Højesterets dom af 04. oktober 2018 i sag 26/2018

Info

Resumé:

Om tilladelse til skattefri aktivtilførsel kunne tilbagekaldes


 

Dom afsagt den 4. oktober 2018


 

Sag 26/2018


 

Kasi ApS

mod

Skatteministeriet


 

Tilførsel af aktiver havde ikke som hovedformål eller som et af hovedformåle­ne skatte­und­­dra­gel­se eller skatteundgåelse, og SKAT var derfor ikke berettiget til at tilbagekalde til­la­delse til skattefri aktivtilførsel


 

Den 18. december 2009 gav SKAT tilladelse til, at Kasi ApS og Pandora Holding A/S kun­ne gennemføre skat­­te­fri ak­tiv­til­før­sler til et nyt, fælles selskab, Pandora Jewelry Central Western Europe A/S, og senere samme dag indgik Kasi og Pandora aftale om ak­tiv­til­før­­sler­ne. Kasi og Pandora blev ved closing den 5. januar 2010 ejere af henholdsvis 49 % og 51 % i det fælles sel­skab. Parterne underskrev samtidig en ejer­af­ta­le, som bl.a. indeholdt en option for Pandora til at købe Kasis ejerandel i Pandora CWE i til­fælde af, at de ulti­mative ejere af Pandora be­slut­tede at gen­nemføre en ”exit” af Pandora-koncernen, f.eks. i form af en børsnotering. Den 1. september 2010 blev det på en generalforsamling i Pan­dora CWE vedtaget at forhøje sel­skabs­kapi­ta­len ved indskud af aktiver fra Kasi og Pando­ra. Den 11. september 2010 udnyttede Pandora sin købsoption betinget af børsnoterin­gen af Pandora. Den 5. oktober 2010 blev Pan­do­ra børsnoteret, og Pandora erhvervede som led heri Kasis aktier i Pandora CWE. SKAT til­bage­kald­te efterfølgende tilladelsen for så vidt angik tilførslen af aktiverne fra Kasi.


 

Sagen for Højesteret angik, om SKAT var berettiget til at tilbagekalde tilladelsen til Kasi.


 

Efter fusionsskattedirektivet kan en medlemsstat tilbagekalde anvendelsen af reglerne om bl.a. skattefri aktivtilførsel, hvis transaktionen som hovedformål eller som et af hoved­formå­lene har skatteunddragelse eller skatteundgåelse.


 

Højesterets flertal lagde efter en samlet bedømmelse især vægt på, at den selskabsretlige ef­fek­tue­ring af tilførslen af aktiver til Pandora CWE den 1. september 2010 skete med henblik på at gennem­føre den bindende aftale, som Kasi og Pandora havde indgået den 18. december 2009, og som var led i et nyt og udvidet samarbejde mellem Kasi og Pandora om sal­g af Pan­doras smykker.


 

Det blev inden SKATs tilladelse af 18. december 2009 bl.a. oplyst for SKAT, at Pandora kun­ne ud­nyt­te optionen når som helst, herunder som led i en børs­notering af Pandora, og SKAT måtte anta­ges at have været opmærksom på, at en børsnotering kunne blive aktuel også kort tid efter meddelelsen af tilladelsen til skat­tefri aktivtilførsel.


 

Efter det anførte fandt flertallet, at samarbejdet mellem Kasi og Pandora og aktivtilførslen til Pandora CWE, således som beskrevet i SKATs tilladelse af 18. december 2009, måtte anses for for­retningsmæssigt be­­grundet, og at de begivenheder, der fandt sted i tiden efter den 18. december 2009, ikke æn­drede på bedømmelsen af formålet med samarbejdet og aktivtilførs­len som forretnings­mæs­sigt begrundet. Transaktionen havde herefter ikke som hovedformål eller som et af hovedfor­målene skatteunddra­gel­se eller skatteundgåelse, og SKAT var derfor ikke berettiget til at tilbagekalde sin tilladelse til skattefri aktivtilførsel.


 

Landsretten var kommet til et andet resultat.