Højesterets dom af 04. januar 2001 i sag 468/1999

Info
  • SKM2001.14.HR

Resumé:

Skatteministeriet tog for Højesteret bekræftende til genmæle, da der ikke fandtes hjemmel til den foretagne beskatning i KSL § 25 A, stk. 1, 1. pkt. (Tidl. dom i TfS 1999.824 Ø).

Se Departementets kommentar af 18. januar 2001, SKM2001.111.DEP

Parter:E
(advokat F)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten)

Tidligere instans:

Østre Landsrets dom af 7. oktober 1999

Afsagt af dommerne:

3 dommere

Parternes påstande

Appellanten, E, har gentaget sin påstand.

Efter sagens berammelse til domsforhandling den 4. januar 2001 har indstævnte, Skatteministeriet, den 30. november 2000 taget bekræftende til genmæle over for E's påstand.

I pådømmelsen har deltaget tre dommere: .........

Begrundelse og konklusion

Da Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle over for E's påstand, tager Højesteret denne til følge.

Thi kendes for ret:

Indstævnte, Skatteministeriet, skal anerkende, at appellanten, E's, skattepligtige personlige indkomst for indkomståret 1994 nedsættes med 375.393 kr.

Indstævnte skal i sagsomkostninger for landsret og Højesteret inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse betale 60.000 kr. til appellanten.