Højesterets dom af 02. maj 2018 i sag 1/2018

Info

Resumé:

Forældrepar, der havde ladet to døtre omskære, straffet med 1½ års fængsel


T1 og T2 var i landsretten dømt for under en ferie i Afrika at have ladet deres to døtre på 8 og 15 år omskære. Omskæringen var for begge pigers vedkommende en såkaldt kategori II-omskæring, hvor den yderste del af klitoris og dele af de småskamlæber var blevet bortskåret.


Højesteret fandt, at der ved straffastsættelsen som skærpende omstændigheder skulle lægges vægt på, at pigerne var mindreårige og særdeles værgeløse, samt at de tiltalte ved at lade pigerne omskære, havde tilsidesat den særlige omsorgspligt, der påhvilede dem som forældre. Der skulle endvidere lægges vægt på, at omskæringen måtte antages at være planlagt, og at de tiltalte måtte antages at være klar over, at de ved omskæringen kunne påføre deres døtre alvorlige, livsvarige fysiske og psykiske skader.


Som formildende omstændigheder skulle der lægges vægt på, at omskæringen formentlig var foretaget på et sygehus og på en måde, som ifølge Retslægerådet betød, at der var sket en pæn opheling uden synligt arvæv, og at der ikke umiddelbart kunne forventes gener eller smerter ved seksuallivet.


Højesteret fandt på den baggrund, at straffen skulle fastsættes til fængsel i 1½ år. Der var ikke grundlag for at udvise T2, der var somalisk statsborger, da udvisning ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.
 

Landsretten var nået til et andet resultat for så vidt angår straffastsættelsen.