Byrets dom af 29. juni 2021 i sag SS-2559/2021-NYK

Print

Relaterede love

Udlændingeloven
Udlændingebekendtgørelsen

Resumé

Tiltale for overtrædelse af udlændingelovens § 59, stk. 3, jf. § 13, stk. 1, ved uden fornøden tilladelse at have udført arbejde i Danmark

Dokumenter i sagen

SS-2559/2021-NYK
D4.DTD

RETTEN I NYKØBING F.

D O M

afsagt den 29. juni 2021

Rettens nr. 1-2559/2021

Politiets nr. 1900-84160-00028-21

Anklagemyndigheden

mod

Tiltalte 10

CPR nr. 10 (Født 1972)

Anklageskrift er modtaget den 31. maj 2021.

Tiltalte 10 er tiltalt for overtrædelse af

udlændingelovens § 59, stk. 3, jf. § 13, stk. 1,

ved i perioden fra den 9. januar til den 9. marts 2021, uden fornøden tilladense, at have udført arbejde i Danmark, idet han arbejdede som StillingSlæbebåd 2 og Slæbebåd 1, som var fast stationeret i indre dansk søterritorium og bistod Femern Belt Consortium med at fragte store pramme frem og tilbage med jord/materiale i forbindelse med molebyggeri i indre danske farvande ved Rødbyhavn i Lolland Kommune, hvor slæbebådene lejlighedsvist anløber Rødbyhavns havn, og ikke i almindelig, international frafik.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Vidne 1 har afgivet forklaring. Forklaringen er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Lovgrundlag

I udlændingelovens § 13, er anført:

"Udlændinge skal have arbejdstilladelse for at tage lønnet eller ulønnet beskæftigelse, for at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed eller for mod eller uden vederlag at udføre tjenesteydelser her i landet. Arbejdstilladelse kræves tillige til beskæftigelse på dansk skib eller luftfartøj, der som led i rutefart eller i øvrigt regelmæssigt ankommer til dansk havn eller lufthavn...

Std 75271

side 2

Stk. 3. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter nærmere bestemmelser om, i hvilket omfang arbejdstilladelse kræves til arbejde på søterritoriet eller kontinentalsoklen."

Af betænkning nr. 968/1982 om udlændinge fremgår side 194 f.:

"ad § 30

...

Bestemmelsen i 2. punktum svarer til reglen i udlændingebekendtgørelse 196/1980 § 38, stk. 1, 2. punktum. Efter bestemmelsen kræves der kun arbejdstilladelse til beskæftigelse på et dansk skib eller fly, der regelmæssigt ankommer til dansk havn eller lufthavn, men ikke til beskæftigelse på et i Danmark registreret skib eller fly, som er i udenrigsfart og derfor ikke regelmæssigt ankommer til Danmark. Bestemmelsen opretholder således de hidtil gældende regler om arbejdstilladelse til søfolk og flypersonale, men da den på et specielt område fører til et andet resultat end reglen i 1. punktum, finder udvalget det rigtigst, at bestemmelsen overflyttes fra bekendtgørelsen til loven.

Af bestemmelsen følger nemlig modsætningsvis, at der ikke kræves arbejdstilladelse til beskæftigelse af udlændinge på danske skibe eller fly, som ikke regelmæssigt ankommer til dansk havn eller lufthavn og ej heller til besætningsmedlemmer på udenlandske skibe eller fly, selv om disse regelmæssigt ankommer til danske havne eller lufthavne."

Udlændingelovens § 13, stk. 3, er udmøntet i udlændingebekendtgørelsens § 23 (nu bekendtgørelse 744/2021), hvoraf fremgår:

"Udlændinge skal foruden i de tilfælde, der er nævnt i udlændingelovens § 13, stk. 1, have arbejdstilladelse til arbejde på søterritoriet og kontinentalsoklen."

Af betænkning nr. 882/1979 om udlændingelovgivningen administrative retningslinjer fremgår side 98:

"... Tilladelse kræves ikke til arbejde på skibe, der passerer søterritoriet på vej til danske eller udenlandsk havn, medmindre det drejer sig om et dansk skib, der regelmæssigt anløber dansk havn, jfr. 2. punktum. I det omfang udenlandske skibe efter saltvandsfiskeriloven eller internationale overenskomster kan drive fiskerivirksomhed på dansk søterritorium, kræves heller ikke arbejdstilladelse hertil. Udtrykket "arbejder på søterritoriet"sigter således til virksomheder, der drives fra faste anlæg af enhver art samt virksomheder, der drives fra flydende anlæg, der befinder sig på søterritoriet med henblik på anlægsvirksomhed eller udnyttelse eller udforskning af ikke levende naturforekomster. Under hensyn til den ringe praktiske betydning af afgrænsningen har udvalget ikke fundet det nødvendigt at præcisere

side 3

afgrænsningen mere detaljeret i bekendtgørelsesteksten..."

Rettens begrundelse og afgørelse

Det fremgår af ordlyden og forarbejderne til udlændingelovens § 13, stk. 1, at der kan sluttes modsætningsvist fra bestemmelsen, således at der ikke kræves arbejdstilladelse til besætningsmedlemmer på udenlandske skibe, selvom disse regelmæssigt ankommer til danske havne.

Tiltalte, der er russisk statsborger, har gjort tjeneste på en russisk indregistreret slæbebåd, der i dansk indre søterritorium har slæbt pramme med jord mv. i forbindelse med bygning af moler ved etablering af Femern forbindelsen. Arbejdet er udført på skibet og det kan alene lægges til grund, at skibet har anløbet dansk havn få gange for at proviantere og tanke olie.

Uanset at arbejdet med at slæbe pramme med jord mv. må antages at strække sig over flere måneder, så er arbejdet udført på et russisk indregistreret skib og kan efter § 13, stk. 1, ikke antages at kræve arbejdstilladelse.

Det bemærkes, at slæbning af pramme, efter forarbejderne til udlændingebekendtgørelsens § 23, ikke kan antages at udgøre "arbejde på søterritoriet" i denne bestemmelses forstand.

Det bemærkes endvidere, at en slæbebåd efter sin karakter ikke kan anses for omfattet af udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 8, om boreplatforme, boreskibe eller en anden sammenlignelig flytbar arbejdsplads, som kortvarigt kommer ind på dansk område.

Som følge heraf frifindes tiltalte.

Thi kendes for ret:

Tiltalte 10 frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger.

Dommer

Dommer