Højesterets dom af 04. februar 2015 i sag 189/2013

Info

Resumé:

Ikke grundlag for godtgørelse efter ligebehandlingsloven eller godtgørelse for tort til en forsker, som blev afskediget under barsel, og hvis mails virksomheden havde gennemgået. Derimod var der grundlag for godtgørelse for uberettiget bortvisning.

 

A blev i april 2007 ansat i Santaris Pharma A/S (nu Roche Innovation Center Copenhagen A/S – ”RICC”) som erhvervs-ph.d. I november 2008 blev hun – mens hun var på barselsorlov – afskediget. Senere, i februar 2009, blev hun bortvist. RICC havde undersøgt hendes mailkorrespondance og mente navnlig at have fundet dokumentation for, at hun havde videregivet fortrolige oplysninger til sin samlever, der var beskæftiget på samme felt.


Mistanken var opstået efter analysen af en patentansøgning indgivet af A’s samlever.


A havde rejst krav om godtgørelse efter ligebehandlingsloven (for afskedigelsen), efter funktionærloven (for bortvisningen) og for tort efter erstatningsansvarsloven (for gennemgangen af hendes mails).


Højesteret udtalte, at RICC have godtgjort, at det var uden betydning for beslutningen om at afskedige A, at hun var på barsel på afskedigelsestidspunktet, og at der derfor ikke var grundlag for at tilkende hende godtgørelse efter ligebehandlingsloven. Højesteret henviste i den forbindelse bl.a. til, at RICC havde afskediget A i forbindelse med en omlægning af virksomhedens strategi og masseafskedigelse nødvendiggjort af en økonomisk kritisk situation. A’s forskningsprojekt lå i den forbindelse uden for de forretningsområder, som RICC ifølge den nye strategi ville koncentrere sig om.


Højesteret fandt det derimod ikke godtgjort, at A havde videregivet oplysninger om forretningshemmeligheder eller i øvrigt optrådt illoyalt over for RICC. Højesteret tilkendte derfor A en godtgørelse efter funktionærloven på 37.000 kr. for den uberettigede bortvisning.


For så vidt angår gennemgangen af A’s mails fastslog Højesteret, at det ikke var godtgjort, at RICC havde søgt i og gennemlæst meddelelser af privat karakter i videre omfang end nødvendigt for undersøgelsen af, om der var blevet lækket oplysninger. RICC havde derfor ikke foretaget en krænkelse af A’ privatliv, der kunne begrunde et krav på godtgørelse for tort.


Højesteret nåede dermed, især i forhold til spørgsmålet om godtgørelse efter ligebehandlingsloven, til et andet resultat end Sø- og Handelsretten.