Højesterets dom af 06. maj 2010 i sag 358/2008

Info

Resumé:

Sag mod Kulturministeriet om fortolkning af ophavsretslovens § 19 blev afvist som følge af manglende retlig interesse

Sagsøgeren, Hans Kristian Pedersen (H), anlagde et anerkendelsessøgsmål mod Kulturmini-steriet (K) angående fortolkningen af ophavsretslovens § 19, stk. 1. H ville nærmere have afklaret, om det er lovligt for ham inden for EØS-området at videresælge et værk, der lovligt er bragt på markedet uden for EØS-området, når blot ophavsmanden ikke har nedlagt forbud mod videresalg inden for EØS-området, eller om videresalg i en sådan situation kun er lovligt, såfremt der foreligger et samtykke hertil fra ophavsmanden. K påstod sagen afvist under hen-visning til, at en tidligere sag i 2003 mellem Laserdisken ApS, som H var direktør for, og K havde retskraft i forhold til sagens spørgsmål, og at H manglede retlig interesse i søgsmålet.

Højesteret fandt, at der ikke var grundlag for at afvise søgsmålet ud fra et retskraftsynspunkt, idet den tidligere sag var blevet hævet i 2006, uden at der blev truffet en retskraftig afgørelse om fortolkningen af ophavsretslovens § 19. Højesteret fandt endvidere, at sagens spørgsmål ikke ville kunne give anledning til en konkret tvist mellem H og K, men alene mellem H og tredjemand, herunder f.eks. rettighedshavere til værker, som H havde viderespredt inden for EØS-området. Herefter, og da H’s påstand alene vedrørte abstrakt lovfortolkning uden baggrund i en konkret, aktuel retstvist, havde H ikke retlig interesse i at få prøvet påstanden i en sag mod K. Sagen blev derfor afvist.

Landsretten var nået til samme resultat.