Højesterets dom af 07. marts 2019 i sag BS-15214/2018-HJR

Info

Resumé:

Valuarvurderingen blev tilsidesat og kunne ikke danne grundlag for prisfastsættelsen


Sagen angik, om køberne af en andelsbolig havde betalt overpris for en andelsbolig, fordi ejendommens værdi var ansat for højt af en valuar.

Valuarvurdering var foretaget kort tid efter andelsboligforeningens køb af ejendommen.


Højesteret fandt, at der må være en formodning for, at den aftalte pris mellem uafhængige parter stemmer med den faktiske handelsværdi omkring overdragelsestidspunktet. Da valuarens vurdering afveg væsentligt fra denne pris, og da valuaren ikke havde begrundet afvigelsen, fandt Højesteret, at vurderingen ikke kunne danne grundlag for prisfastsættelsen af andelsboligen.

Landsretten var nået til et andet resultat.