Byrets domsresumé af 11. maj 2023 i sag SS-276/2023-HBK

Print

Relaterede love

Retsplejeloven
Straffeloven
Lov om knive og blankvåben m.v.

Relaterede retsområder

Strafferet

Resumé

Tiltale mod 16-årig for overtrædelse af straffelovens § 114 c, stk. 3, og straffelovens § 114 c, stk. 1, jf. § 21, ved i Danmark i en periode at have ladet sig hverve til terrorisme og anden terrorfremmende virksomhed, og at have forsøgt at hverve personer til at begå eller fremme terrorisme og anden terrorfremmende virksomhed. Påstand om kontaktforbud og konfiskation

Dokumenter i sagen

SS-276/2023-HBK

11 MAJ 2023

RETTEN I HOLBÆK

5 år og 6 måneders fængsel i terrorsag

Dom afsagt: 11. maj 2023

16-årig dreng idømt 5 år og 6 måneders fængsel for forsøg på hvervning til terrorisme og anden terrorfremmende virksomhed

Sagsnummer: SS 60-276/2023

Sagen kort fortalt

En nu 16-årig dreng var tiltalt for at have ladet sig hverve til terror-sammenslutningen Feuerkrieg Division til at begå terrorhandlinger. Han var også tiltalt for at have forsøgt at hverve en jævnaldrende dreng til terrorsammenslutningen til at begå terrorhandlinger eller for at fremme, at sammenslutningen begik terrorhandlinger. Endvidere var han tiltalt for at have fremmet virksomheden for sammenslutningen ved en række forskellige handlinger, herunder ved at have delt bombe- og våbenmanualer med andre medlemmer af Feuerkrieg Division. Endelig var han tiltalt for ulovlig besiddelse af en dolk. Alle forholdene var efter tiltalen begået, da den pågældende var 15 år.

Tiltalen var rejst efter straffelovens § 114 c, stk. 3, § 114 c, stk. 1, jf. § 21 og § 114 e, 1. pkt. og knivloven. Den 16-årige dreng erkendte at have tilsluttet sig Feuerkrieg Division, men nægtede sig skyldig.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at Feuerkrieg Division er en terrorsammen-slutning i straffelovens forstand, og at tiltalte var klar over dette, da han blev optaget i sammenslutningen.

Retten fandt, at det ikke var tilstrækkeligt bevist, at tiltalte havde forsæt til selv at udføre en terrorhandling, hvorfor han blev frifundet for den del af tiltalen. Retten fandt det bevist, at tiltaltes forsøg på at hverve en jævnaldrende dreng skete for at fremme, at Feuerkrieg Division begik terrorhandlinger. Retten fandt det også bevist, at tiltalte ved forskellige lejligheder havde fremmet sammenslutningens virke, bl.a. ved at dele en samling af bombe- og våbenmanualer med andre medlemmer og være med til at udarbejde en håndbog for sammenslutningen. Endelig blev tiltalte dømt for ulovlig besiddelse af en dolk.

Anklageren påstod fængselsstraf i ikke under fem år. Forsvareren påstod straffen fastsat til fængsel i ikke over to år.

Der var ikke enighed blandt de voterende om strafudmålingen, idet der blev afgivet stemmer for at fastsatte straffen til fængsel i henholdsvis 5 år, 5 år og 6 måneder og 6 år.

Efter udfaldet af stemmeafgivningen blev straffen fastsat til 5 år og 6 måneder. Retten lagde vægt på kriminalitetens alvorlige karakter og omfang.

Retten lagde også vægt på de seneste strafskærpelser for overtrædelse af straffelovens terrorbestemmelser. Tiltaltes unge alder indgik som en formildende omstændighed. Endelig fik tiltalte et 6-årigt forbud mod at kontakte andre terrordømte, ligesom en række genstande, herunder Mein Kampf, blev konfiskeret.

Dommen, der blev afsagt af et nævningeting, er anket af tiltalte til frifindelse, subsidiært formildelse.

Tiltalte blev fortsat varetægtsfængslet efter dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Holbæk den 11. maj 2023

Parternes repræsentanter

Specialanklager Anklager

Forsvarer, advokat Lasse Martin Dueholm