Højesterets dom af 07. juni 2018 i sag 128/2017

Info

Resumé:

Zoologiske anlæg drev ikke museumsvirksomhed i lønsumsafgiftslovens forstand og var derfor ikke omfattet af fritagelsen for lønsumsafgift


Sagen angik, om Nordsøen Oceanarium, Odense Zoologiske Have, Aalborg Zoologiske Have og Zoologisk Have i København, som leverer momsfritagne varer og ydelser, og som alle modtager støtte efter lov om statstilskud til zoologiske anlæg, var omfattet af fritagelsen for lønsumsafgift for "aktiviteter vedrørende museumsvirksomhed" i en bestemmelse i lønsumsafgiftsloven, som blev ændret i 2012 og trådte i kraft med virkning fra den 1. januar 2009.


Spørgsmålet var i første række, om de zoologiske anlæg skulle anses for fuldt ud afgiftsfritagne museumsvirksomheder. I anden række var spørgsmålet, om de i hvert fald i et vist omfang havde drevet museumsvirksomhed, og at de derfor havde krav på delvis afgiftsfritagelse, og at opgørelsen af deres lønsumsafgiftstilsvar derfor skulle hjemvises til SKAT.


Efter oplysningerne om den momsfritagne virksomhed, som de zoologiske anlæg driver og drev i perioden fra den 1. januar 2009 til den 30. juni 2012, fandt Højesteret, at der ikke var tale om museumsvirksomhed i lønsumsafgiftslovens forstand.


Højesteret fandt endvidere, at de tre zoologiske havers hovedaktivitet var udstilling af levende dyr, og at de øvrige aktiviteter, som haverne beskæftigede sig med, ikke var af en sådan selvstændig karakter og af et sådant omfang, at de udgjorde en virksomhed, der kunne berettige til delvis afgiftsfritagelse efter lønsumsafgiftsloven.


I overensstemmelse med Nordsøen Oceanariums og Skatteministeriets samstemmende påstande blev fastsættelsen af Nordsøen Oceanariums lønsumsafgiftstilsvar for perioden fra den 1. januar 2009 til den 30. juni 2012 hjemvist til SKAT.

 

Landsretten var nået til samme resultat.