Byrets dom af 21. september 2009 i sag BS 1-1219/2009

Info
  • SKM2009.585.BR

Resumé:

Sagen blev afvist af Byretten, idet stævningen var modtaget i retten dagen efter udløbet af søgsmålsfristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3. Sagsøgeren gjorde gældende, at stævningen var sendt med almindelig post dagen inden udløbet af søgsmålsfristen. Retten udtalte i den forbindelse, at det er sagsøgerens risiko, at sagen anlægges rettidigt.

Parter

A
(Advokat Dorthe Pinnerup)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Advokat Maria Kjer Hedegaard)

Afsagt af byretsdommer

Bybjerg Nielsen

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag angår prøvelse af en afgørelse truffet af Landsskatteretten den 23. marts 2009 i en anledning af en klage, som sagsøgeren, A, har indgivet over en afgørelse truffet af SKAT den 18. november 2008. Klagen vedrører fastsættelse af afdrag på gæld for skatter, arbejdsmarkedsbidrag, boligsikring, for meget udbetalt sygedagpenge og gebyr.

Påstande

Sagsøgeren, A, har påstået sagsøgte, Skatteministeriet, dømt til at anerkende, at sagsøgeren ikke har nogen betalingsevne, subsidiært, at sagsøgerens betalingsevne er mindre end 3.450 kr. pr. måned.

Sagsøgtes påstand er afvisning, subsidiært frifindelse.

Parterne har, jf. rpl. § 253, overladt til retten at træffe afgørelse på skriftligt grundlag af spørgsmålet om sagen i henhold til sagsøgtes principale påstand skal afvises som følge af en eventuel overskridelse af søgsmålsfristen.

Oplysningerne i sagen

Det fremgår, at Landsskatterettens kendelse er afsagt den 23. marts 2009 og, at det ifølge udateret følgebrev er meddelt sagsøgeren, at Landsskatterettens afgørelse kan indbringes for domstolene senest 3 måneder efter afgørelsens dato. Der er i fremsendelsesskrivelsen henvist til reglerne om domstolsprøvelse efter skatteforvaltningslovens §§ 48-49. Det er anført, at lovbestemmelser og klagefrister om klagefrister og sagsanlæg vedlægges.

Sagsøgerens advokat, advokat Dorthe Pinnerup, har i replik dateret den 21. august 2009 oplyst, at stævningen er udfærdiget og sendt med almindelig post til Byretten mandag den 22. juni 2009.

Stævningen er forsynet med rettens modtagelsesstempel som indgået den 24. juni 2009.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har til støtte for sin påstand om sagens fremme henvist til, at sagsøgers advokat har sendt stævningen med almindelig post til Byretten mandag den 22. juni 2009. Stævningen er således fremsendt til retten inden fristens udløb i henhold til skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3.

Sagsøgte har til støtte for afvisningspåstanden gjort gældende, at sagsøgeren ikke har overholdt søgsmålsfristen, der udløb den 23. juni 2009. Det fremgår af bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, at en endelig administrativ afgørelse ikke kan indbringes for domstolene senere end 3 måneder efter, afgørelsen er truffet. Afvisning foretages uanset årsagen til fristoverskridelsen, og den omstændighed, at fristoverskridelsen er kort, kan ikke føre til andet resultat, hvorved er henvist til afgørelsen i UFR 1999. 722 H.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter rettens modtagelsesstempling, og idet der ikke er oplyst omstændigheder, der giver grundlag for at antage, at stævningen er modtaget på noget tidligere tidspunkt, lægger retten til grund, at stævningen er modtaget den 24. juni 2009. Det er sagsøgerens risiko, at sagen anlægges rettidigt, og modtagelsen af stævningen i denne sag har ikke været rettidig, jf. herved Skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3. Da det efter fast retspraksis ikke kan føre til andet resultat, at fristoverskridelsen er kortvarig, tages sagsøgtes afvisningspåstand til følge.

I sagsomkostninger skal sagsøgeren til sagsøgte betale 3.000 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Denne sag afvises.

Inden 14 dage betaler sagsøgeren, A, til sagsøgte, Skatteministeriet, sagens omkostninger med 3.000 kr.