Højesterets dom af 01. september 2016 i sag 270/2015

Info

Resumé:

Ankestyrelsen var berettiget til at ændre sin afgørelse, således at man ikke længere anerkendte, at klageren havde pådraget sig en arbejdsskade


Ankestyrelsen havde truffet afgørelse i en klagesag i 2010 og anerkendt, at A havde pådraget sig en arbejdsskade på sin arbejdsplads i 2008. I 2011 tiltrådte Ankestyrelsen Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om, at betingelserne for erstatning for erhvervsevnetab ikke var opfyldt. A indbragte Ankestyrelsens afgørelser for domstolene, hvilket gav Ankestyrelsen anledning til at genoptage sagen.


Resultatet af Ankestyrelsens genoptagelse af sagen var en afgørelse om, at As personskade slet ikke kunne anerkendes som en arbejdsskade, da arbejdsskadesikringslovens betingelse om årsagsforbindelse mellem hændelse og personskade ikke var opfyldt.


A mente, at Ankestyrelsen var afskåret fra at genoptage sagen og omgøre sin tidligere afgørelse om anerkendelse af arbejdsskade til skade for hende (reformatio in pejus), men hun fik ikke medhold.


Højesteret fandt, at Ankestyrelsens oprindelige afgørelse var uhjemlet i det foreliggende tilfælde, hvor lovens betingelse om årsagsforbindelse mellem hændelse og personskade ikke var opfyldt. Det betød, at den oprindelige afgørelse som udgangspunkt måtte anses for ugyldig. Der forelå ikke sådanne særlige omstændigheder, som gjorde en fravigelse af dette udgangspunkt påkrævet, og Ankestyrelsen havde derfor med rette annulleret sin afgørelse fra 2010.
 

Landsretten var nået til et andet resultat.