Byrets dom af 29. juni 2017 i sag BS 160-1928/2016

Info
  • SKM2017.456.BR

Resumé:

Sagen vedrørte, om sagsøgerens faste prøveskilte med rette var blevet inddraget.Sagsøgeren, et ApS, havde i en årrække haft udleveret prøveskilte. Senest var udleveringen blevet forlænget i periode på 5 år.Ved en politikontrol blev selskabets direktør og eneanpartshaver stoppet i en bil med påsatte prøveskilte. Politiet konstaterede ved standsningen, at direktørens stedsøn var med i bilen, og da prøveskiltene efter politiets opfattelse var anvendt til befordring af sønnen, der var uvedkommende for kørslen, inddrog politiet de faste prøveskilte.           ·Selskabet påklagede inddragelsen af prøveskiltene til SKAT, som traf afgørelse om, at selskabet havde anvendt de faste prøveskilte i strid med reglerne i registreringsbekendtgørelsen.SKATs afgørelse blev påklaget til Skatteankestyrelsen, som stadfæstede SKATs afgørelse.Selskabet indbragte Skatteankestyrelsens afgørelse for retten, som fandt, at sagsøgeren ikke havde løftet bevisbyrden for, at den omhandlede kørsel med de faste prøveskilte alene var erhvervsmæssig. Retten lagde i den forbindelse bl.a. vægt på, at kørslen skete fra sagsøgerens adresse, der tillige var eneanpartshaverens privatadresse. Retten fandt det heller ikke godtgjort, at kørslen var sket med et lovligt formål, jf. registreringsbekendtgørelsens § 77, stk. 2, nr. 6 i form af overførsel af den pågældende bil til et lager. Henset hertil, og da kørslen den pågældende dag ikke var bagatelagtig, fandt retten heller ikke, at det var relevant for kørslen , at transportere eneanpartshaverens stedsøn, selvom han var ansat i selskabet.Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Parter

H1

(selvmøder)

mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/Ditte Nordkild)

Afsagt af byretsdommer

Dennis H. K. Jakobsen

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen vedrører, om sagsøgers faste prøvenummerplader med rette blev inddraget den 29. maj 2016.

Sagsøgerens endelige påstand er, at Skatteankestyrelsens afgørelse af 19. december 2016 ophæves.

Sagsøgtes endelige påstand er frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Sagsøger, H1, har i en årrække i henhold til registreringsbekendtgørelsens § 78 haft udleveret prøveskilte. Senest er udleveringen blevet forlænget i periode på 5 år. Det hedder i SKATs mail af 20. januar 2015 bl.a.:

"Jeg har forlænget de faste prøveskilte ...Q til den 09.03.2020 og …Q1 til den 11.03.2020."      ·

Den 29. maj 2016 blev VM, der er direktør og ejer af H1, stoppet af Politiet. VM kørte i en bil, hvor prøveskiltene ...Q var påsat. Politiet oplyste SKAT om, at prøveskiltene den 29. maj 2016, kl. 17.00, var anvendt af VM til "befordring af sønnen, der var uvedkommende for kørslen."

Umiddelbart herefter sendte VM en mail til SKAT. Det hedder he­ri bl.a.:

"Politiet har d.d. inddraget mine faste skilte ...Q.

·Det skete i Y1-by omkring kl. 17

Jeg mener det er ukorrekt og jeg har meget brug for mine skilte da jeg hurtigst muligt skal 'istandsætte og syne et køretøj.

Jeg blev stoppet på vej til fjernlager med et køretøj, der skulle byttes ud med et andet køretøj.

Jeg har en folder fra rigspolitichefen og iflg. B.6. er dette et lovlig formål. Til sidst efter punkt 11 køretøjet må heller ikke anvendes til befordring af personer, der er uvedkommende for at opnå formålet med kørslen.

Politiet var af den opfattelse at jeg ikke måtte medbringe en person (i øvrigt ansat i firmaet) til at hjælpe mig med at få køretøjet ud fra lager­ et og det andet ind.

Da jeg astma er jeg ikke selv i stand til hårdt fysisk arbejde som der skulle til for få køretøjet ud fra fjernlageret (til groning foran port). Dette forklarede jeg betjenten.

Det var ikke hans problem, han mente at der kun måtte være mig i bilen og de inddrog mine skilte og sagde jeg kunne få dem tilbage fra skat om 14 dage."

I SKATs afgørelse af 1. juni 2016 hedder det bl.a:

"I kan ikke få faste prøveskilte

SKAT har den 1. juni 2016 afmeldt jeres faste prøveskilte med registreringsnummer ...Q, da skiltene er blevet inddraget af Politiet.

I har i mail af 29. maj 2016 oplyst, at I er blevet stoppet på vej til fjernlager med et køretøj, der skulle byttes ud med et andet køretøj. Under kørslen havde du en person med, ansat i firmaet, til at hjælpe dig med at få køretøjet ud fra lageret og et andet køretøj ind på lageret. Du oplyser endvidere, at du har astma og ikke selv er i stand til hårdt fysisk arbejde, hvilket der skulle til for at få køretøjet ud fra fjernlageret på grund af tilgroning foran porten.

Dette er efter SKATs opfattelse i strid med reglerne i bekendtgørelsen.

Vi har på denne baggrund besluttet, at I får en karensperiode på 6 måneder, hvor I ikke kan få tilladelse til nye faste prøveskilte, ej heller få fornyet eksisterende tilladelser til faste prøveskilte. I vil derfor først kunne søge om nye faste prøveskilte den 29. november 2016

Begrundelse for afgørelsen

Det fremgår af registrerings bekendtgørelsen, at prøveskilte ikke må bruges på køretøjer, der bruges til befordring af gods eller personer, der er uvedkommende for formålet med kørslen.

Det er vores opfattelse, at din medbragte hjælper til åbning af den tilgroede port, skulle have foretaget kørslen i et andet indregistreret køretøj"

I H1' årsrapport for perioden 1. juni 2015 til 31. maj 2016, der blev godkendt på generalforsamlingen 10. oktober 2016 fremgår under aktiver bl.a.:

Note

2015/16

kr.

2014/15

kr.

Grunde og bygninger

472.500

...

Materielle anlægsaktiver i alt

472.500

...

Anlægsaktiver i alt

472.500

...

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

108.406

...

Tilgodehavender i alt

108.406

...

Likvide beholdninger

115.640

...

Omsætningsaktiver i alt

224.046

...

Aktiver i alt

696.546

...

H1 indbragte SKATs afgørelse af 1. juni 2016 for Skatteankestyrelsen. I Skatteankestyrelsens afgørelse af 19. december 2016 hedder det bl.a.:

"SKAT har afmeldt selskabets faste prøveskilte. Skatteankestyrelsen stadfæster afgørelsen.

Møde mv.

Der har været afholdt møde mellem selskabets repræsentant og Skatte­ankestyrelsens sagsbehandler.

Faktiske oplysninger

Selskabets køretøj blev den 29. maj 2016 standset i forbindelse med en kontrol af et køretøj. Køretøjet var påmonteret prøveskilte med registreringsnummer ...Q. Føreren af køretøjet var selskabets indehaver. I køretøjet befandt der sig en mindreårig passager. Prøveskiltene blev inddraget af politiet.

Det er oplyst, at selskabets indehaver har privatadresse på Y2-adresse som er samme adresse, hvor selskabet er registreret med adresse.

Det er oplyst, at den person, der befandt sig i køretøjet, har privatadresse på samme adresse, som selskabets indehaver og er indehaverens hustrus søn.

SKATs afgørelse

SKAT har afmeldt selskabets faste prøveskilte, da politiet den 29. maj 2016 inddrog prøveskiltene med registreringsnummer ...Q. SKAT har på baggrund heraf bestemt, at selskabet ikke kan opnå tilladelse til nye faste prøveskilte i en karensperiode på 6 måneder. Det er som begrundelse herfor anført, at selskabet på inddragelsestidspunktet an­vendte de faste prøveskilte i strid med bekendtgørelsen. Der er herved henvist til, at selskabet på inddragelsestidspunktet anvendte et køretøj med prøveskiltene til befordring af selskabets indehavers søn, der var uvedkommende for kørslen.

SKAT har i en udtalelse af 6. juli 2016 blandt andet anført følgende:

"SKAT er blevet bedt om en udtalelse i en klage fra H1 over vores afgørelse om nægtelse af tilladelse til nye faste prøveskilte for en periode på 6 måneder

SKAT har modtaget de faste prøveskilte til afmelding fra Politiet, idet de er blevet inddraget på grund af misbrug. Politiet oplyser, at skiltene er anvendt af ejer VM til befordring af sønnen, der var uvedkommende for kørslen. Skiltene blev inddraget ved kørsel på Y3 søndag den 29. maj 2016, kl. 17.00.

SKAT har den 29. maj 2016 modtaget en mail fra VM, hvori han oplyser, at Politiet har inddraget hans faste prøveskilte i Y1-by omkring kl. 17.00. Han blev stoppet på vej til fjernlager med et køretøj, der skulle byttes ud med et andet køretøj.

Han oplyser endvidere, at Politiet var af den opfattelse, at han ikke måtte medbringe en person (i øvrigt ansat firmaet) til at hjælpe ham med at få køretøjet ud fra lageret og det andet ind. Han oplyser, at han har astma og ikke selv er i stand til hårdt fysisk arbejde, hvilket der skulle til for at få køretøjet ud fra fjernlageret på grund af tilgroning foran porten.

Det er SKATs opfattelse, at der er tale om personbefordring, der er uvedkommende for formålet med kørslen, idet vedkommende skulle hjælpe med at adgang til lageret ved at fjerne tilgroningen foran porten. Det er endvidere SKATs opfattelse, at hjælperen skulle have foretaget kørslen i et andet indregistreret køretøj.

Selskabet oplyser i klagen til Skatteankestyrelsen, at medhjælperen kun er 15 år, og at der ikke er tale om befordring, idet kørslen skulle foregå fra/til samme adresse.

Vores vurdering et fortsat, at der er tale om personbefordring, idet hensigten var, at der skulle foretages en kørsel lageret med et køretøj, og en kørsel med et andet køretøj til selskabets adresse.

Det er stadig SKATs opfattelse, at medhjælperen var uvedkommende for kørslen, og at hjælperen skulle have foretaget transporten til og fra lageret på anden vis.

SKAT fastholder afgørelsen af 1. juni 2016."

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at SKATs afgørelse ændres således, at prøveskiltene udleveres.

"

Punkt 1.

Det er ikke tale om befordring, som ifølge politikkens nudansk ordbog betyder "det at fragte nogen el. noget fra et sted til et andet."

Personen blev kort fra Y2-adresse og til Y2-adresse.

Punkt 2.

Personen er vedkommende for at opnå formålet med kørslen

Punkt 3.

Ifølge SKATs præcisering af brugen af prøveskilte fremgår: "Prøveskilte må ikke bruges på køretøjer, der bruges til befordring af gods eller personer, der er uvedkommende for formålet med kørslen. Dvs. Kørsel, der ikke er omfattet af ovenstående punkter."

Kørslen er omfattet af punkt 6. og er derfor benyttet i overensstemmelse med gældende regler.

I øvrigt

At SKAT mener at jeg skal iværksætte en ægte molbo historie (den med at skræmme storken væk, ved hjælp af et større antal personer) må være en vildfarelse.

SKAT mener at min medhjælper skulle have foretaget kørslen i et andet indregistreret køretøj. Da han er 15 år må han ikke foretage denne handling.

 

Skatteankestyrelsens afgørelse

Af registreringsbekendtgørelsens § 76, stk. I (bekendtgørelse nr. 1315 om registrering af køretøjer af 9. december 2014) fremgår følgende:

"SKAT kan udlevere nummerplader i form af prøveskilte (faste prøveskilte) til erhvervsdrivende fysiske eller juridiske personer, der vedvarende og i et ikke uvæsentligt omfang har brug for skiltene i deres erhverv til kørsel som nævnt i § 77-80."

Det fremgår af§ 76, stk. 6, at:

"SKAT kan inddrage et prøveskilt, jf. § 111, hvis skiltet bruges i strid med §§ 77-81, eller hvis rettighedshaveren i øvrigt ophører med at opfylde betingelserne i stk. 1."

Af registreringsbekendtgørelsens § 77, stk. 2, fremgår, at prøveskilte kun må bruges til midlertidig eller lejlighedsvis kørsel med følgende formål:

1)      "Afprøvning og indstilling af et nyt køretøj, men ikke til tilkørsel af køretøjet.

2)      Kørsel i forbindelse ed import eller eksport af et køretøj til/ fra det sted her i landet, hvor importøren/eksportøren har adresse,' herunder virksomhedsadresse.

3)      Kørselsprøve i anledning af reparation af et køretøj, men ikke til tilkørsel af et istandsat køretøj.

4)      Afhentning eller udbringning af et køretøj i anledning af reparation eller salg.

5)      Kørsel, der er nødvendig i forbindelse med registrering eller godkendelse af et køretøj.

6)      Overførsel af et køretøj til anden forhandler, andet udsalgs- eller udstillingssted eller lager. Et demonstrationssted, der ikke henhører under færdselslovens område, hvor køretøjet præsenteres for publikum salgsøjemed, f.eks. en væddeløbsbane eller en dyrskueplads, sidestilles med et udstillingssted.

7)      Demonstration af et køretøj for en forhandler eller dennes personale.         ·

8)      Demonstration eller prøve af et køretøj i anledning af salg. Kørslen må kun finde sted efter forudgående anmodning i hvert enkelt tilfælde fra en eventuel køber af et køretøj af den pågældende type.

9)      Optagelse af fotografier eller film af et køretøj. Kørslen må kun fortages af en fabrikant eller importør af køretøjer, og alene for at fremstille reklamemateriale for køretøjet.

10)  Kortvarig kørsel her i landet i optog i forbindelse med åbning af salg af lodsedler til velgørende eller almennyttige formål, eller i forbindelse med en lokal børnehjælpsdag, dyrskue eller lignende arrangementer. Kørslen må kun ske efter tilladelse fra politiet i hvert enkelt tilfælde."

Det anses ikke for tilstrækkeligt dokumenteret, at kørslen fra førerens private adresse til lageret den 29. maj 2016 alene havde til formål at overføre køretøjet til lageret. Skatteankestyrelsen har lagt vægt på, at kørslen er sket fra førerens private adresse, at den pågældende passager er førerens hustrus søn, og yderligere er det ikke dokumenteret, at passageren var ansat i selskabet. Det bemærkes, at bevisbyrden anses for skærpet, når det er tale om kørsel fra førerens private adresse.

Prøveskiltene er således brugt i strid med§§ 77-81. Det er herefter med rette, at SKAT inddraget prøveskiltene i henhold til registreringsbekendtgørelsens § 76, stk. 6.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor."

Sagsøger har under sagen fremlagt en række registreringsattester på forskellige biler, ligesom sagsøger har fremlagt dokumentation for, at det til SKAT er indberettet, at VJ fra oktober 2015 til maj 2016 er blevet af­ lønnet af sagsøger.

Det fremgår af sagen, at ejendommen beliggende Y4-adresse, ejes af G1 (binavn G2), der ligeledes er et selskab ejet af VM·

Der er mellem parterne enighed om, at H1 har været registreret under branchekode 69.20.00"Bogføring og revision; skatterådgivning " og først på et tidspunkt efter SKATs afgørelse af 1. juni 2016 er registreret under branchekode 43.99.90"Anden bygge og anlægsvirksomhed" med bi­ branchekode 45.20.10 "Autoreparationsværksteder mv."

Forklaringer

VM har bl.a. forklaret, at han er uddannet registreret revisor. Han har deponeret sin registrering, men han fungerer fortsat som revisor. Han har ca. 20 kunder, som han laver regnskab for gennem et andet selskab, G1, som han også ejer. Han handler også med og reparerer biler. Han har repareret biler, siden han var 18 år. Han reparerer biler for kunder, som han kendt gennem flere år, ligesom han laver biler for G3 på Y5-adresse. Han har handlet biler først gennem sin fars firma, og nu gennem sit eget selskab; H1, som han købte af sin far, da hans far gik på efterløn. Han begyndte i 1990’erne. Han annoncerer ikke normalt biler, men han sætter prisforlangende i vinduet og henstiller dem på den asfalterede plads foran på sin ejendom på Y2-adresse, der ligger mellem Y6, Y7 og Y8. Han bor også på adressen med sin familie, så Y2-adresse er såvel hans egen som selskabets adresse. Han driver H1 i selskabsform. Selskabet har binavnet G4. Han har pt. to biler til salg. Han har for nylig solgt en bil, og salgene bliver faktureret i H1. I 2013 og 2014 har han faktureret en omsætning fra bilsalg på samlet ca. 50.000 kr. Selskabet lejer også garager ud, ligesom han har en ven ansat, der udlejer affugtere.

Han har tilbage i 1990'erne modtaget en seddel fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om hans registrering med "automobildele m.m." Der har været en uoverensstemmelse med branchekoderne, da der ikke har været foretaget revision i selskabet i mere end ti år. Han har senest fornyet prøvepladerne i 2015, hvor SKAT spurgte ind til branchekoderne. Han redegjorde for det, hvorefter han fik forlænget prøveskiltene i en fem årig periode, hvilket også er sket tidligere. Han fik oprindeligt prøvepladerne udstedt i 1995. Han skal ved forlængelse oplyse, hvor meget han bruger prøvepladerne. Han har oplyst, at han bruger dem 5-10 gange årligt for så vidt motorcyklen og 10-20 gange årligt for så vidt bilen. Han bruger prøveskiltene både på biler, som han reparerer, og på biler, som han sælger.

Den 29. maj 2016 brugte han prøveskiltene på en Volvo, der stod på et lager på Y9-adresse. Den er købt på bestilling. Selskabet har garager på flere adresser, men adressen i Y10-by ejes af G1. Bilerne, som han sælger, holder på forskellige adresser. Han havde først hentet Volvoen i garagen, hvorefter han kørte til Y2-adresse for at hente VJ, der skulle med til Y10-by for at hjælpe ham med at åbne porten til laden, da der vokser græs op foran porten. Hans ægtefælle sagde, at han skulle tage VJ med, da han selv har astma og nemt bliver forpustet.

Hans formål med turen var at få frigivet garagen på Y9-adresse, da han havde lejet den ud. Mercedes-bussen, der stod i Y10-by, havde der været problemer med i forhold til SKAT med hensyn til afgiftsfastsættelsen. Han blev stoppet ud for Y1-by, hvor betjentene udbad sig en alkotest og derefter nævnte, at han ikke måtte befordre passagerer, hvilket han ikke havde gjort. Betjenten blev noget "mopset", og kollegaen ville se stelnummeret, hvorefter de inddrog prøvenummerpladerne, og efterlod ham og hans søn midt i ingenting. Han havde været i Y10-by i april 2016, fordi han lejer to lej­ligheder ud i ejendommen.

På sagsøgtes advokats forespørgsel har han forklaret, at han havde lavet en aftale om udlejning af garagen på Y9-adresse med en, der arbejder i et plantecenter i Y11-by, men han kan ikke udtale hans navn. Pågældende så først på en garage på Y12-adresse. Han har flere garager i nærheden af sin bopæl. Han ejer selv 20-23 garager, og selskabet ejer 7-8 garager.

Han hentede bilen for at stille den på fjernlager. Han mener, at han cyklede til garagen for at hente Volvoen, og han efterfølgende hentede cyklen i en bil. Han har tre garager i det område: Normalt ville han køre i bil derhen. Volvoen har han købt af en kammerat for 3.000 kr. Det var en tidligere taxa, der var frikørt, men hans ven havde efterfølgende brugt den privat. Da han købte den, var den indregistreret, og han afmeldte den for ikke at skulle betale vægtafgift og forsikring. Formålet med at købe bilen var at sælge den videre.

Han kørte i Volvoen til Y2-adresse for-at tage VJ med, hvorefter de kørte mod Y10-by, hvilket er en tur på ca. 80 km. Da betjenten inddrog nummerpladerne, fik de et lift af en tilfældig dame: De blev kørt til lageret, hvor der vokser græs foran porten, der hæver sig som en form for tørv. Garagen er ejet af G1. Han har hentet Mercedes-bussen en gang til syn og en gang til forvisning for SKAT. Alle papirer vedrørende bussen har han afleveret til synsstedet, G5. Han mener ikke, at bussen har kørt siden 2013. Han bruger lageret i Y10-by en gang om året, og er der således ikke særligt tit. Hvis han skulle have så mange biler stående i Y13 området, ville han tabe en del lejeindtægter.

En del af formålet med kørslen var at frigøre plads i garagen på Y9-adresse, men det var også, fordi svigerfamilien kom på besøg fra udlandet, så de havde brug for en bil med mere plads. Han havde lige solgt en 7 personers Chrysler den 27. maj 2016. Derfor skulle han have Mercedes bussen til syn, når han havde fået repareret bremserne. Efter den var synet, og der var betalt afgift, skulle han have udleveret nummerplader. Det var meningen på·sigt, at bussen skulle sælges, når den var brugt til familieturen, hvilket dog ikke er sket. Han kørte bussen hjem fra Y10-by uden prøveplader.

Branchekoden "salg og reparation af biler"/"autoreparationsværksteder m.v." blev registreret efter, at politiet havde inddraget prøvepladerne, da SKAT mente, at det var vigtigt, at branchekoden blev ændret. Datoen for registreringen er valgt ud fra regnskabsåret.

VJ har bl.a. forklaret, at han er stedsøn til VM og er ansat i H1. Han står til rådighed, hvis der skal laves noget arbejde. Han har senest indkøbt og flyttet nogle sandposer. Han får løn på 4.000 kr. månedligt før skat. Han var i maj måned 2016 ude og køre med sin sted­ far for at udskifte en bil. De skulle hente en anden bil. Han skulle fjerne græs, der var i vejen for porten, således at porten kunne åbnes. Han kan ikke huske, hvilken bil, det var, som de skulle hente i garagen, men det var en stor bil. Der står flere biler på lageret i Y10-by. Han kan ikke huske, hvad politiet sagde, da de blev stoppet. Han kan huske, at de sagde, at de skulle stige ud af bilen og stille den. De fik et lift til Y10-by af en ældre dame.

KB har bl.a. forklaret, at han bor på Y4-adresse. Der er et lager på ejendommen, hvor der pt. står 5-6 biler. Den 29. maj 2016 blev der afhentet en Mercedes bus. Den blev hentet af VM sammen med en, der skulle grave porten fri for sand og jord. Han hjalp selv til hermed, da han var hjemme.

Parternes synspunkter

Sagsøger har i sit påstandsdokument gjort gældende, at de pågældende prøveskilte ikke er blevet anvendt i strid med de for anvendelsen af prøveskilte gældende regler, idet formålet med anvendelsen af prøveskiltene den 29. maj 2016 var at køre automobilet til adressen Y4-adresse, hvor køretøjet agtedes henstillet.

I køretøjet befandt sig foruden sagsøgerens direktør VM også dennes stedsøn, den dengang 15-årige skoleelev VJ, der var (og er) ansat hos sagsøgeren til udførelse af forskellige småjobs, som f.eks. i det te tilfælde at bortrydde bevoksning, som vanskeliggjorde åbningen af lågen til den pågældende ejendom, så bilen uhindret kunne køre ind på ejendommen og henstilles der.

Tilstedeværelsen af VJ kan derfor ikke anses for "uvedkommende", idet han havde en nødvendig pgave at udføre i forbindelse med for­ målet for kørslen, han var således ikke blot "passager".

Selve formålet med kørslen, at overføre køretøjet fra et lager til et andet, er ikke i strid med de for anvendelsen af prøveskilte gældende regler, se således den juridiske vejledning 2017-1, afsnit E,A.8.5.11 Særlige nummerplader Prøveskilte.

Det er korrekt, at sagsøgeren er registreret med branchen "Bogføring og Revision". Der er imidlertid ikke noget krav i registreringsbekendtgørelsen om, at den erhvervsdrivende er registreret med nogen bestemt branche. Det kræves alene, at den erhvervsdrivende "vedvarende og i ikke uvæsentligt omfang har brug for prøveskiltene...,", jf. bekendtgørelsens § 76, stk. 1.

Det gøres gældende, at sagsøgeren opfylder dette krav og faktisk gennem meget lang tid har drevet handel med og også i et vist omfang repareret motorkøretøjer.

At denne virksomhed ikke er reflekteret i den branche, sagsøgeren har ladet sig registrere under, må karakteriseres som overtrædelse af en ren ordensforskrift, som ikke kan medføre inddragelse af prøveskiltene. Det er da hel­ler ikke årsagen til inddragelsen, der alene skyldtes mistanken om, at VJ’s tilstedeværelse i bilen, var "uvedkommende" i forhold til kørslens formål.

Sagsøgte har i sit påstandsdokument gjort gældende, at SKAT har været berettiget til at inddrage de faste prøveskilte, og at der dermed ikke er grundlag for at tilsidesætte Skatteankestyrelsens afgørelse af 19. december 2016.

Skatteankestyrelsen stadfæstede således med rette SKATs afgørelse af 1. juni 2016, hvorved selskabets prøveskilte med registreringsnummeret ...Q blev inddraget og afmeldt.

Kørsel med prøveskilte er en undtagelse fra hovedreglen om, at motorkøretøjer skal registreres og afgiftsberigtiges, og bestemmelserne om prøveskilte skal derfor fortolkes strengt. Det er sagsøgeren, der har bevisbyrden for, at kørslen var erhvervsmæssig og med et lovligt formål i overensstemmelse registreringsbekendtgørelsens § 77, stk. 2, nr. 1-11. Henset til, at kørslen skete fra VM’s private adresse, er bevisbyrden skærpet.

Den bevisbyrde har sagsøgeren ikke løftet. Sagsøgeren har således ikke godtgjort, at selskabets erhvervsmæssige aktiviteter nødvendiggjorde brug af prøveskiltene, jf. registreringsbekendtgørelsens § 76, stk. 1, ligesom det ikke er godtgjort, at kørslen fra VM’s privatadresse alene var erhvervsmæssig og med et lovligt formål, jf. registreringsbekendtgørelsens § 77, stk. 2, nr. 6.

Det er således udokumenteret, at sagsøgeren faktisk havde et lager af biler til salg i Y10-by. Dette er i øvrigt i strid med hans egen oplysning til Skatteankestyrelsen om, at biler til salg blev stillet på en stor plads over for ejendommen på adressen Y2-adresse, jf. referat af mødet den 1. december 2016. Det er også udokumenteret, hvilke aktiviteter, der var i selskabet, herunder at sagsøgeren havde erhvervsmæssige aktiviteter, der nødvendig­ gjorde brug af skiltene, jf. registreringsbekendtgørelsens § 76, stk. 1.

Henset til sagsøgerens registreringer og årsrapport er det i det hele taget uklart, hvad sagsøgerens virksomhed består i

Det fremgår af udskrift af H1's registreringsforhold, at selskabet si­ den 1. januar 2008 har været registreret i hovedbranchen "Bogføring og revision; skatterådgivning", men at denne registrering ophørte den 31. maj 2016. Herudover fremgår det, at selskabet pr. 1. juni 2016 har været registreret med hovedbranchen "inden bygge- og anlægsvirksomhed"; De registrerede hovedbrancher udgør således brancher, hvortil der normalt ikke udleveres faste prøveskilte.                      ·

Hertil kommer, at selskabet på et tidspunkt efter den 1. juni 2016 (og altså også efter standsningen den 29. maj 2016) er blevet registreret med bilbranchen "Autoreparationsværksteder mv." med tilbagevirkende kraft pr. 1. juni 2016. Det må således lægges til grund, at registreringsændringen er foranlediget af SKATs afgørelse. Trods opfordret dertil i duplikken, har sagsøgeren ikke dokumenteret, hvornår registreringsændringen er foretaget.

VM har i replikken oplyst, at der ikke er udarbejdet en ansættelseskontrakt mellem H1 og stedsønnen VJ, men at VJ arbejdede i selskabet og fik løn herfor. Det er udokumenteret, hvilket arbejde VJ var ansat til at udføre. Selv hvis det lægges til grund, at hans arbejdsopgaver omfattede hjælp med at fjerne de påståede tilgroninger af garagen, var VJ’s tilstedeværelse i bilen den 29. maj 2016 dog alligevel uvedkommende for formålet med kørslen, som ifølge sagsøgeren var at overføre bilen til et fjernlager. VJ’s tilstedeværelse i bilen var således under alle omstændigheder i strid med registreringsbekendtgørelsens § 77, stk. 3.

Da prøveskiltene dermed er brugt i strid med registreringsbekendtgørelsen, har SKAT med rette inddraget dem, jf. bekendtgørelsens § 76, stk. 6, og der er derfor ikke grundlag for at tilsidesætte Skatteankestyrelsens afgørelse.

Parterne har i forhold til deres endelige påstande i det væsentligste procederet i overensstemmelse med deres påstandsdokumenter.

Rettens begrundelse og afgørelse

Sagsøger kan efter registrerings bekendtgørelsens (bekendtgørelse nr. 1315 af 9. december 2014 med senere ændringer) § 77, stk. 2, nr. 6, anvende de i medfør af samme bekendtgørelses§ 76 udleverede og siden hen til marts 2020 forlængede faste prøveskilte til overførsel af et køretøj til et lager.

Bestemmelsen i bekendtgørelsens § 77 er en undtagelse til registreringslovens (lovbekendtgørelse nr. 720 af 30. maj 2017 (tidligere. nr. 16 af 9.januar 2013 med senere ændringer)) § 2 om, at alle køretøjer, der tages i brug på færdselslovens område, skal registreres. Bestemmelsen har derfor et snævert anvendelsesområde, og det påhviler sagsøger at bevise, at hovedformålet med kørslen den 29. maj 2016 var at flytte den pågældende bil til andet lager.

Retten finder efter bevisførelsen, at sagsøger ikke har løftet denne bevisbyrde.

Retten lægger vægt på, at VM selv har forklaret, at den ejendom, han var på vej til i den pågældende bil, da han blev stoppet af politiet den 29. maj 2016, tilhører et andet selskab, der ligeledes ejes af ham, men han har ikke dokumenteret; at ejendommen blev anvendt til lager for biler tilhørende sagsøger, f.eks. ved at fremlægge aftaler mellem sagsøger og selskabet herom. Der er heller ikke fremlagt dokumentation for, at sagsøger skulle have købt et lager af biler, der blev opbevaret på ejendommen, ligesom der ikke er anført noget i sagsøgtes regnskab herom.

Dertil har VM forklaret, at grunden til, at bilen, som han blev stoppet i, skulle flyttes fra garagen på Y9-adresse, var, at han havde lejet garagen ud. Han har dog hverken kunne oplyse navnet på lejeren eller i øvrigt fremlægge en lejekontrakt. Endelig har VM forklaret, at han skulle hente en bus i Y10-by, som skulle anvendes privat og derefter sælges.

Henset hertil, og da kørslen, der ikke kan anses for bagatelagtig, til dels er foregået fra VM’s privatadresse, der ligeledes er sagsøgers adresse, finder retten, at sagsøger ikke har løftet bevisbyrden for, at hovedformålet med kørslen var, at overføre den bil, som VM blev stoppet i, til et lager i Y10-by, hvorfor det heller ikke var relevant for kørslen at transportere VM’s stedsøn, der er ansat hos sagsøger.

Retten er således enig i Skatteankestyrelsens afgørelse af 19. december 2016, hvorfor sagsøgtes frifindelsespåstand tages til følge.

Sagens omkostninger fastsættes som neden for bestemt og dækker omkostninger til advokatbistand incl. moms.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøger, H1, skal inden 14 dage til sagsøgte, Skatteministeriet, betale 25.000 kr. i sagens omkostninger.