Byrets kendelse af 22. december 2006 i sag BS 26-1-398/2006

Info
  • SKM2007.721.BR

Resumé:

I sagen skulle skønsmanden vurdere markedsværdien i 2003 af et ubebygget areal. Rekvirenten fremlagde i den forbindelse bl.a. 3 ejendomsmæglervurderinger af det pågældende areal, der var indhentet forinden tvistens opståen. SKAT gjorde gældende, at bilag, der kan påvirke skønsmandens mulighed for at foretage den forudsatte uvildige vurdering, alene bør forelægges for denne, hvis bilaget må antages at indeholde oplysninger, der har eller kan have betydning for hans mulighed for at besvare de stillede spørgsmål.

 

Byretten fandt, at skønsmanden ikke skulle have udleveret vurderingerne, men at alene de rent faktuelle og generelle oplysninger vedr. grunden, der var indeholdt i en af vurderingerne, kunne indgå i skønsmandens materiale.

Parter

H1 A/S i likvidation v/advokat Michael Grønbech

mod

SKAT

Afsagt af dommer

Flemming Jørgensen

Det lægges til grund, at tvisten angår fremlæggelse af bilagene 8, 9 og 10.

Bilag 8 og 10 ses at være ensidigt indhentede erklæringer vedrørende den ubebyggede parcel som skønsmanden netop skal udtale sig om. I bilag 9 er der i punkt 1-9 en række faktuelle eller generelle oplysninger vedrørende den omhandlende parcel.

Retten kan herefter i det hele tiltræde det af skønsindstævnte, SKAT, anførte i sit processkrift af 30. november 2006 for så vidt angår skønsindstævntes subsidiære påstand.

I overensstemmelse hermed

b e s t e m m e s

Sagens bilag 8 og 10 kan ikke udleveres til skønsmanden, ligesom vurderingsansættelsen bilag 9, punkt 10. Derimod findes faktuelle og generelle oplysninger vedrørende grunden nævnt i bilag 9, punkt 1-9, at kunne indgå i skønsmandens materiale til besvarelse af det skønstema parterne bliver endeligt enige om.

Sagen udsat til den 24. januar 2007 på fremlæggelse af endeligt skønstema samt forslag til syns- og skønsmand.