Højesterets dom af 04. februar 2020 i sag BS-29056/2019-HJR

Info

Resumé:

Godtgørelse for uberettiget ophævelse af erhvervsuddannelsesaftale var ikke kompensation for en retsstridig krænkelse og var derfor skattepligtig efter ligningslovens § 7 U


Sagen angik, om en godtgørelse, som A ved Højesterets dom af 6. marts 2014 (UfR 2014.1708) var tilkendt for uberettiget ophævelse af hendes uddannelsesaftale, var skattepligtig efter ligningslovens § 7 U.


Det fremgår af dommen af 6. marts 2014, at godtgørelsen havde karakter af kompensation for bl.a. den forstyrrelse af forhold og mistet selvagtelse, der skyldtes ophævelsen af aftalen.


Højesteret fandt, at der ikke herved var tale om en retsstridig krænkelse af As frihed, fred, ære eller person, jf. princippet i erstatningsansvarslovens § 26. Der var herefter ikke grundlag for at fravige udgangspunktet om skattepligt efter ligningslovens § 7 U, og godtgørelsen måtte i sin helhed anses for omfattet denne bestemmelse.

Landsretten var nået til samme resultat.