Højesterets dom af 05. oktober 2020 i sag BS-16/2020-HJR

Info

Resumé:

Vilkår om udmeldelsesbegrænsning mv. i en fagforenings vedtægter var bindende for et medlem, der var indmeldt efter lærerkonflikt


A var ansat på en produktionsskole under konflikten mellem Lærernes Centralorganisation og Kommunernes Landsforening efter sammenbruddet i overenskomstforhandlingerne i foråret 2013. Det var en stilling inden for Uddannelsesforbundets fagområde, men A var ikke omfattet af lærerlockouten i april 2013, fordi han på daværende tidspunkt ikke var medlem af fagforeningen. A meldte sig ind i Uddannelsesforbundet pr. 1. januar 2014 og gav den 7. april samme år meddelelse om, at han ønskede at udmelde sig.


Sagen angik, om Uddannelsesforbundets vedtægtsmæssige udmeldelsesbegrænsninger, herunder forpligtelse til betaling af konfliktkontingent, var bindende for A, og om Uddannelsesforbundets krav i givet fald var forældet.


Højesteret var enig i landsrettens begrundelse og resultat, hvorefter vilkårene om udmeldelsesbegrænsning mv. også var bindende for medlemmer, der som A først var indmeldt i fagforeningen efter konfliktens afslutning, og der ikke var indtrådt forældelse.