Byrets dom af 21. december 2017 i sag 15-3549/2017

Info
  • SKM2017.743.BR

Resumé:

Selskabet var tiltalt for at have undladt at udstede forenklede fakturaer, eller benytte salgsregistreringssystem, samt at have undladt at føre et klart og overskueligt regnskab, der kunne danne grundlag for SKATs kontrol med afgiftens rigtighed. Selskabet havde tidligere fået en bøde for samme forhold.Selskabet nægtede sig skyldig, men erkendte de faktiske omstændigheder. Selskabet forklarede, at de ikke kunne få kasseapparatet til at virke korrekt, da det ikke stemte overens med lageroptællingen, og ejeren så måtte hæfte for uoverensstemmelserne. De laver derfor regnskabet på den gammeldags måde, og det har altid virket. Hvis de skal benytte kasseapparatet, skal de derfor også lave regnskabet på den gammeldags måde ved siden af.Byretten fandt selskabet skyldig i tiltalen. Det forhold, at der hos selskabet blev foretaget lageroptælling dagligt og lavet regnskab på baggrund heraf ændrede ikke noget herved. Selskabet idømtes en bøde på 10.000 kr.

Byrettens dom af den 1. november 2017, sags nr. 15-3549-2017:

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T1

Afsagt af Byretsdommer

Didde Sauer Laier-Brodersen (dommerfuldmægtig)

Sagens oplysninger og parternes påstande

Anklageskrift er modtaget den 12. april 2017.

T1 er tiltalt for overtrædelse af

Momsbekendtgørelsens § 133, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2, jf. § 63, stk. 2, 1.pkt. og § 73, stk. 1,

ved den 27. september 2016 ca. kl. 11.30 ved SKATs kontrol af T1, Y1-adresse i Y2-by, i gentagelsestilfælde forsætligt eller groft uagtsomt at have undladt at udstede forenklede fakturaer, eller benytte salgsregistreringssystem, samt at have undladt at føre et klart og overskueligt regnskab, der kunne danne grundlag for SKATs kontrol med afgiftens rigtighed.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig men har erkendt de faktiske omstændigheder.

Sagens oplysninger

T1 ved JP har forklaret, at han har ejet T1 i 30 år.

Hos T1 kunne de ikke få kasseapparatet til at virke korrekt, da det ikke stemte overens med lageroptællingen, og han så måtte hæfte for uoverensstemmelserne. De laver derfor regnskabet på den gammeldags måde, og det har altid virket. Hvis han skal benytte kasseapparatet, skal han derfor også lave regnskabet på den gammeldags måde ved siden af. Han har tidligere fået en bøde på 5.000 kr. fra SKAT for manglende benyttelse af kasseapparat. Han købte derefter et kasseapparat, og det står ibaren. Da de ikke kan få det til at stemme, bruger de det ikke, hvorfor han stadig må gøre det på den gammeldags måde, hvor medarbejderne tæller lageret op, når de møder ind, og igen inden de går hjem.

JP fremviste et håndskrevet regnskab, som han forklarede, bliver lavet hver dag, og som han tager med hjem hver dag og taster ind.

SKAT ved NJ har forklaret, at hun arbejder hos SKAT. Hun var med på kontrol hos T1 den 27. september 2016, og hun har udarbejdet kontrolrapporten. Hun var ikke ansvarlig på kontrollen, det var en kollega. Ejeren var ikke til stede ved kontrollen.

Formålet med kontrollen var kontrol af salgsregistrering. Registrerede virksomheder med salg til kunder skal lave løbende salgsregistrering ved de enkelte salg. Det er teknisk muligt for T1 at gøre dette enten ved forenklede fakturaer eller ved et salgsregistreringsapparat. Ved kontrollen så de et rødt kasseapparat i T1. Kasseapparatet blev imidlertid ikke brugt. Der blev brugt et andet system med optælling.

Hvis en virksomhed laver beholdningsregnskab, er det til eget brug. SKAT skal bruge enten forenklede fakturaer eller registreringer fra et kasseapparat. De skal have det for at sikre, at virksomheden indberetter korrekt ift. moms og skat.

En virksomhed kan sagtens lave forenklede fakturaer, hvis de ikke kan bruge et kasseapparat. Der er blot nogle krav til fortløbende numre mm. Der skal laves daglig kasseafstemning. SKAT skal kunne lave en afstemning af kassen, og det kunne de ikke ved deres kontrolbesøg. Man må gerne tage de forenklede fakturaer med hjem, de skal bare kunne fremvises ved SKATs kontrol.

Der har været fremlagt Rapport om gennemført kontrolbesøg af 11. oktober 2016 vedrørende kontrolbesøg den 27. september 2016 hos T1.

Der har været fremlagt billeder af et rødt kasseapparat og pengekasse.

Der er ved brev af 22. august 2012 fra SKAT til T1 rejst sigtelse og fremsendt bødeforlæg for overtrædelse af momslovens (dagældende) § 100, stk. 1, nr. 2, jf. § 43, stk. 2, 1. pkt., og § 51, stk. 11, ved ikke at have anvendt et salgsregistreringssystem eller udskrive en forenklet faktura for hvert salg i virksomheden.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter de afgivne forklaringer finder retten, at det er bevist, at der hos T1 hverken blev benyttet et salgsregistreringssystem eller udstedt forenklet fakturaer, som er påkrævet iht. momsbekendtgørelsens§ 63, stk. 2, 1. pkt. Som følge heraf havde T1 ikke ført et klart og overskueligt regnskab, som kunne danne grundlag for SKATs kontrol med afgiftens rigtighed.

Retten finder herefter, at T1 er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Det forhold, at der hos T1 blev foretaget lageroptælling dagligt og lavet regnskab på baggrund heraf, ændrer ikke herved.

Straffen fastsættes til en bøde på 10.000 kr., jf. momsbekendtgørelsens§ 133, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2, jf. § 63, stk. 2, 1. pkt. og §73, stk. 1.

Retten har lagt vægt på, at det er anden gang tiltalte har overtrådt momsbekendtgørelsens bestemmelser om udstedelse af forenklede fakturaer eller benyttelse af salgsregistreringssystem og om at føre et klart og overskueligt regnskab, der kan danne grundlag for SKATs kontrol med afgiftens rigtighed.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

T1 skal betale en bøde på 10.000 kr. Tiltalte skal betale sagens omkostninger.