Byrets dom af 21. maj 2021 i sag BS-3172/2021-ESB

Print

Relaterede love

Retsplejeloven

Resumé

Sag om fælles forældremyndighed og samvær med fælles barn

RETTEN I ESBJERG

DOM

afsagt den 2. juni 2021

Sagen er behandlet for lukkede døre

Sagen er behandlet for lukkede døre

Sag BS-3172/2021-ESB

Far

(beskikket advokat Sebastian Ekholm Scheffmann)

mod

Mor

(advokat Rasmus Hedegaard)

Denne afgørelse er truffet af Dommer.

Sagens baggrund og parternes påstande

Familieretshuset har den 25. januar 2021 indbragt sagen for retten.

Far har fremsat påstand om:

At der skal være fælles forældremyndighed over Barn.

At Far skal have samvær med Barn hver anden uge fra torsdag – søndag.

Første samvær er ved førstkommende tidspunkt efter afsigelse af dom eller for-lig i denne sag.

2

Aflevering og afhentning foregår i institution. Hvis institutionen er lukket, hen-ter den, der skal have barnet hos den anden forælder kl. 10.00

Hver forælder afholder udgifterne til den del af transporten, som den pågæl-dende er ansvarlig for.

Vinterferie:

Lige år hos far fra fredag før ferien til mandag 10 dage senere.

Ulige år hos mor.

Påske:

Lige år hos mor fra fredag før Palmesøndag til tirsdag efter 2. påskedag. Ulige år hos far.

Kr. Himmelfart, Pinse, St. Bededag:

Falder løbende samvær i forbindelse med disse helligdage, udvides samværet til også at omfatte helligdagen – for Kr. Himmelfartsferiens vedkommende også med fredagen.

Sommerferie:

Far har ret til 14 dage sammenhængende. Ferien begynder en mandag og slut-ter mandag 14 dage senere.

Placering af sommerferie:

Kan forældrene ikke blive enige om sommerferiesamværets placering, bestem-mer samværsforælderen placeringen af sin ferie først i de lige år. Bopælsforæl-deren bestemmer placeringen af sin ferie først i ulige år. Den, der vælger først, skal give den anden forældre skriftlig besked om feries placering senest den 1. marts. Hvis fristen ikke bliver overholdt, må den anden forældre vælge først og skal give skriftlig besked senest den 1. april. Den, der vælger sidst, skal give skriftlig besked senest den 1. maj.

Efterårsferie:

Ulige år hos far fra fredag før ferien til mandag 10 dage senere.

Lige hos mor.

Jul/nytår:

Ulige år hos far fra den 23. december til den 27. december Ulige år hos mor fra den 27. december til den 2. januar.

Modsat i lige år.

Bortfald af samværet:

3

Det almindelige samvær hver anden weekend bortfalder helt, hvis samværet helt eller delvis ligger i bopælsforælderens ferie med barnet, hvis ferien ligger i skoleferierne.

Erstatningssamvær:

Der er automatisk erstatningssamvær, hvis det løbende samvær ikke gennemfø-res, medmindre den manglende gennemførelse af samværet skyldes den samværsberettigedes forhold. Erstatningssamværet er i den følgende uge i det omfang og på det tidspunkt og de vilkår, som er aftalt eller fastsat. Erstatnings-samværet forudsætter, at samværsforælderen i umiddelbar tilknytning til aflys-ningen meddeler bopælsforælderen, at der ønskes erstatningssamvær.

Tvangsgennemførelse:

Samværsforælderen kan efter retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 3 få Familierettens hjælp, hvis barnet ikke udleveres til samvær efter denne afgørelse. Bopælsfor-ælderen kan også få Familierettens hjælp, hvis barnet ikke kommer hjem efter samvær efter denne afgørelse.

Mor har fremsat påstand om frifindelse overfor såvel påstan-den om etablering af fælles forældremyndighed som påstanden om udvidelse af samværet.

Oplysningerne i sagen

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a.

Parterne har sammen Barn, der er 3 år gammel. Barn har siden sin fødsel haft bopæl hos Mor, der har forældremyndigheden over Barn ale-ne.

Spørgsmålet om forældremyndighed og samvær har ikke tidligere været be-handlet i retten.

Mor har fri proces, og Far har fri proces til den del af sagen, der vedrører samvær.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af Far og Mor.

Far har forklaret, at har er 28 år gammel og arbejder som Stilling 1Arbejdsplads.

Han og Mor gik fra hinanden for 4 år siden. Han flyttede til By 1 i forbindelse med bruddet, og inden Mor blev gravid med Barn. Derefter

4

var deres forhold on/off frem til for cirka 1 år siden. Når han var væk, var deres forhold ikke så godt, og når han var hjemme, var det godt. Han var i gennem-snit hjemme cirka hver anden weekend. Når han var i Jylland, boede han enten hos Mor eller hos sin familie. Lige da Barn blev født, var han og Mor ikke særlig gode venner, men kort efter fødslen fandt de sammen igen. Også ef-ter Barns fødsel var deres forhold on/off.

For 2 år siden ændrede hans arbejdstider sig, så han arbejdede en uge og havde fri en uge. I hans friuge var han hjemme hos Mor og Barn, og han tog derfor del i deres hverdag og hjalp med blandt andet at få Barn op og i dag-pleje.

For cirka 1 år siden, fandt Mor en anden kæreste, og så stoppede al kontakt mellem dem. Han så ikke Barn ud over samværsweekenderne, og Mor stoppede også med at Facetime med Barn, som hun ellers havde gjort før.

Da Barn blev født, var de lidt uvenner. Noget efter ville Mor have ham til at underskrive nogle papirer. Han er stærkt ordblind, og læste ikke, hvad det drejede sig om. Han troede, at han skrev under på, at han anerkendte faderska-bet, men det viste sig, at han skrev under på, at han ikke skulle have del i foræl-dremyndigheden over Barn. Der gik 1-1½ år, før han fandt ud af, hvad han havde skrevet under på.

Efter at de blev uvenner for 1 år siden, hørte han ikke noget fra Mor. Mor sagde, at han kunne se Barn hver anden weekend. Siden da er han rejst til Jylland og har haft samvær hver anden weekend hos enten sin mor eller far. Det er ham, der har hentet og bragt Barn. Der har ikke i det seneste år været anden kontakt mellem ham og Mor, og i han modtager hverken billeder el-ler oplysninger om, hvordan Barn har det i den tid, han ikke er sammen med hende. Han hører intet i de 14 dage, der går mellem hvert samvær. Selv sender han billeder og skriver til Mor om, hvordan samværene er gået. I det sene-ste år har han kun haft samvær hver anden weekend.

Når han er sammen med Barn, laver de alt muligt aktivt sammen lige fra at plukke blomster og til at fodre ænder. Både Barn og han er barnlige. I det sid-ste år har Barn reageret på de mange ændringer i hendes liv ved at være sur og at slå og sparke. Lørdagene og søndagene er de bedste dage, hvorimod Barn ofte er forvirret og udadreagerende om fredagen. Hun reagerer på, at hun ikke ved, hvor de skal være, og at der ikke er en fast base for samværene.

Han har fri fra onsdag aften og indtil mandag hver anden uge, og kan, hvis samværene udvides, tage Barn med til By 1, så hun også kan få en hverdag hos ham. Han vil også gerne kunne mødes med sin familie sammen med Barn. For eksempel har hans mormor kun set Barn tre gange. Han deler

5

en 120 kvadratmeter stor lejlighed på Område med sin mormor. De deler stue og køkken, men han har sit eget værelse, bad og altan.

Han skriver til Mor efter samværene og sender billeder og oplysninger om, hvad de har lavet, ligesom han på Barns vegne køber morsdagsgaver og fød-selsdagsgaver til Mor. Han vil gerne samarbejde med Mor. Det er hans opfattelse, at deres manglende samarbejde går ud over Barn.

Han har kun haft Barn med til By 1 3 gange, fordi Mor mener, at Barn ikke kan holde til at komme til By 1. Mor mener, at Barn er for lille til at tage hjem til sin far, også selvom Barn på alle områder er alders-svarende udviklet. Der er sket rigtig meget i Barns liv det seneste år. Han og Mor er gået fra hinanden, Barn er blevet storesøster, hun skal flytte om lidt, og endelig er hun gået fra dagplejen og over i børnehave. Han tror, at det er baggrunden for, at hun begyndte at slå og sparke. Hendes udadreagerende adfærd er blevet bedre, men til gengæld er hun igen begyndt at tisse i bukserne. Hun blev ellers renlig i en meget ung alder. Han tror, at hun savner mere kon-takt med sin mor og med ham. Når han påtaler det, siger Mor, at han ikke skal blande sig.

Det var svært for ham lige efter deres endelige brud. Mor blev gravid kort efter, og der verserer en sag om faderskabet til Person 1. Mor var hans store kærlighed, men han er kommet videre i dag. I starten ønskede han på grund af al det kaos, der var lige efter bruddet, at kommunikationen af hensyn til Barn skulle gå gennem hans far. Det var lettere for ham på den måde. Det eneste, der går gennem hans forældre i dag er udveksling af oplysninger om, hvornår han kan hente Barn i børnehaven. Han og Mor kommunikerer også direkte. Mor har også selv sagt, at det er bedre, at kommunikationen foregår via andre.

Han tænker, at han vil hente Barn torsdag efter børnehave og enten tage hen-de med tilbage til By 1 eller blive hos sine forældre. Han har talt med børnehaven, der har sagt, at Barn sagtens kan holde fri om fredagen. Han tæn-ker, at Mor skal hente Barn hos ham i By 1 kl. 15, eller hvornår det nu passer af hensyn til hjemturen. Han tager tog frem og tilbage, da han ikke har sin egen bil. Barn har været på besøg i By 1, da hun var 7-8 måne-der gammel og igen i november/december 2020.

Mor har forklaret, at hun er 24 år gammel og bor i By 2. Her har hun boet i 2½ år. Hun er netop flyttet fra en lejlighed til et hus i By 2. Hun bor sammen med sin kæreste Person 2, der 28 år gammel og arbejder som Stilling 2. Sammen har hun og Person 2 fået Person 1, der er 4 måneder gammel og et velfungerende barn. Barn er en god og kærlig storesøster, der er meget glad for sin lillebror. Barn er også glad for Person 2, der er meget om-

6

sorgsfuld og kærlig overfor hende. Barn har de sidste 4 dage ønsket, at det var Person 2, der hentede hende i børnehaven.

Hun er i færd med at tage Uddannelse, og når hun genoptager uddannelsen til februar 2022 efter endt barselsorlov, mangler hun godt 1½ år i at være færdig.

Hun og Far afbrød endeligt deres forhold i juni/juli 2020. Det er korrekt, at deres forhold i flere år har været on/off. Det er hendes opfattelse, at deres for-hold og samarbejde ikke er særlig godt. Far har selv bedt om at al kontakt mellem dem skulle foregå mellem hendes og hans forældre. Han gav udtryk for, at han ikke kunne overskue at tale med hende, og at han blev sur, når han så hende. Der er ingen kommunikation mellem dem lige nu. Hvis de skulle ha-ve fælles forældremyndighed, ville det kræve, at de blev i stand til at tale sam-men. Som det er nu, giver fælles forældremyndighed ingen mening – heller ik-ke for Barn.

Ordningen med samvær hver anden weekend har stået på siden, Barn var godt 1 år gammel. Barns og Fars samvær fungerer godt, og Barn virker til at trives i det. Hun fungerer også godt derhjemme, og børnehaven beskriver hende som en glad pige, der kan lege med andre børn og er social. Hun reage-rer ikke med at være udadreagerende derhjemme, medmindre hun bliver sur over, at hun for eksempel ikke må få slik. Person 2 har fortalt, at Barn har krad-set hans lillesøster. Hvis samværet skal udvides, kommer Person 2 til at skulle ta-ge del i Barns børnehaveliv for at hente hende i institution, og det vil kræve, at de kan tale sammen. Hvis det viser sig, at de kan få samarbejdet til at fungere, vil hun på sigt gerne være med til at etablere fælles forældremyndighed.

De sidste 2 måneder op til retsmødet i denne sag har Far sendt billeder m.v. efter hans samvær med Barn. Når hun har reageret ved at give en ”thumbs up” , er det endt ud i, at han har skrevet, at han ikke synes, at hun engagerer sig nok. Hun har svært ved at se, hvordan samarbejdet kan komme op at stå, når han ikke vil kommunikere direkte med hende, og når han skriver hårde ting til hende. Hvis de kunne begynde at snakke sammen, ville hun være villig til at samarbejde forudsat, at det ikke ender med mudderkastning, og at han skriver grimme ting.

Det er ikke noget nyt, at samarbejdet mellem er dårligt. Det var det også før bruddet i sommeren 2021.

Rettens begrundelse og resultat

Parterne har samstemmende forklaret, at deres forhold i al den tid, de har kendt hinanden har været præget af konflikter og brud. Det må efter de foreliggende oplysninger videre lægges til grund, at parternes forhold ovenpå bruddet i

7

sommeren 2020 har været præget af et minimalt samarbejde om afvikling af we-ekendsamværene, og at de fortsat kun i begrænset omfang er stand til at kom-munikere direkte om Barns forhold.

Herefter, og henset til Fars forklaring om Barns udadreage-rende adfærd i forbindelse med samværene, finder retten, at der er påvist kon-krete holdepunkter for at antage, at forældrene ikke vil kunne samarbejde om Barns forhold til hendes bedste, jf. forældreansvars-lovens § 4 og § 14. Retten tager derfor ikke påstanden om etablering af fælles forældremyndighed til følge.

Efter en samlet vurdering af barnets forhold, herunder de grunde, der anført ovenfor i relation til spørgsmålet om fælles forældremyndighed, finder retten ikke, at det vil være til Barns bedste at udvide samværet ud over, hvad parterne aftalte i august 2019.

Retten tager derfor Mors påstand om frifindelse til følge som anført nedenfor.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

Mor frifindes.

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part eller til statskas-sen.