Højesterets dom af 04. december 2018 i sag BS-11654/2018-HJR

Info

Resumé:

Ikke erstatningspligt for skade, som en cyklist pådrog sig ved påkørsel af lysmast påkørt af et ukendt motorkøretøj


A påkørte på cykel den 2. oktober 2014 ca. kl. 6 en lysmast, der var væltet, så den hældede ind over cykelstien. Sagen angik, om DFIM som garantifond for ukendte køretøjer var erstatningspligtig for den skade, A blev påført.

Højesteret fastslog, at lysmasten måtte antages at være blevet påkørt af et ukendt motordrevet køretøj.


Hovedspørgsmålet var herefter, om den skade, som A blev påført, var forvoldt af det ukendte køretøj ved et færdselsuheld efter færdselslovens § 101, stk. 1, om objektivt ansvar.


Der var enighed om, at det færdselsuheld, hvor det ukendte køretøj påkørte lysmasten, skete mellem den 1. oktober 2014 kl. 16 og den 2. oktober 2014 kl. 6. Det var uvist, hvornår i dette tidsrum uheldet skete. Under disse omstændigheder kunne det ikke lægges til grund, at skaden på A var sket i umiddelbar tilknytning til det ukendte køretøjs påkørsel af lysmasten. Højesteret fastslog derfor, at skaden ikke kunne anses for at være forvoldt af køretøjet ved et færdselsuheld efter færdselslovens § 101, stk. 1.


Da omstændighederne ved det ukendte køretøjs påkørsel af lysmasten ikke var kendt, fastslog Højesteret endvidere, at det ikke var godtgjort, at skaden var forvoldt ved uforsvarlig adfærd, og DFIM var derfor heller ikke erstatningspligtig efter færdselslovens § 102.


Landsretten var nået til et andet resultat.