Højesterets dom af 06. november 2018 i sag BS-9605/2018-HJR

Info

Resumé:

Ankestyrelsens afgørelse om ophør af retten til sygedagpenge ikke tilsidesat


Sagen angik, om der var grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelse, hvorefter A’s ret til sygedagpenge ophørte i oktober 2014.


A havde da været sygemeldt siden juli 2012 på grund af bl.a. mavesmerter som følge af en operation i 2004 samt migræne og skulder- og nakkesmerter.


Højesteret fastslog, at A’s arbejdsevne, da kommunen traf afgørelse om ikke at forlænge hendes sygedagpengeperiode, ikke var afklaret i en sådan grad, at kommunen burde have vurderet, at sagen skulle forelægges for rehabiliteringsteamet med henblik på indstilling vedrørende førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb.


Højesteret fastslog derfor, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelse.


Landsretten var nået til samme resultat.