Højesterets dom af 01. oktober 2020 i sag 39/2020

Info

Resumé:

Fotojournalist blev idømt bøde for at have opholdt sig på et område inden for en afspærring og have undladt at efterkomme opfordringer til at flytte sig


Fotojournalisten T var i december 2017 til stede på et ulykkessted, hvorfra han rapporterede og tog fotos. T blev i landsretten fundet skyldig i at have opholdt sig på et område inden for den afspærring, som var etableret på ulykkesstedet, og i at have været i vejen for redningsmandskabet og undladt at efterkomme opfordringer til at flytte sig. For Højesteret angik sagen navnlig, om landsretten havde anvendt beredskabslovens § 41, stk. 2, urigtigt ved domfældelsen, og om domfældelse for overtrædelse af § 41, stk. 2, var i strid med T’s ret til ytringsfrihed efter artikel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 


Højesteret fastslog bl.a., at det efter beredskabslovens § 41, stk. 2, ikke er en betingelse, for at et område kan anses for afspærret, at der er opsat afspærringsbånd eller anden tilsvarende afmærkning. Afspærring kan f.eks. ske ved – som i den foreliggende sag – at lade redningskøretøjer med blå blink markere det område, hvor det ikke er tilladt at opholde sig i forbindelse med en redningsindsats.


Højesteret udtalte, at de begrænsninger, T som fotojournalist var undergivet i forbindelse med sin dækning af ulykken, indebar et indgreb i hans ret til ytringsfrihed efter artikel 10, stk. 1, i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Indgrebet havde imidlertid hjemmel i lov og havde et legitimt formål. Indgrebet var også proportionalt. Højesteret lagde vægt på, at landsretten efter bevisførelsen havde lagt til grund, at T på skadestedet var i vejen for redningsmandskabet, der var i færd med at forsøge at redde den tilskadekomnes liv, og at der ikke var oplyst om omstændigheder, som gjorde, at T ikke kunne udføre sit arbejde som fotojournalist fra placeringer uden for det afspærrede område. Højesteret tiltrådte på denne baggrund, at T var fundet skyldig i overtrædelse af beredskabslovens § 41, stk. 2, sådan som denne bestemmelse må forstås i lyset af artikel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.    


Højesteret tiltrådte, at T var straffet med en bøde på 3.000 kr., og at der ikke var grundlag for at lade bøden bortfalde.   

Højesteret nåede således til samme resultat som landsretten.