Byrets kendelse af 31. marts 2014 i sag Retten på Frederiksberg, BS FOR 459/2014

Info
  • SKM2014.307.BR

Resumé:

Sagen vedrører 5 hjemmesider, som i strid med spilleloven udbød spil her i landet uden tilladelse fra Spillemyndigheden. Rekvisitus formidlede adgang til de pågældende hjemmesider.

Spillemyndigheden nedlagde påstand om, at der blev meddelt forbud mod, at rekvisitus formidlede adgang til de pågældende hjemmesider, og at det blev rekvisitus påbudt at etablere blokering af hjemmesiderne.

Allerede fordi de pågældende hjemmesider var affattet på dansk, lagde retten til grund, at der var tale om udbud af spil i Danmark, jf. spillelovens § 2, stk. 1. Da der ikke forelå tilladelse fra Spillemyndigheden, var det ulovligt, at spilleudbyderne udbød spil her i landet. Det var derfor i strid med spillelovens § 65, at rekvisitus formidlede adgang til de pågældende hjemmesider.

Da de øvrige betingelser for meddelelse af forbud og påbud også var opfyldt, fulgte retten Spillemyndighedens påstande.

Parter

Spillemyndigheden
(Kammeradvokaten ved advokat Mikkel Isager-Sally)

mod

H1 ApS
(Advokat Lene Hjort)

Afsagt af byretsdommer

Nanna Wistoft

K e n d e l s e

Rekvirenten (Spillemyndigheden) har ved bilag 1-5 fremlagt udskrifter af spilleudbyderes internetsider - www...G1.com, www...G2.dk, www...G3.com, www...G4.com og www...G5.com - hvortil der formidles adgang af rekvisitus (H1 ApS) som internetudbyder.

I henhold til spillelovens § 5, nr. 8 er onlinespil, hvorved forstås spil, der indgås mellem en spiller og en spiludbyder ved brug af fjernkommunikation omfattet af spilleloven. Retten lægger til grund, at alle onlinespillene på internetsiderne er omfattet af spilleloven.

Det følger af spillelovens § 2, 3 og 4 at udbud af spil her i landet kræver tilladelse af Spillemyndigheden.

I lovforslag nr. 202 af 26. marts 2010 (LFF2009-2010.1.202) (Spillemyndighedens materialesamling side 28) anfører Skatteministeriet bl.a. følgende i de særlige bemærkninger til spillelovens § 2:

"...

Spil, der udbydes via internettet, anses for at være udbudt her i landet, såfremt spiludbyderen modtager indsatser i spillet fra personer her i landet. En spiludbyder, der er etableret i et andet land end Danmark, skal derfor overholde nærværende lovs bestemmelser - herunder kravet om tilladelse - såfremt spiludbyderen modtager indsats i det udbudte spil fra personer her i landet.

..."

I Skatteministerens svar af 23. april 2010 på Telekommunikationsindustrien i Danmarks henvendelse af 19. april 2010 (L202 - bilag 11) (Spillemyndighedens materialesamling side 29) anføres følgende:

"...

Hvad angår lovens anvendelsesområde skal bemærkningerne til § 2 forstås således, at spil, der udbydes på internettet, må anses for at være udbudt i Danmark, såfremt spillet er rettet mod det danske marked ved at markedsføring, sprog eller udvalg af spil retter sig direkte mod danske spillere.

..."

I den tidligere gældende tips- og lottolov fandtes i § 10 en bestemmelse, der strafsanktionerede udbud af spil her i landet uden bevilling. I lovforslag nr. 111 af 6. december 2002 (LFF2002-2003.1.111) (Spillemyndighedens materialesamling s. 40) anføres blandt andet følgende i de særlige bemærkninger til bestemmelsen:

"...

Ved at anvende udtrykket »udbyder« får bestemmelsen ved ændringen en bredere anvendelse end hidtil, idet bestemmelsen også omfatter udenlandske spil, lotterier og væddemål, som er rettet direkte mod og er tilgængelige for det danske publikum. Formålet med ændringen er at præcisere, at det efter dansk ret er ulovligt for udenlandske spilleudbydere at udbyde spil, som ved markedsføring, sprog eller udvalg af spil retter sig direkte mod danske spillere. Spil, der udbydes via internettet, må anses for at være udbudt i Danmark, såfremt spillet er rettet mod det danske marked, f.eks. ved at spilleudbyderens hjemmeside er affattet på dansk, at spillerne kan få råd og vejledning på dansk (dansk kundeservice), eller spiludbyderens udbud af væddemål har en sammensætning, således at det fremgår, at spillet er rettet mod danske spillere.

..."

Allerede fordi spilleudbydernes hjemmesider i bilag 1-5 er affattet på dansk lægger retten til grund, at spillene udbydes i Danmark, jf. spillelovens § 2.

Det følger herefter af lovens § 3, at de 5 udbydere skal have tilladelse af Spillemyndigheden til at udbyde deres spil i Danmark, jf. også § 4. Denne tilladelse foreligger ikke, jf. også Spillemyndighedens liste af 3. marts 2014 over selskaber med tilladelse til at udbyde spil i Danmark (bilag 6).

De 5 spilleudbydere kan således ikke lovligt udbyde spil i Danmark.

Ifølge spillelovens § 65 er blandt andet transmission af informationer på et kommunikationsnet til et ulovligt spilsystem ikke tilladt.

I betænkning over forslag nr. L202 til lov om spil afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 (LFB2009-2010.1.202) (Spillemyndighedens materialesamling s. 34) anføres blandt andet følgende i de særlige bemærkninger til § 65:

"...

Bestemmelsen omfatter f.eks. en internetudbyder, der stiller en DNS-server til rådighed for egne slutbrugere eller andre udbyderes slutbrugere (herefter internetudbydere) ved at transmittere information (levere internetgang) til et bestemt internetdomæne med et ulovligt spilsystem. Sådan transmission vil være i strid med den foreslåede bestemmelse.

..."

"...

Spillemyndigheden vil i henhold til den foreslåede ordning kunne informere internetudbyderne eller betalingstjenesteudbyderne om, hvilke internetdomæner der efter spillemyndighedens opfattelse indeholder ulovlige spilsystemer, eller hvilke konti der ikke må overføres betaling af indsats og gevinst til og fra. Informationen vil have form af en henstilling.

..."

"...

I de tilfælde, hvor en internetudbyder eller en udbyder af betalingstjenester har modtaget en henstilling af den omhandlede karakter fra spillemyndigheden, kan internetudbyderen eller betalingstjenesteudbyderen i henhold til den foreslåede bestemmelse undgå at overtræde loven ved at etablere en DNS-blokering (internetblokering) i forhold til det pågældende internetdomæne eller ved at blokere for betalinger til de pågældende konti.

..."

"...

Såfremt en henstilling til en internetudbyder eller en betalingstjenesteudbyder ikke følges, kan spillemyndigheden søge bestemmelsen håndhævet ved nedlæggelse af forbud i fogedretten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 57.

..."

Spillemyndigheden har den 21. februar 2014 sendt en henstilling til H1 ApS af ovennævnte karakter vedrørende de 5 omhandlende hjemmesider. H1 ApS har meddelt, at man ikke ville efterkomme henstillingen om blokering af hjemmesiderne, hvorfor Spillemyndigheden med rette har anmodet retten om håndhævelse af sin ret.

Ifølge spillelovens § 46, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 1121 af 1. december 2011 er det Spillemyndigheden, der fører tilsyn med overholdelse af spilleloven, herunder spillelovens § 65.

Retten finder, at Spillemyndigheden har godtgjort, at H1s ApS' formidling af adgang til de 5 hjemmesider strider imod Spillemyndighedens ret, idet der alene må udbydes spil i Danmark med tilladelse fra Spillemyndigheden, jf. spillelovens § 2, 3 og 4. Da endvidere de øvrige betingelser for nedlæggelse af forbud og meddelelse af påbud efter retsplejelovens kap. 40 findes opfyldt, nedlægges forbud og meddeles påbud efter Spillemyndighedens påstand, jf. retsplejelovens § 411, stk. 1 samt § 413 og som bestemt nedenfor.

Forbudet og påbudet meddeles uden sikkerhedsstillelse, jf. retsplejelovens § 415. Parterne bærer egne sagsomkostninger, jf. retsplejelovens § 421.

T h i   b e s t e m m e s

Der nedlægges forbud mod, at H1 ApS som udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller tjenester til slutbrugere formidler adgang til følgende hjemmesider:

-

www...G1.com

-  

www...G2.dk

-

www...G3.com

-

www...G4.com

-

www...G5.com

H1 ApS tilpligtes senest den 14. april 2014 at etablere en DNS blokering eller anden tilsvarende blokering vedrørende følgende hjemmesider:

-

www...G1.com

-  

www...G2.dk

-

www...G3.com

-

www...G4.com

-

www...G5.com