Højesterets dom af 02. november 2018 i sag 73/2018

Info

Resumé:

Taxichaufførs indtægt ved kørsel i frakendelsestiden konfiskeret


T, der kørte taxi som ansat taxichauffør, blev ved byrettens dom idømt fængsel i 1 år, som blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste, samt en tillægsbøde for kørsel i frakendelsestiden og kørsel uden at have generhvervet kørekortet. Ved byrettens dom blev T’s løn med tillæg af feriepenge og skønsmæssigt fradrag af skat konfiskeret. Alene spørgsmålet om konfiskation blev indbragt for landsretten, der stadfæstede byrettens bestemmelse herom. Sagen angik også for Højesteret alene spørgsmålet om konfiskation.


Højesteret udtalte, at generalpræventive hensyn med betydelig vægt taler for, at en person, der er frakendt førerretten, ikke kan beholde en indtægt, der er opnået ved arbejde i frakendelsestiden, når arbejdet i det væsentlige består i at føre motorkøretøj. Højesteret fastslog derfor, at T’s indtægt ved taxikørsel i frakendelsestiden skulle konfiskeres. Højesteret fastslog endvidere, at generalpræventive hensyn ikke i tilstrækkelig grad tilsagde, at T’s lønindtægt ved taxikørsel uden at have generhvervet kørekortet skulle konfiskeres.


Højesteret nedsatte således det beløb, der skulle konfiskeres, til et beløb svarende til T’s lønindtægt ved taxikørsel i frakendelsestiden med tillæg af feriepenge og et skønsmæssigt fradrag for den betalte skat.


Landsretten var nået til et andet resultat.