Byrets dom af 20. juni 2019 i sag SS-3-6686/2019

Info
  • SKM2019.326.BR

  • Relaterede love:

Resumé:

T var tiltalt for ikke at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer i forretningslokalet, for de råstofafgiftspligtige varer i form af 100 kg spanske mandler, 24 kg hele mandler og 12 kg hasselnødder, der var udbudt til salg i forretningen da told- og skatteforvaltningen var på kontrolbesøg den 2. februar 2017 samt for ikke have ført forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for dens opgørelse af, om afgiften var betalt og hvorfra varerne var leveret, og således ikke var i stand til at konstatere om der var betalt korrekt afgift. Ts svoger og revisor afgav forklaring til retsbogen på Ts vegne. Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 10.000 kr. Retten henviste til lovforslag fremsat den 5. oktober 2016 til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven m.v., hvorefter det foreslås som følge af et udtrykkeligt politisk ønske, at bødeniveauet for normalbøden forhøjes for overtrædelse af alle ”colalovene”, hvor der er hjemmel til en skærpet bøde og absolut kumulation, således at de konkrete bøder fordobles i første- og andengangs tilfælde, hvorved bøden første gang bliver 10.000 kr. og anden gang 20.000 kr. En bøde på 10.000 kr. ved en førstegangsforseelse var passende, idet der sker absolut kumulation ved bødefastsættelsen. At told- og skatteforvaltningen senere omgør sin afgørelse om ansættelse af råstofafgiften, således at T ikke var afgiftspligtig af varerne længere og sagens liggetid hos anklagemyndigheden, kunne ikke føre til et andet resultat.

Byrettens dom af den 16. Maj 2019, sags nr. SS 3-6686/2019

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T

Afsagt af Byretsdommer

Thomas Verner Jørgensen

Sagens baggrund og parternes påstande

Anklageskrift er modtaget den 15. marts 2019.

T er tiltalt for overtrædelse af

lov om afgift af chokolade- og sukkervarer § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, § 12. stk. 5 og § 13, stk. 2

ved den 2. februar 2017 i Y1-by , som konstateret ved SKATs kontrol­ besøg i G1, Y2-adresse, ikke at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer for afgiftspligtige varer i forretningen, idet 100 kilo spanske mandler, 24 kilo hele mandler og 12 kilo hele hasselnødder var udbudt til salg i forretningen , samt ikke at have ført forskriftsmæssigt regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt, og hvorfra varerne var leveret, hvorfor det ikke var muligt at konstatere , om der var betalt afgift efter bestemmelserne i loven.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bødestraf på 10.000 kr.

Tiltalte har påstået frifindelse.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af JM på vegne af til­ talte og vidnerne IJ og LJ.

vegne af tiltalte har JM til retsbogen afgivet følgende forklaring:

”…

JM forklarede, at han er tiltaltes svoger og samtidig er revisor i G1.

…”

Vidnet IJ har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

”…

Vidnet forklarede, at han arbejder i SKAT. Han var på kontrolbesøg den 2. februar 2017 i G1 for at kontrollere om der var betalt chokoladeafgift, og om virksomheden blev drevet efter de gældende forskrifter. De fandt ved besøget flere forskellige slags nødder, der var udbudt til salg.

De bad om at få forelagt følgesedler og fakturaer på indkøbte varer samt det daglige kasseregnskab. T havde ikke fakturaerne i boden, men forklarede, at han havde dem derhjemme på sin bopæl. Han var ikke klar over, at det skulle opbevare s i boden.

Vidnet forklarede, at der ikke blev ført dagligt kasseregnskab.

Vidnet forklarede, at man skal afstemme kasse, hver dag, hvoraf fremgår det salg, som har været. Der var ikke noget forskriftsmæssigt regnskab i boden.

Det er ifølge en ordensbestemmelse, at fakturaer og følgesedler skal opbevares i forretningen. Det vil have været i orden, hvis dette kunne fremvises i elektronisk form. Det blev ikke fo revist elektronisk. Det ville have været i or den, hvis det var blevet vist på en iPhone eller lignende, men det blev ikke forevist.

Adspurgt af JM husker vidnet ikke, om han spurgte til en elektronisk dokumentation.

De spurgte til følgesedler og fakturaer på et udpluk af de varer, der fandtes. De fik at vide, at han ikke havde dem i boden, men at de lå derhjemme.

…”

Vidnet LJ har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

”…

Vidnet forklare de, at han som medarbejder i SKAT var på kontrolbesøg den 2. februar 2017 sammen med IJ.

De fandt forskellige former for nødder, som var afgiftspligtige. De spurgte ejeren om leverandørerne og om han kunne dokumentere købene, men det kunne han ikke, da de lå derhjemme. De fortalte ham, at bilag skulle ligge i boden.

Der var heller ikke nogen kasse med regnskab. Ejeren skrev salget ind på en pc. Han havde ikke noget reelt kasseregnskab. Der blev ikke foretaget nogen egentlig daglig kasseafstemning. Der fandtes ingen kasse i boden.

Ejerens regnskab blev ført i et regneark, men det opfylder ikke SKATs regler. Der skal forefindes et kasseregnskab, hvor dagligt salg bliver gjort op.

Ved kontrolbesøg skal de kunne gøre kassen op, men her var der ingen kasse. De kunne ikke konstatere, om den beholdning, der var i boden, var ejerens private beholdning.

På ny adspurgt af anklageren forklarede vidnet, at der ingen kvitteringer eller fakturaer fandtes i boden. De fik efterfølgende fremsendt dokumentationen direkte fra leverandørerne til SKAT, hvilket viste, at der var betalt afgift af de købte varer.

Adspurgt af JM forklarede vidnet, at han ikke så nogen kassebeholdning. Det de fik forevist, var en side, hvor salget blev registreret. Boden var lige åbnet, da de var der, så der var nok ikke registreret så meget.

…”

Oplysningerne i sagen

Anklagemyndigheden har dokumenteret sagens bilag 2-1, 2-2, 2-5, 2-6, 2-7, 4-1 og 6.

Personlige oplysninger

Tiltalte er efter det oplyste ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Ved forklaringerne afgivet af vidnerne IJ og LJ om, at tiltalte ikke havde opbevaret følgesedler eller kvitteringer for afgiftspligtige varer i forretningen og ikke havde ført forskriftsmæssigt regnskab, da SKAT foretog kontrolbesøg i forretningen G1 den 2. februar 2017, og de i øvrigt foreliggende oplysninger, er det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes efter lo v om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. § 12, stk. 5, og § 13, stk. 2, til en bøde på 10.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Retten har ved bødefastsættelsen lagt vægt på, at blandt andet følgende fremgår af lovforslag fremsat den 5. oktober 2016 til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven m.v.: "... 3.2.1. gældende ret ... Ved lov nr. 408 af 8. maj 2016 blev der yderligere hjemmel til at anvende den skærpede bøde, når den pågældende ikke forud for import af varerne har ladet sig registrere som varemodtager, og der blev indført hjemmel til absolut kumulation, således at bøderne for hver enkelt lovovertrædelse sammen/ægges, dels inden for den enkelte lov, dels ved overtrædelser af flere love på en gang. "Colabøderne" omfatter de fem højt beskattede varegrupper i tobaksafgiftsloven, spiritusafgifts/oven, øl- og vinafgiftsloven, chokoladeafgifts/o vensamtemballageafgifts/oven. Efter domspraksis straffes med en bade på 5.000 kr., for hver enkelt overtræde/se af en "colalov" ved førstegangsovertrædelse. ... 3.2.2. Lovforslaget ...Det foreslås som følge af et udtrykkeligt politisk ønske,af bødeniveauet for normalbøden forhøjes for overtrædelse af alle "colalovene", hvor der er hjemmel til en skærpet bøde og hjemmel til absolut kumulation. Den nuværende badepraksis har eksisteret siden "colalovgivningen" blev indført i 2006 ved lov 408 af 8.maj 2006, og det er de, for aktuelt at regulere bøderne til et niveau, der kan forstærke den præventive effekt.

Lovforslaget indeholder således nogle lovtekniske ændringer. Det er ikke i øvrigt tilsigtet nogen ændringer af lovgivningen. Det forudsættes i lovforslaget, at de konkrete bøder fordobles i første- og anden gangs tilfælde, således at bøden første gang bliver 10.000 kr. og anden gang 20.000 kr. "

På denne baggrund, og da tiltalte har gjort sig skyldig i overtrædelse af flere bestemmelse r i lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., finder retten, at en bøde på 10.000 kr. ved en førstegangsforseelse er passende, idet der ske r absolut kumulation ved bødefastsættelsen.

Det forhold, at SKAT senere omgjorde sin afgørelse o m ansættelse af råstofafgiften, således at tiltalte ikke var afgiftspligtig i forhold til de i anklageskriftet nævnte varer, og det forhold, at sagen har været hos anklagemyndigheden i mere end I år, inden rettens modtagelse af anklageskriftet m.v., hvilket tiltalte ikke har noget ansvar for, kan ikke føre til et andet resultat.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Tiltalte T straffes med en bøde på 10.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.