Højesterets dom af 01. februar 2013 i sag 252/2012

Info

Resumé:

Iværksættelse af værgemål for en person der ud fra en lægelig vurdering led af ”let til moderat demens”

Sagen angik, om betingelserne for at sætte A under økonomisk værgemål var opfyldt, og i bekræftende fald om betingelserne for at fratage A den retlige handleevne var opfyldt.

A led efter en lægelig vurdering af ”let til moderat demens”.

Højesteret udtalte, at værgemålslovens § 5, stk. 1, efter sin ordlyd og forarbejder måtte forstås således, at det ikke var udelukket at iværksætte værgemål for en person, der led af demens, selv om demensen ud fra en lægelig vurdering ikke kunne karakteriseres som ”svær”.

Højesteret fastslog herefter, at betingelserne for iværksættelse af et økonomisk værgemål var opfyldt, og at det var nødvendigt at fratage A den retlige handleevne.

Landsretten var nået til samme resultat.