Højesterets dom af 02. maj 2013 i sag 160/2011

Info

Resumé:

Lønreduktion for direktør og partner udgjorde ikke en misligholdelse af ansættelseskontrakten

Landsretten havde truffet afgørelse om, at en lønreduktion på 20 % var aftalt blandt partnerne (herunder A), og at lønreduktionen derfor ikke udgjorde en misligholdelse. Højesteret kom til samme resultat.

Landsretten havde endvidere truffet afgørelse om bl.a., at en suspension af A i januar 2010 og en opsigelse af ham i august 2010 var rimeligt begrundet i hans forhold, at C havde været berettiget til at modregne i et beløb, som A havde optjent i en del af suspensionsperioden hos en konkurrerende virksomhed, at der ikke skulle ske tilbagekøb af kapitalandelene til den pris, der oprindeligt var aftalt, for at A/B kunne blive medejer, da der var forløbet mere end 3 år fra ansættelsen, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte en senere indgået aftale mellem A/B og D om reduktion af den oprindelige pris for at blive medejer, hvis A bandt sig for et vist åremål i C, at et gældsbrev ikke var misligholdt, og at der ikke i februar 2010 var handlet erstatningspådragende af D/F ved en generalforsamling i E. Højesteret kom også på disse punkter til samme resultat.

Da landsretten traf sin afgørelse, forelå årsregnskaberne for 2010 endnu ikke. Landsretten kunne derfor ikke opgøre værdien af kapitalandele tilhørende B. Regnskaberne forelå for Højesteret, og der blev med udgangspunkt i disse truffet afgørelse om, at B skulle overføre sine kapitalandele i bl.a. E mod at D betalte 414.000 kr.