Byrets dom af 22. januar 2018 i sag 10-1823/2017

Info
  • SKM2018.39.BR

Resumé:

T1 og T2 var tiltalte for som ejere i fællesskab og med forsæt til unddragelse af skat og moms for indkomstårene 2010 og 2011, hvor de ikke havde indsendt selvangivelser, at have undladt at selvangive indtægter fra deres firma på i alt henholdsvis 874.542 kr. og 1.477.631 kr. samt for momsperioden 01.10.11-30.09.11 at have afgivet urigtige momsangivelser og for perioden 01.10.11-31.12.11 at have fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet de ikke havde angivet virksomhedens tilsvar på 218.635 kr. for 2010 og 369.407 kr. for 2011. De havde herved unddraget for 904.100 kr. i skat og 588.042 kr. i moms i alt.T1 erkendte sig skyldig og forklarede, at konen havde ikke noget med virksomheden og dets drift at gøre og ikke vidste, at han ikke opgav firmaets indtægter og ikke indberettede moms til SKAT.T2 forklarede, at hun skrev under på firmaets oprettelsesdokumenter, men at hun ikke havde noget med firmaet at gøre og at ægtefællen stod for driften. Hun modtog virksomhedens breve, men hun læste dem ikke, men videregav dem til ægtefællen som hun regnede med tog sig af det. Hun undrede sig ikke over at der på hendes årsopgørelse kun var angivet indtægt i form af SU. Hun gik ud fra, at firmaet kørte for sig selv, og hun indberettede ikke indtægter fra firmaet. Alle deres indtægter og udgifter gik over hendes konto, da ægtefællen ikke kunne oprette en konto på grund af gammel gæld.Byretten fandt T1 og T2 skyldige i tiltalen og de idømtes hver 10 måneders fængsel betinget med vilkår om samfundstjeneste samt en tillægsbøde på hver 725.000 kr. T2 kunne ikke have været helt uvidende om det passerede og accepterede risikoen for, at selskabet blev drevet af hendes mand, uden at reglerne blev overholdt for så vidt angår indberetning af indtægter og afregning af moms. Hun havde forsæt til unddragelse af skat og moms i form af dolus eventualis. Der blev blandt andet henset til, at hun skrev under på stiftelsesdokumenterne, at selskabet blev drevet af hendes mand fra deres fælles bopæl, hendes kendskab til at hendes lønkonto blev anvendt til selskabets drift og at der indgik betydelige indtægter, således at der på kontoen i perioder stod meget store beløb, at hun modtog breve fra blandt andet SKAT uden at foretage sig noget i den anledning samt at hun ikke reagerede på SKATs henvendelser vedrørende årsopgørelser.

Byrettens dom af den 12. oktober 2017, sags nr. 10-1823/2017:

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T1

og

T2

Afsagt af byretsdommer

Ingrid Therkelsen

Sagens oplysninger

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrifter modtaget den 7. marts 2017.

T1 og T2 er tiltalt for

1.

overtrædelse af straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1
ved på Fyn for indkomstårene 2010 og 2011, hvor T2 ikke selvangav, i forening og med forsæt til skatteunddragelse at have undladt inden 4 uger efter modtagelsen af årsopgørelsen for 2010 den 20. februar 2012 og for 2011 den 7. marts 2013, at underrettet SKAT om, at skatteansættelserne var for lave, idet de ikke indeholdte indtægter fra G1, cvr …11 med 874.542 kr. for 2010 og med 1.477.631 kr. for 2011, alt hvorved det offentlige er unddraget skat med henholdsvis 262.814 kr. i 2010 og 641.286 kr. i 2011, i alt 904.100 kr.

2.

overtrædelse af straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1 nr. 1,
ved på Fyn for momsperioden 1. januar 2010 til 31. december 2011, i forening og med forsæt til momsunddragelse, som stifter ansvarlig leder og direktør i G1, cvr …11 at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen for perioden fra den 1. januar 2010 til den 30. september 2011, idet de den 23. oktober 2011 angav virksomhedens momstilsvar til 0 kr. for hele perioden, samt at have fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen for perioden 1. oktober 2011 til den 31. december 2011, uagtet at virksomhedens momstilsvar er opgjort til 218.635 kr. for 2010 og til 369.407 kr. for 2011, alt hvorved statskassen blev unddraget moms med i alt 588.042 kr.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om tillægsbøde jf. straffelovens § 50, stk. 2 på en gang den samlede unddragelse.

Tiltalte T1 har erkendt sig skyldig, dog således at unddragelserne er foretaget af ham alene, idet T2 ikke havde noget med virksomheden at gøre.

T2 har nægtet sig skyldig. De tiltalte har afgivet forklaring.

Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen

Personlige oplysninger

Kriminalforsorgen har foretaget undersøgelse af de tiltaltes personlige forhold, jf. retsplejelovens § 808

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte, T1, har forklaret, at han og T2 skrev under på dokumenterne i forbindelse med oprettelsen af firmaet G1, men det var ham, der stod for virksomhedens drift. T2 havde ikke noget med virksomheden at gøre. Han involverede hende ikke i driften og oplyste ikke, at han ikke opgav firmaets indtægter og ikke indrettede moms til SKAT. Han benyttede T2’s lønkonto til firmaets drift, da han ikke kunne oprette en konto på grund af gammel gæld.

Tiltalte, T2, har forklaret, at hun skrev under på firmaets oprettelsesdokumenter. Det var T1, der stod for driften. Hun læste til sygeplejerske og havde ikke noget med virksomheden at gøre. Hun modtog breve vedrørende virksomheden, men hun læste ikke, hvad det nærmere drejede sig om. Hun bemærkede ikke, at der kom breve og ansættelser fra SKAT vedrørende moms og skat. Hun gav brevene videre til T1 og regnede med, at han tog sig af det. Hun gik ud fra, at han skrev fakturaer og lavede regnskaber. Han sad tit med nogle papirer. Hun undrede sig ikke over, at der stod meget store beløb på hendes lønkonto, selvom hun kun modtog SU. Hun vidste, at hendes konto blev brugt til firmaet, idet T1 ikke kunne oprette en konto, da han havde gammel gæld. Alle deres indtægter og udgifter gik over hendes konto. De talte ikke om at oprette en særskilt konto til virksomheden. Hun undrede sig heller ikke over, at der på hendes årsopgørelse kun var angivet indtægt i form af SU. Hun gik ud fra, at firmaet kørte for sig selv, og hun indberettede ikke indtægter fra firmaet. Hun modtog formentlig brev af 12. juli 2013 fra SKAT vedrørende ændring af hendes indtægt for 2010 og 2011 og ændring af momstilsvar. Hun kan huske, at hun talte med T1 om, hvorvidt forhøjelsen af hendes indtægt var rigtig. Hun mener ikke, at hun eller T1 foretog sig noget i den anledning.

Tiltalte T1 har erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de op­ lysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at T2, skrev under på stiftelsesdokumenterne vedrørende G1, der blev drevet af hendes mand fra deres fælles bopæl. Tiltalte var bekendt med, at hendes lønkonto blev anvendt til selskabets drift, og hun var bekendt med, at der indgik betydelige indtægter således, at der på kontoen i perioder stod meget store beløb. Tiltalte modtog breve vedrørende virksomheden, herunder fra SKAT, uden at hun foretog sig noget i den anledning, og hun orienterede sig ikke om, hvad de angik. Hun reagerede heller ikke på SKATs henvendelser vedrørende hendes årsopgørelser.

Under hensyn til det ovenfor anførte finder retten ikke, at tiltalte kan have været helt uvidende om det passerede, men at tiltalte accepterede risikoen for, at selskabet blev drevet af hendes mand, uden at reglerne blev overholdt for så vidt angår indberetning af indtægter og afregning af moms. Tiltalte har dermed indset, at det var muligt, at selskabet ikke indberettede skat og moms i overensstemmelse med reglerne herom, og hun accepterede denne mulig­ hed. Tiltalte havde dermed forsæt til unddragelse af skat og moms i form af dolus eventualis

Tiltalte T2 anses derfor skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes for T1 til fængsel i 10 måneder, jf. straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1 og straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1 nr. 1,

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 62 og § 63, jf. § 56, stk. 1. Tiltalte skal herunder udføre samfundstjeneste i 150 timer.

Tiltalte skal betale en bøde på 725.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2. Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt

Straffen fastsættes for T2 til fængsel i 10 måneder, jf. straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens §16, stk. 3, jf. stk. 1 og straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1 nr. 1,

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 62 og § 63, jf. § 56, stk. 1. Tiltalte skal herunder udføre samfundstjeneste i 150 timer.

Tiltalte skal betale en bøde på 725.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt

Retten har ved fastsættelse af straffen på den ene side lagt vægt på størrelsen af de unddragne beløb. På den anden side har retten taget hensyn til de tiltaltes gode personlige forhold, og den lange sagsbehandlingstid.

Retten finder derfor, at hver af de tiltalte kun skal betale en bøde svarende til halvdelen af det unddragne beløb.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Tiltalte T1 skal straffes med fængsel i 10 måneder

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

  1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom.
  2. Tiltalte skal inden for prøvetiden udføre ulønnet samfundstjeneste i 150 timer.
  3. Tiltalte skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i afviklingsperioden.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 725.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte T2 skal straffes med fængsel i 10 måneder

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

  1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på l år fra endelig dom.
  2. Tiltalte skal inden for prøvetiden udføre ulønnet samfundstjeneste i 150 timer.
  3. Tiltalte skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i afviklingsperioden.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 725.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

De tiltalte skal hver især betale sagsomkostningerne, der vedrører dem.