Højesterets dom af 01. november 2012 i sag 298/2011

Info

Resumé:

Ikke grundlag for at forhøje mén og erhvervsevnetab efter en trafikulykke i 1999

A pådrog sig en personskade ved en trafikulykke i 1999. Tryg Forsikring udbetalte derefter godtgørelse for mén med 64.200 kr. og erstatning for erhvervsevnetab med 1.879.979,40 kr. Efter bl.a. udtalelser fra Arbejdsskadestyrelsen og Retslægerådet fandt Højesteret, at der ikke var grundlag for at fastslå, at godtgørelsen for mén eller erstatningen for erhvervsevnetab oversteg det, som Tryg Forsikring allerede havde betalt. Højesteret fastslog i den forbindelse bl.a., at årslønnen for A, der var selvstændig, skulle fastsættes efter et skøn under hensyn til indkomsten de seneste 3 år forud for ulykken.

Landsretten var nået til samme resultat.