Folketingets Ombudsmands udtalelse fra folketingets ombudsmand af 01. januar 2006 i sag 2005-1146-003

Print

FOB 06.403

Relaterede love

Forvaltningsloven
Straffeloven
Arbejdsskadesikringsloven

Relaterede retsområder

Forvaltningsret
Strafferet

Resumé

Ankestyrelsen sendte en kopi af en afgørelse om aktindsigt i en lægekonsulentudtalelse som indgik i en kvindes arbejdsskadesag, til det sociale nævn og kommunen. Udtalelsen var oprindelig indgået i kvindens pensionssag, som nævnet og kommunen havde deltaget i behandlingen af. Styrelsens afgørelse om aktindsigt indeholdt et citat fra udtalelsen som havde karakter af særligt fortrolige oplysninger om helbredsforhold omfattet af forvaltningslovens § 28, stk. 1.   Ankestyrelsen begrundede videregivelsen af oplysningerne til de to myndigheder med at der ikke var oprettet nogen selvstændig sag om aktindsigt, fordi dette spørgsmål efter styrelsens opfattelse indgik som en del af pensionssagen; nævnet og kommunen havde således modtaget oplysningerne som "parter" i denne sag.   Ombudsmanden mente styrelsens betegnelse af nævnet og kommunen som "parter" i pensionssagen var misvisende, idet han gik ud fra at betegnelsen kun henviste til nævnets og kommunens behandling af denne sag som offentlige myndigheder.   Ombudsmanden udtalte videre at sagen om aktindsigt og pensionssagen i forvaltningsretlig forstand måtte anses for to klart adskilte sager uanset at styrelsen fysisk ikke havde oprettet en særskilt aktindsigtssag. Styrelsen havde efter ombudsmandens opfattelse ikke anført noget sagligt behov for at sende en kopi af afgørelsen om aktindsigt nævnet og kommunen.    Ombudsmanden kritiserede på denne baggrund at styrelsen havde handlet i strid med videregivelsesreglerne i forvaltningslovens § 28 og dermed havde overtrådt sin tavshedspligt efter forvaltningslovens § 27, stk. 1.   (J.nr. 2005-1146-003).
File name:

-

File size:

-

Title:

-

Author:

-

Subject:

-

Keywords:

-

Creation Date:

-

Modification Date:

-

Creator:

-

PDF Producer:

-

PDF Version:

-

Page Count:

-

Page Size:

-

Fast Web View:

-

Preparing document for printing…
0%