Højesterets dom af 02. september 2016 i sag 275/2015

Info

Resumé:

Løse, faconformede grillbetræk faldt ikke ind under varebetegnelsen ”presenninger” i pvc-afgiftsloven.


Sagen angik, om løse, faconformede grillbetræk med indhold af pvc og eventuelt ftalater faldt ind under varebetegnelsen ”presenninger” i pvc-afgiftsloven.


Højesteret udtalte, at pvc-afgiftsloven i sin oprindelige affattelse i 1999 ikke omfattede de omhandlede grillbetræk. Højesteret lagde navnlig vægt på, at de eksempler på anven­delse af presenninger, der var nævnt i lovens forarbejder, adskilte sig meget væsentligt fra anvendel­sen af grillbetræk, og at der var be­hov for en høj grad af sikkerhed for, hvilke typer af va­rer som var om­fattet af afgiften, hvilket fremgik af lovforarbejderne.


Højesteret fastslog dernæst, at der ved ændringen af pvc-af­giftsloven i 2004 ikke skete en udvidelse af det afgiftspligtige vareområde, således at løse, faconformede grillbetræk fremover skulle anses for at være en presenning i pvc-afgiftslovens forstand. Højesteret lagde navnlig vægt på, at lovforarbejderne ikke viste, at der var til­sigtet en udvidelse af varegruppen ”presennin­ger”, og at 2004-lovens eksempler på an­vendelsen af presenninger – ligesom ek­semplerne i 1999-loven – adskilte sig meget væsentligt fra løse, faconformede grillbetræk.


De pågældende grillbetræk var derfor ikke afgiftspligtige efter pvc-afgiftsloven


Landsretten var nået til et andet resultat.