Højesterets dom af 07. august 2013 i sag 91/2013

Info

Resumé:

Afvisning af anke af straffedom over en anden person vedrørende konfiskation af genstande

To personer ønskede at anke en afgørelse om konfiskation i en dom afsagt af Østre Landsret den 22. november 2012 i en straffeankesag mod T. Ved dommen blev der hos T konfiskeret en række effekter. De to personer havde som vidner i by- og landsretten forklaret, at effekterne ikke tilhørte T. De to personer havde ikke partsstatus, og de havde ikke under straffesagen påstået, at der ikke skulle ske konfiskation hos T af effekterne.

Højesteret afviste anken, fordi de to personer manglende beføjelse til at anke. Højesteret bemærkede samtidig, at de to personer kan få prøvet afgørelsen om konfiskation ved at anlægge en civil retssag i 1. instans.