Byrets dom af 22. februar 2019 i sag BS-12591-2018

Info
  • SKM2019.103.BR

Resumé:

Selvangivelsesfristen for den selvangivelsespligtige var for indkomståret 2015 den 3. juli 2016. SKAT modtog imidlertid først selvangivelsen den 31. oktober 2016.Spørgsmålet var herefter, om den selvangivelsespligtige havde godtgjort, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, der kunne lede til, at hun skulle fritages for skattetillægget, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 1, sidste pkt.Den selvangivelsespligtige gjorde gældende, at hun skulle fritages for skattetillægget, da hun havde været i udlandet og ikke havde haft adgang til internet i en periode.Retten fastslog, at det påhvilede den selvangivelsespligtige at godtgøre, at der var tale om særlige omstændigheder. Videre fastslog retten, at det følger af forarbejderne og praksis, at fritagelsesbestemmelsen skal anvendes restriktivt. Retten fandt på den baggrund, at den selvangivelsespligtige ikke havde godtgjort, at der var tale om særlige omstændigheder. Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Parter

A

(Selvmøder)

Mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/adv. fm. Mark Alexander Jarby Søndergaard)

Afsagt af Byretsdommer

Lene Hjerrild

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag drejer sig om, hvorvidt A er berettiget til fritagelse for skattetillæg for for sent indleveret selvangivelse for indkomståret 2015, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 1.

Under sagen, der er anlagt den 12. april 2018, har sagsøgeren, A, nedlagt påstand om, at Skatteministeriet skal anerkende, at hun er berettiget til fritagelse for skattetillæg på 2.500 kr. for indkomståret 2015.

Sagsøgte, Skatteministeriet Departementet, har nedlagt påstand om frifindelse.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a.

Sagens nærmere omstændigheder

A’s årsopgørelse fra 2015 blev udarbejdet pr. 31. oktober 2016. Heri var medtaget et skattetillæg på 2.500 kr., og under klagevejledningen var anført, at SKAT havde modtaget selvangivelsen 25 dage for sent, og at der efter § 5, stk. 1, i skattekontrolloven var beregnet et skattetillæg på 2.500 kr. Det fremgår endvidere af et bilagsdokument vedrørende historik fra SKAT, at selvangivelsen er indleveret den 31. oktober 2016. A har ikke bestridt, at selvangivelsen først er afleveret denne dato.

Den 1. marts 2017 fremsendte SKAT et brev til A, hvori var anført, at SKAT ikke kunne give fritagelse for betaling af skattetillæg for 2015. Det blev endvidere i loggen for tastselv anført, at selvangivelsen var klar til tastselv i april 2016.

A klagede over Skats afgørelse 1. juni 2017. Skatteankestyrelsen traf den 22. januar 2018 en afgørelse i sagen. Skatteankestyrelsen stadfæstede Skats afgørelse, og det er Skatteankestyrelsens afgørelse, der er til prøvelse i nærværende sag.

Forklaringer

A har forklaret, at hun har boet i udlandet i 40 år, men at hun flyttede tilbage til Danmark i 2006. I perioden herefter har hun ofte været i udlandet, og det var også tilfældet i 2016. Som det fremgår af flybilletterne, var hun fra den 13. april til den 20. april 2016 på Malta, fra den 24. juni til den 4. august 2016 i England og fra den 8. august til den 17. august 2016 på Mallorca. Hun fik en computer i 2013/2014, da det blev nødvendigt at have adgang til internet. Hun havde frem til 2016 internetadgang, men herefter opstod der problemer, idet G1 blev overtaget af G2. Hun misforstod noget omkring betalingen og gav banken besked om, at der alene skulle betales 99 kr. Som følge heraf havde hun i en periode i 2016 ikke internet, men hun havde en computer. Det var først hen på efteråret, at det kom i orden igen. Hun har været på biblioteket for at få hjælp, men hun kan ikke huske, om det var i denne periode. Hun har også været på Borgerservice for at få hjælp, men det var formentlig efter 2016. Rejsen til England blev bestilt af hendes datter, VT, men hun var selv med på turen. Hun købte computer i 2013, da det blev obligatorisk med netadgang. Computeren blev udskiftet i 2016 til en ny, fordi batteriet var for svagt. Hun har haft rigtig vanskelig ved at overskue de danske regler, og det er også baggrunden for, at hun ikke lige var opmærksom på, at der skulle indgives selvangivelse. I 2016 havde hun en smartphone, men hun kunne ikke gå på nettet på den telefon.

Parternes synspunkter

A har til støtte for påstanden gjort gældende, at der er grundlag for at fritage hende for betaling af skattetillægget, idet der har været tale om særlige omstændigheder. Det har ikke været muligt for hende i den anførte periode at komme på internettet, ligesom hun har været ude at rejse en stor del af tiden.

Skatteministeriet Departementet har til støtte for påstanden gjort gældende, at det under sagen er ubestridt, at A har afleveret selvangivelsen for sent. Det er endvidere gjort gældende, at hun ikke har godtgjort, at der har været tale om særlige omstændigheder, som anført i skattekontrollovens § 5, stk. 1, sidste punktum. Det fremgår af forarbejderne til skattekontrolloven, at særlige omstændigheder skal forstås på samme måde som bestemmelserne om henstand. Det fremgår af forarbejderne, at der er tale om en restriktiv praksis. A har ikke ved de fremlagte bilag fra G1, G2, flybilletter og G3 godtgjort, at hun har været forhindret i at indtaste selvangivelsen rettidigt, og subsidiært er gjort gældende, at såfremt det lægges til grund, at A har været forhindret, er der heller ikke her tale om særlige omstændigheder.

Skatteministeriet Departementet har i øvrigt henholdt sig til det anførte i påstandsdokumentet.

Rettens begrundelse og resultat

Det er under sagen ubestridt, at A ikke rettidigt har indleveret selvangivelsen for 2015, idet selvangivelsen skulle have været afleveret den 3. juli 2016, men det skete først ved indberetning den 31. oktober 2016.

Det påhviler A at godtgøre, at der har været tale om særlige omstændigheder. Det fremgår af forarbejder og praksis, at der er tale om en restriktiv fortolkning af bestemmelserne herom. A har henvist til, at hun har været i udlandet, men hun har ikke dokumenteret, at hun i hele perioden har været væk fra Danmark. Hun har ej heller bevist, at hun i hele perioden ikke har haft adgang til internet, idet de fremlagte bilag fra G1 og G2 ikke beviser noget herom. Efter disse foreliggende oplysninger ses der ikke er tale om særlige omstændigheder, hvorfor der allerede af den grund gives Skatteministeriet Departementet medhold i den nedlagte påstand.

Med hensyn til sagsomkostninger er der taget udgangspunkt i de vejledende salærtakster. Beløbet er fastsat til 8.000 kr. med tillæg af moms, eller i alt 10.000 kr., hvilket beløb A skal betale til Skatteministeriet Departementet.

Omkostningsbeløbet er helt undtagelsesvis fastsat under minimumstaksten i de vejledende takster under henvisning til sagens meget begrænsede omfang.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

Skatteministeriet Departementet frifindes.

Sagsøgeren, A, skal inden 14 dage til sagsøgte, Skatteministeriet Departementet, betale sagsomkostninger med 10.000 kr.