten ikke er indleveret rettidigt. Der var ikke oplyst sådanne særlige omstændigheder, at dette udgangspunkt kunne fraviges i den foreliggende sag. 


Højesteret fandt dog under hensyn til de konkrete omstændigheder i sagen, herunder at A ikke havde dokumenteret, at han som følge af sygdom var forhindret i at indsende ekstrakt, ikke grundlag for at ophæve dommen og hjemvise ankesagen til fornyet behandling i landsretten.


Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.