Højesterets dom af 03. december 2014 i sag 92/2013

Info

Resumé:

Lokalplan blev delvist ophævet, da lokalplanens bestemmelser om ophævelse af en servitut havde karakter af ekspropriation

 

På en ejendom tilhørende industriparken 6 ApS var tinglyst to servitutter, hvorefter der ikke måtte drives konkurrerende virksomhed til McDonald's og bl.a. ikke måtte opføres bygninger til brug for restaurations- og fastfoodsalg eller hermed direkte konkurrerende virksomhed.

Rebild Kommune vedtog i 2010 en lokalplan, som bl.a. havde til formål at fastslå uforenelighed mellem lokalplanen og de to servitutter, og lokalplanen indeholdt bestemmelser om ophævelse af servitutterne. Efter klage fra McDonald's traf Natur- og Miljøklagenævnet afgørelse om at ophæve de bestemmelser i lokalplanen, som fastslog uforenelighed med servitutterne og som ophævede servitutterne.

 

Højesteret fastslog, at ophævelsen af servitutterne ved lokalplanen i 2010 havde karakter af ekspropriation. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse var derfor ikke ulovlig og ugyldig, og der var ikke grundlag for at hjemvise sagen til fornyet behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Landsretten var kommet til det samme resultat.