Højesterets dom af 05. marts 2012 i sag 75/2010

Info

Resumé:

Advokat erstatningsansvarlig over for klients kreditorer i anledning af udbetaling af klientens midler til to tredjemænd efter klientens instruks

En klient havde givet en advokat i opdrag at indgå forhandlinger med klientens kreditorer vedrørende en frivillig akkordordning, da klienten var insolvent. Klientens likvider var i den anledning indsat på advokatens klientkonto.

Højesteret udtalte, at advokaten under de konkrete omstændigheder havde handlet culpøst over for klientens kreditorer ved at overføre pengene til to tredjemænd, og at advokaten herved havde medvirket til, at pengene blev unddraget fra at tjene klientens kreditorer til fyldestgørelse. Advokaten var derfor erstatningsansvarlig for konkursboets tab i anledning af overførslerne.

Landsretten var nået til samme resultat.