Højesterets dom af 04. marts 2019 i sag 137/2018

Info

Resumé:

T, der i strid med et navneforbud i 10 opslag på Facebook havde gengivet navnet på den sigtede, som var omfattet af navneforbuddet, blev idømt en bøde på 25.000 kr.


T havde fra januar til maj 2016 i 10 opslag på Facebook i strid med et navneforbud gengivet navnet på en person, der var sigtet for forsøg på manddrab begået mod en offentligt kendt debattør.


Sagen angik i første række, om håndhævelsen af navneforbuddet var i strid med T’s ret til ytringsfrihed efter Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10.


Højesteret udtalte, at navneforbuddet angik en person, der var sigtet for forsøg på manddrab under omstændigheder, der gjorde, at sagen havde betydelig offentlig interesse, hvilket talte imod et navneforbud. Højesteret udtalte endvidere, at hensynet til sigtede, som ikke i forvejen var kendt i offentligheden, og som var varetægtsfængslet in absentia, idet han opholdt sig i udlandet og endnu ikke var afhørt af dansk politi, på dette tidlige stadium af efterforskningen talte for et navneforbud. Det skulle ved afvejningen af hensynet til sigtede over for hensynet til ytringsfriheden endvidere tillægges betydelig vægt, at omtale af såvel sagen om drabsforsøget som den debat om berettigelsen af navneforbuddet, som T’s opslag var en del af, kunne ske på fyldestgørende vis uden at nævne navnet på sigtede.


Højesteret fandt på den anførte baggrund, at det indgreb, som navneforbuddet gjorde i T’s ytringsfrihed, var foreneligt med Menneskerettighedskonventionens artikel 10. Det forhold, at navnet på den sigtede, da T overtrådte navneforbuddet, i et vist omfang var offentliggjort, kunne ikke føre til et andet resultat. Højesteret lagde herved navnlig vægt på, at overtrædelser af navneforbuddet også var blevet håndhævet over for andre end T, og at den sigtede, som var omfattet af navneforbuddet, ikke selv havde udtalt sig til medierne.


Højesteret fastsatte herefter straffen for T’s overtrædelse af navneforbuddet til en bøde på 25.000 kr.


Landsretten var nået til samme resultat.