Højesterets dom af 04. juni 2019 i sag 190/2018

Info

Resumé:

T blev straffet med bøde for overtrædelse af gødningsanvendelsesloven


T var fundet skyldig bl.a. i overtrædelse af gødningsanvendelsesloven ved i årene 2006-2010 i sin landbrugsvirksomhed at have gennemført gødskning med tilførsel af mere kvælstof end virksomhedens tilladte årlige kvoter for de pågældende planperioder.


 

Højesteret fastslog, at det var uden betydning for T’s strafansvar, at reglerne for fastsættelse af de årlige kvoter blev ændret i 2016, idet den nugældende straffelovgivning ikke var forskellig fra den, som var gældende, da T begik de strafbare forhold. Lovovertrædelsen skulle derfor bedømmes efter den lovgivning, som var gældende, da T begik handlingen, og som stadig var gældende for de planperioder, som sagen angik. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder var heller ikke til hinder for, at T kunne straffes.


 

Højesteret fastslog endvidere, at en eventuel tilsidesættelse af procedurereglerne i habitatdirektivet og SMV-direktivet ikke kunne føre til, at T ikke kunne straffes.


 

Der var ved bødefastsættelsen taget hensyn til den lange sagsbehandlingstid, og Højesteret fandt ikke grundlag for yderligere nedsættelse eller strafbortfald.


 

Landsretten var nået til samme resultat.