Byrets dom af 20. juni 2011 i sag BS 39B-1592/2010 og BS 39B-3227/2010

Info
  • SKM2011.511.BR

Resumé:

Spørgsmålet var, hvorvidt sagsøgernes avancer ved afståelse af tre sommerhuse var skattefri i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2.

Under sagen fremlagde sagsøgerne, der havde ejet sommerhusene i lige sameje, bl.a. oplysninger om forbrug samt kvitteringer fra køb i områderne, hvor sommerhusene lå. Desuden førtes en række vidner, som forklarede om besøg og overnatninger i sommerhusene.

Retten lagde til grund,

at sagsøgerne i lige sameje i en årrække havde købt og solgt sommerhuse,
at de omhandlede tre sommerhuse havde været ejet i henholdsvis 9 måneder og 11 dage, 2 år og 1 måned samt 7 måneder og 19 dage, og
at de omhandlede tre sommerhuse var istandsat i sagsøgernes ejertid.

Under disse omstændigheder og henset til, at sagsøgerne endvidere i ferier og lignende tillige havde benyttet to lejligheder, som de erhvervede i Frankrig i 2003 og en lejlighed samme sted erhvervet i 2005, fandt retten ikke, at sagsøgerne ved de afgivne parts- og vidneforklaringer og efter den øvrige bevisførelse havde ført bevis for, at de hver især eller deres respektive husstande havde benyttet de under sagen omhandlede sommerhuse til private formål i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2's forstand.

Parter

A
(Advokat Morten W. Vandborg)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Advokat Tim Holmager)

og

B
(Advokat Morten W. Vandborg)

mod

Skatteministeriet
Kammeradvokaten v/Advokat Tim Holmager)

Afsagt af byretsdommer

Rønning-Jølver

Sagens baggrund og parternes påstande

Under disse sager, der er anlagt den 5. marts 2010 og behandlet sammen i medfør af retsplejelovens § 254, stk. 2, har sagsøgerne, A og B, nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at sagsøgernes indkomstopgørelser for indkomstårene 2005, 2006 og 2007, fastsættes i overensstemmelse med det selvangivne, således at sagsøgernes kapitalindkomst nedsættes med kr. 478.878 for indkomståret 2005, med kr. 1.800.473 for indkomståret 2006 og med kr. 961.581 for indkomståret 2007.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Sagsøgerne har i en årrække fra 1999 og fremefter købt og solgt sommerhuse i lige sameje. Det drejer sig om 6 sommerhuse beliggende i ...1 og et sommerhus beliggende i ...2, herunder sommerhusene beliggende H6 og H7 i ...1 og H10 i ...2.

Sagsøgte anerkender, at sagsøgerne for hvert af de tre nævnte sommerhuse opfylder én af betingelserne i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, nr. 1-3, vedrørende grundstørrelse m.v., og sagerne angår spørgsmålet, om sagsøgerne for hvert af de tre sommerhuse kan fører et tilstrækkeligt bevis for, at de eller deres hustand har benyttet sommerhusene til private formål i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2's forstand.

Landsskatteretten afsagde den 7. december 2009 sålydende kendelser i de af sagsøgerne indbragte sager:

"...

Landsskatterettens afgørelse

Kapitalindkomst

 
   

Indkomstår 2005

 
                      
SKAT har anset fortjenesten ved afståelsen af ejendommen H6 for skattepligtig og opgjort klagerens andel af fortjenesten til

478.878 kr.

   
Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.  
   
Indkomståret 2006  
   
SKAT har anset fortjenesten ved afståelsen af ejendommen H7 for skattepligtig og opgjort klagerens andel af fortjenesten til

1.895.473 kr.

   
Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse, men nedsætter den skattepligtige fortjeneste til

1.800.473 kr.

 

 

Indkomståret 2007                        
   
SKAT har anset fortjenesten ved afståelsen af ejendommen H10 for skattepligtig og opgjort klagerens andel af fortjenesten til

961.581 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Møde mv.

Klagerens repræsentant har udtalt sig om sagen ved et møde med Landsskatterettens sagsbehandler.

Der er anmodet om retsmøde. Retsmødeanmodning er afskåret i medfør af skatteforvaltningslovens § 44, stk. 3, idet denne fremgangsmåde må anses for overflødig i denne sag.

Sagsoplysninger

Klageren har sammen med sin arbejdskollega købt og solgt følgende ejendomme til og med indkomståret 2007:

Ejendom

Købsdato Overtagel-
sesdato

Anskaffelses
sum

Formidlings-
aftaledato

Salgsdato

Overtagel-
sesdato

Afståelsessum

H1                     01111999

625.000 kr.

25042002

01042002

2.150.000 kr.

H2

29102001 01122001

1.063.745 kr.

23022004

01032004

2.685.000 kr.

H3 Frankrig 26052003                   

                      

                 

                                        

H4

28112003 01012004

3.050.000 kr.

15092005

03102005

6.150.000 kr.

H5 Frankrig 30122003
H6 13042004 20042004

1.600.000 kr.

18072004

12012005

01022005

2.770.000 kr.

H7 02072004 01092004

4.000.000 kr.

27062006

01102006

9.170.930 kr.

H8
Frankrig
23052005

 

H9 01102005

9.150.000 kr.

H10 11102006 15112006

5.000.000 kr.

08052007

25072007

04072007

7.300.000 kr.


Ejendommene H1, H2, H4, H6, H7, H9 og H10 er alle ifølge salgs- og vurderingsoplysningerne vurderet som sommerhusejendomme og har været ejet i lige sameje mellem klageren og hans arbejdskollega. Alle de pågældende ejendomme er beliggende i ...1-området på nær ejendommen H10, der er beliggende i ...2. Efter det oplyste blev klageren ikke beskattet af sin andel af fortjenesten ved afståelsen af ejendommene H1, H10 og H4.

Ejendommene H6, H7 og H10 er endvidere i klagerens ejertid blevet renoveret for henholdsvis 72.994 kr., 1.259.052 kr. og 214.863 kr. For så vidt angår ejendommen H6 er der efter det oplyste bl.a. blevet renoveret badeværelse og udskiftet vinduer. For så vidt angår ejendommen H7 er der blevet foretaget en større samlet renovering af ejendommen, herunder bl.a. udskiftning af elinstallationer, renovering af køkken, udførelse af VVS arbejde, nye vinduer og renovering af carport og tagrender. For så vidt angår ejendommen H10 er der bl.a. blevet udskiftet elinstallationer og køkkenelementer samt foretaget snedkerarbejde i forbindelse med udskiftning af vinduer og opførelse af terrasse.

Efter det oplyste har der på ejendommen H6 i perioden fra 20. april 2004 til 31. august 2004 været et elforbrug på 915 kWh og i perioden fra 1. september 2004 til 6. februar 2005 et forbrug på 509 kWh. Endvidere har der været et vandforbrug på ejendommen i perioden fra 19. april 2004 til 31. december 2004 på 10 m3.

Efter det oplyste har der på ejendommen H7 i perioden fra 6. august 2004 til 1. oktober 2006 været et elforbrug på i alt 1.570 kWh. Endvidere er der afholdt udgifter til fjernvarme på henholdsvis 29.502 kr., 28.379 og 4.389 kr. for perioderne fra 6. august 2004 til 31. maj 2005, fra 1. juni 2005 til 31. maj 2006 og fra 1. juni 2006 til 30. september 2006.

Efter det oplyste har der på ejendommen H10 været et samlet elforbrug på 6.646 kWh.

Der er endvidere fremlagt en faktura fra ejendomsmægler VS, hvoraf fremgår, at salgssalær inkl. markedsføringsbidrag og dokumentationsomkostninger er opgjort til 290.000 kr. inkl., moms.

SKATs afgørelse

SKAT har anset klagerens andel af fortjenesterne ved afståelsen af ejendommene H6, H7 og H10 for skattepligtig efter ejendomsavancebeskatningslovens § 1.

SKAT har opgjort fortjenesterne ved afståelsen af ejendommene på følgende måde

H6
 
Salgssum

2.770.000 kr.

- salgsomkostninger, ejendomsmægler, skøn

106.250 kr.

- øvrige tilstandsrapport m.v. skøn

     10.000 kr.

Salgssum i alt

2.653.750 kr.

 

Anskaffelsessum

1.600.000 kr.

+ Handelsomkostninger, stempel

11.000 kr.

+ Advokat, skøn

12.000 kr.

 

+ Forbedringsudgifter (-10.000 kr.)

62.994 kr.

+ 10.000 kr.-tillæg for 2004

    10.000 kr.

Anskaffelsessum i alt

1.695.994 kr.

Fortjeneste i alt

957.756 kr.

 

Klagerens andel 50 %

478.878 kr.

 

H7

 
Salgssum

9.200.000 kr.

- salgsomkostninger, ejendomsmægler, skøn

100.000 kr.

- øvrige tilstandsrapport m.v., skøn

     10.000 kr.

Salgssum i alt

9.090.000 kr.

 
Anskaffelsessum

4.000.000 kr.

+ Handelsomkostninger, stempel

25.000 kr.

+ Advokat, skøn

15.000 kr.

 
+ Forbedringsudgifter (- 20.000 kr.)

1.239.054 kr.

+ 10.000 kr. - tillæg for 2004 og 2005

     20.000 kr.

Anskaffelsessum i alt

5.299.054 kr.

Fortjeneste i alt

3.790.946 kr.

 

 

Klagerens andel 50%

1.895.473 kr.

 
H10
 
Salgssum

7.300.000 kr.

- salgsomkostninger, ejendomsmægler, skøn

75.000 kr.

- øvrige tilstandsrapport m.v., skøn

     25.575 kr.

Salgssum i alt

7.199.425 kr.

 
Anskaffelsessum

5.000.000 kr.

+ Handelsomkostninger, stempel

31.400 kr.

+ Advokat, skøn

20.000 kr.

 
+ Forbedringsudgifter

214.863 kr.

+ 10.000-tillæg for 2006

     10.000 kr.

Anskaffelsessum i alt

5.276.263 kr.

Fortjeneste i alt

1.923.162 kr.

 
Klagerens andel 50 %

961.581 kr.

SKAT har ikke anset ejendommene H6, H7 og H10 for benyttet til privat formål efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, men har anset ejendommene for erhvervet med videresalg for øje. SKAT har lagt vægt på ejertiden i henhold til købs- og salgstidspunkterne, herunder foretagne ombygninger/forbedringer af ejendommene. SKAT har endvidere lagt vægt på, at der har været to andre sommerhuse i tidsrummet i umiddelbar nærhed, samt at der ejes yderligere tre ejendomme i Frankrig.

SKAT har endvidere anført, at ophold på ejendommene i forbindelse med renoveringen ikke kan anses for benyttelse til privat formål i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, og at det er svært på baggrund af energiforbruget at vurdere, hvor meget sommerhusene har været brugt.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har nedlagt principal påstand om, at fortjenesten ved afståelsen af ejendommene H6, H7 og H10 er fritaget fra beskatning efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2.

Subsidiært har repræsentanten nedlagt påstand om, at den opgjorte fortjeneste ved afståelsen af ejendommen H7 skal nedsættes med 190.000 kr. som følge af yderligere udgifter til ejendomsmægler afholdt i forbindelse med afståelsen.

Repræsentanten har til støtte for den principale påstand gjort gældende, at samtlige ejendomme på et tidspunkt i ejerperioden har været benyttet privat af klageren.

Repræsentanten har anført, at klageren og hans husstand benyttede ejendommen H6, en uge i juli, 10 dage i august og i efterårsferien i 2004. Klageren og hans husstand benyttede endvidere ejendommen H7 i sommeren og i flere weekender i løbet af efteråret 2005, og ligeledes flere weekender i løbet af foråret og sommeren 2006. Endeligt benyttede klageren og hans husstand ejendommen H10 i enkelte weekender i april og maj, og de to sidste uger af juni i perioden fra 15. april til 1. juli i 2007.

Repræsentanten har gjort gældende, at det forhold, at ejendommene i perioder blev renoveret, ikke medførte, at klageren og hans husstand ikke kunne anvende ejendommene i deres ferie og fritid. Det forhold, at ejendommene i større eller mindre grad blev vedligeholdt eller istandsat, udelukkede ikke en privat benyttelse i ejerperioden, idet ingen af ejendommene var ubeboelige fra overtagelsen til salgstidspunktet.

Repræsentanten har endvidere gjort gældende, at klageren og hans husstand alene har rådet over en enkelt ejendom ad gangen. Salg af ejendommene blev som regel foretaget samtidig med erhvervelse af en ny ejendom. I forbindelse hermed har repræsentanten anført, at indgåelsen af formidlingsaftalerne ikke udelukkede, at klageren og hans husstand kunne fortsætte med at benytte ejendommene.

Repræsentanten har endeligt gjort gældende, at det energiforbrug, der har været på de 3 ejendomme, ligger væsentligt over det minimumsforbrug, der ville have været på ejendommene, hvis de havde stået ubenyttet hen.

Endvidere kan energiforbruget ikke alene henføres til det forbrug, der er medgået til renoveringen af ejendommene, idet renoveringen af ejendommene H6 og H10 var meget begrænset, samt at der er dokumenteret et væsentligt energiforbrug på ejendommen H7 såvel før som efter renoveringen.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

I henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 1, stk. 1 skal fortjeneste ved salg af fast ejendom medregnes til den skattepligtige indkomst efter reglerne i denne lov.

Efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 skal fortjeneste ved afståelse af en- eller tofamilieshuse og ejerlejligheder dog ikke medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit efter nærværende stykke. Ifølge bestemmelsens forarbejder beror det på en konkret vurdering, hvorvidt der er tale om reel beboelse.

Efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, gælder reglerne i stk. 1 også for sommerhusejendomme og lignende, som ejeren eller dennes husstand har benyttet til privat formål i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit efter nærværende stykke.

Henset til klagerens samlede køb og salg af fast ejendom herunder at klageren tidligere har oppebåret betydelige skattefrie fortjenester, og at de afståede ejendomme løbende er afhændet efter en kortere årrække, må kravet til beviset for at klageren benyttede ejendommene H6, H7 og H10 til privat formål, anses for skærpet.

Herefter kan det ikke alene med henvisning til energiforbruget på ejendommene sammenholdt med klagerens erklæring i øvrigt anses for tilstrækkeligt godtgjort, at netop klageren og dennes husstand benyttede samtlige ejendomme til privat formål.

Landsskatteretten kan således ikke tage repræsentantens principale påstand til følge.

Idet der er fremlagt en faktura fra ejendomsmægleren VS, hvoraf fremgår, udgiften til ejendomsmæglersalæret ved afståelsen af ejendommen H7 udgjorde 290.000 kr., tager Landsskatteretten repræsentantens subsidiære påstand til følge og nedsætter afståelsessummen med yderligere 190.000 kr. ved beregningen af den skattepligtige fortjeneste.

..."

Sagsøgerne har under sagen fremlagt en række kvitteringer fortrinsvis vedrørende køb af benzin og vedrørende restaturationsbesøg i ...1-området i perioden fra 2004 til 2007. Sagsøgerne har endvidere fremlagt oplysninger om el- og vandforbrug for de tre ejendomme og endvidere om fjernvarmeforbruget for ejendommen beliggende H7.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af sagsøgerne samt vidneforklaring af SP, TK, JT, NL, MK, DM og PL.

A har forklaret blandt andet, at sagsøgerne driver bookingbureauet H11. Sagsøgerne er opvokset i ...3 og har kendt hinanden fra barnsben. De har altid set hinanden meget privat. B har to piger, der er lidt ældre end hans to børn. Hans kone og Bs tidligere kone har også kendt hinanden fra barnsben. De er altid kommet meget i ...1 om sommeren, og da han med sin hustru flyttede til ...4, besluttede de at købe et sommerhus i ...1. Deres første hus var meget lille og lå på .... De havde det en del år, og B og Bs daværende ægtefælle kom ofte på besøg. Sagsøgerne talte om at købe et større hus, der kunne rumme familierne. Derfor købte de, da muligheden bød sig i 1999, huset H1. De havde huset i ca. 3 år, hvorefter de fik mulighed for at købe huset H2. Det lå tættere ved vandet og var større. De havde det en del år og kom der navnlig om sommeren. De solgte huset, da de fik mulighed for at erhverve huset H4, der havde en kæmpe grund og som lå godt. Der var et meget stort anneks, og familierne havde derfor mulighed for at bo i huset samtidig. Børnene blev større og familierne fik behov for mere plads. Sagsøgerne fandt huset H6, der også var et hyggeligt hus. De havde nu to huse, så der var mulighed for, at hver familie kunne have sit eget. De benyttede ikke husene efter et bestemt system, men det var meningen, at de skulle skiftes til at være i husene. Kort tid efter købet af H6 lagde han mærke til, at huset H7 var sat til salg. Det lå 150 meter fra vandet. Det var væsentligt større end de andre huse, og der var tale om en anden type hus. Da muligheden bød sig, købte de huset. De var enige om, at H6 skulle sælges, da det var det mindst interessante af husene. De benyttede fortsat alle husene til beboelse. Drømmehuset - huset H9 - blev sat til salg. Det ligger lige ned til vandet, og det er sjældent, at huse med den placering bliver udbudt til salg. Det er et mindre hus med anneks. Sagsøgerne købte det og solgte huset H4. B fik problemer i sit ægteskab, og det lykkedes ikke at få klinket skårene. B startede et forhold til en ungdomskæreste, der boede i ...2. B ønskede derfor, at sagsøgerne fik et hus i ...2 i stedet for at have to i ...1. Hans familie syntes, at det var i orden, og huset H7 blev sat til salg. Umiddelbart efter salget fandt de huset H10. Bs forhold til ungdomskæresten kom imidlertid ikke til at fungere, og B ønskede derfor ikke at blive i ...2. Derfor solgte sagsøgerne - i fuld enighed - huset H10.

I perioden 2004 - 2007 var han og familien meget i ...1, og de har boet i alle husene. Han har svært ved at huske, hvornår han eller de andre har været i husene. Det er derfor, at oversigten i bilag 11 ser ud som den gør. Da husene var møbleret, og der var det nødvendige tilbehør, kunne man tage derop uden nærmere planlægning. Køreturen tog 35 - 40 minutter. Hvis vejret blev dårligt, tog man hjem. Han har i hele perioden haft samme adresse i ...4. Det er muligt, at han har fået søndagsavisen omadresseret i hvert fald til adressen H9, men han har ikke fået omadresseret post til adresserne. I de senere år tog han ikke ud til festivaller som led i sit arbejde, og sagsøgerne havde mulighed for at holde mere fri end gennemsnittet har.

Når han benyttede husene, var der tale om hyppige ophold af en til to dages varighed eller op til en lille uge, hvor han var der sammen med familien.

Han har også været der alene. Han kan ikke sætte tal på antallet af besøg. Husene H4 og H6 var charmerende huse, men på hver sin måde. Han ville nok, hvis begge var ledige, foretrække at bo i huset H4. Det var som regel ham, der holdt øje med, om der var huse til salg.

Sagsøgerne så begge på huset H6. Han husker ikke, om det var møbleret, men det har nok været tilfældet. Når de havde købt et hus, satte de deres egne møbler ind. Der var tale om svenske stavborde, en svensk bænk og nogle ældre stole. De havde en del, men købte også noget løbende. Han stod sammen deres ægtefæller for indretningen. De havde blandt andet købt indbo, herunder lamper, på loppemarkeder i Frankrig. De møbler, de satte ind var lidt slidte, men de syntes, at møblerne havde charme. Ved salg af et hus flyttede de normalt møblerne i weekenden før købers overtagelse. Han husker ikke, om de i den anledning lånte en kassevogn eller lignende. Han husker ikke konkrete episoder så som fødselsdage eller lignende, der blev holdt i huset H6. Han har nok mest benyttet huset H4 i den periode, hvor de også havde huset H6. Husene H10 og H6 har sagsøgerne nok ikke brugt så meget. De andre huse, som de havde i længere tid, brugte de meget. Der var ikke tale om, at de hver især foretrak at benytte bestemte huse. I samme periode har de helt sikkert været på en uges skiferie hvert år. De har ikke ført kalenderoptegnelser over, hvornår de benyttede sommerhusene. Da de fik mulighed for at købe huset H7, var de enige om at sælge huset H6. De havde ganske enkelt fundet et hus, som de hellere ville have. Huset H7 stod tomt ved købet. Det havde været til salg i en længere periode. Der var kun få dage eller måske ugers overlapning mellem salget af huset H4 og købet af huset H9. De var ikke bekymrede for, at de ikke kunne sælge huset H4, idet mægleren havde sagt, at det nok skulle blive solgt. De var enige om at sælge huset H7, fordi huset H9 lå lige ned til vandet. Der blev ikke foretaget en større istandsættelse af huset H9. Han husker, at der var en forsikringssag. Det var noget med råd. Huset H10 lå i 2. række til vandet.

Han besigtigede huset inden købet. Istandsættelsen begyndte først i januar 2007. Huset var i øvrigt i god stand. Istandsættelsen blev afsluttet i foråret 2007, og de benyttede huset fra april 2007. B benyttede det også i julen 2006.

De to af lejlighederne i Frankrig ligger meget tæt på hinanden. De kostede 150.000 euro hver. Lejligheden H8 købte de sammen med en veninde.

Den kostede ca. 370.000 euro. De har ikke foretaget ombygning af lejlighederne. De har været i Frankrig sammen og hver for sig. Udover vinterferien har han typisk brugt lejlighederne i 1 - 2 uger i forlængelse af sommerferien og så i et par forlængede weekends. B benyttede dem på en anden måde.

Sommerhusene blev ikke købt med det formål at sætte dem i stand og derefter videresælge dem. Alle husene var ældre og trængte til en form for istandsættelse. Bortset fra huset H7, hvor de kom ud for lidt af en negativ overraskelse, har istandsættelsen af husene været minimal. Et af husene trængte til nye vinduer, men ellers har der været tale om at friske badeværelserne og køkkenerne lidt op. Det var ham, der primært stod for tilrettelæggelsen af istandsættelserne. Sagsøgerne kendte nogle håndværkere, som de havde tillid til, og det var derfor ikke nødvendigt for ham at følge istandsættelsen nøje. Han kom dog nogle gange H7 under istandsættelsen, fordi der dukkede nye overraskelser op. Han er enig i, at husene ikke kunne benyttes i istandsættelsesperioden, der er markeret med gråfarve i bilag 3.

Sagsøgerne havde i den omhandlede periode et godt forhold til deres bank og kunne låne på favorable vilkår. Deres firma har altid haft en god omsætning og givet overskud, og de kunne derfor tage udbytte ud. Sagsøgerne havde således det fornødne økonomiske fundament til at købe husene og sætte dem i stand.

Energiforbruget H7 var anderledes end de andre steder, idet huset blev opvarmet ved fjernvarme. Udenfor sæsonen var der altid lidt varme på for at undgå skader. Der var ikke brændeovn eller pejs. Lige efter overtagelsen benyttede B huset H10 i en periode, og da det var vinter, og der ikke er brændeovn, brugte han også en varmeblæser. Han glemte vist også at lukke eller skrue ned for elvarmen, da han tog afsted.

Sagsøgerne har en pæn stor vennekreds. Flere af deres venner har huse i ...1, og man mødes eksempel på stranden eller til spisning hos hinanden. Det er meget improviseret.

Om de fremlagte kvitteringer har han forklaret, at han kører gennem ...5 på vej fra ...1 til ...4. Det er derfor naturligt at tanke her. ...6 har en særlig god fiskehandler, hvor sagsøgerne har handlet, og ...7 har et stort udvalg af gode restauranter, hvor de har spist. Det er ham, der har udvalgt de fremlagte kvitteringer. Sagsøgerne har haft kvitteringerne liggende i firmaet.

Sagsøgerne har efter salget af huset H9 ikke købt nyt hus. Det skyldes blandt andet den økonomiske krise, at deres børn er blevet store og ikke længere vil tage med, og at B er blevet skilt. De kan godt tænke sig igen at få et sommerhus, men behovet er ikke så aktuelt. De har jo også lejlighederne i Frankrig.

B har i det væsentlige forklaret som A om deres relationer og om erhvervelserne af sommerhusene H1, H2, H4, H6 og H7. Han har endvidere blandt andet forklaret, at sagsøgerne efter købet af huset H7 satte huset H6 til salg. Huset H6 var nok et fejlkøb, da det var for lille. Da huset H9 blev sat til salg, kredsede de længe om det, men de ville meget gerne have det. De satte derfor huset H4 til salg. Han ægteskab begyndte at gå dårligt, og han blev skilt. Parrets hus blev solgt, og han købte et hus i ...8 for 4,1 mio. kr. Han måtte låne ca. 3 mio. kr. Han tidligere ægtefælle købte et hus i ...7. Han fik en kæreste i ...2, og det var nok mest ham, der gerne ville have et sommerhus i ...2. Sagsøgerne solgte derfor huset H7 og købte huset H10. Forholdet til kæresten gik imidlertid i stykker, og han mistede ligesom pusten. Det var begrænset, hvor meget børnene ville med i sommerhus, så det var ham, det ønskede, at huset H10 blev solgt.

Han har boet i alle husene. Han har under opholdene overnattet fra en til flere nætter, men han har også boet der i længere sammenhængende perioder, eksempelvis en uge. Han har typisk holdt ferie i husene og været der med børn og ægtefælle. Han har også fejret jul og nytår med sin familie i nogle af husene, og han har alene holdt jul i huset H7. Sagsøgerne købte sommerhusene, fordi de var kommet i ...1 hele deres liv, og fordi de gerne ville have en feriebolig, som de hurtigt kunne komme til. De og deres børn havde venner i området, som blev besøgt og kom på besøg. Han har ikke holdt avis, og han har ikke fået sin post omadresseret til sommerhusene. Det er meget forskelligt, hvor meget han arbejder pr. uge. I nogle uger kan han arbejde 100 timer pr. uge, mens han i andre uger kun arbejder i 20 timer. Han vil tro, at han holder ferie i længere tid end 6 uger pr. år, og at han i "gode år" kan holde 7 - 8 ugers ferie. Han tror, at sagsøgerne havde fortsat med at have mindst to sommerhuse, hvis han ikke var blevet skilt. I øjeblikket kommer han kun lejlighedsvis til ...1. Det skyldes, at han er alene, og at børnene er blevet store og flyttet hjemmefra.

Det var primært sagsøgernes ægtefæller, der stod for indretningen af husene. De møblerede med møbler i fransk bondestil, og de tog møblerne med til det næste hus. Nogle af møblerne havde de købt i Frankrig.

Han var med til at bestemme, hvor meget der skulle sættes istand, men ellers har han ikke haft med istandsættelsen at gøre. A havde kontakten til håndværkerne. Når de købte et hus, blev vinduerne altid skiftet, og som regel blev badeværelset og køkkenet også sat i stand. Der var ikke tale om omfattende istandsættelser. I huset H7 blev det desværre nødvendigt at skifte et helt nyt tag. Det var lidt forskelligt, om husene kunne benyttes under istandsættelsen, men sagsøgerne boede ikke i husene i de perioder, hvor der var håndværkere. Sagsøgerne tænkte ikke på at benytte husene til udlejning eller at spekulere i køb, istandsættelse og videresalg. De var jo ikke herre over, hvad der skete på ejendomsmarkedet, og de købte husene for at bruge dem. De benyttede ikke husene efter et nærmere fastlagt skema eller system. Ingen af familierne tog mange billeder, mens de var i sommerhusene.

I perioden 2004 til 2007 benyttede han sommerhusene i en til to perioder af 7 - 12 dage hver og endvidere i nogle weekender. Sammenlagt har han vel benyttet sommerhusene i 20 - 25 dage pr. år, men i nogle år dog mere. Han var glad for huset H1, men de blev nødt til at sælge det, fordi de kunne få noget, der var bedre. Det var "først til mølle" princippet, der gjaldt, når sagsøgerne skulle vælge hus til en ferie. Det er svært at sige, om han ville vælge huset H4 eller huset H6, hvis begge var ledige, men der er ikke tvivl om, at huset H4 var bedre og lå tættere på byen. Det er også svært for ham at svare på, hvilket hus han ville vælge, hvis valget stod mellem huset H7 og huset H9. De havde hver deres fordele. Hvis vejret var godt, var det uden betydning for ham, om han boede i det ene eller det andet, men beliggenhedsmæssigt var huset H9 et drømmehus.

Han benyttede i hvert fald huset H4 i to somre, to gange mellem jul og nytår og i nogle weekender. Han har benyttet huset H6 i 10 til 14 dage i en sommerferie og derudover i to weekender. Han modtog ikke de store besøg, men SP kom forbi. Han havde ikke middagsgæster i det hus. Dagene gik med gåture, læsning, løbeture, indkøb m.v. Børnene havde en trambolin, og de var med bortset fra den sidste periode. Da sagsøgerne blev bekendt med, at huset H7 var sat til salg, opstod tanken om at sælge huset H6, der ikke kunne rumme mere end en familie med sine to værelser og en stue. Han mener, at de købte huset H6 uden møbler - måske bortset fra en seng og et spisebord - og at de anvendte de møbler, de havde i forvejen. De tog deres møbler med ved salget, og han mener, at de flyttede møblerne i januar måned. Der var ingen møbler i huset H7 ved købet, og de benyttede møblerne fra huset H6. Ingen af deres sommerhuse var overmøblerede. De havde et par svenske træborde, en slagbænk, nogle sofaer, senge og nogle langborde, som de havde købt på franske loppemarkeder. De havde også nogle gamle franske lysestager. Han benyttede huset H7 i to til tre weekender i foråret 2005 og en del den følgende sommer. Han var der vel i alt ca. 25 dage i 2005. Han kom der en del alene. Han ved ikke, om han brugte huset mere end A gjorde. I 2006 benyttede han både huset H7 og huset H9. Han var vel 14 dage i huset H7 og 10 - 14 dage i huset H9. Lige efter, at han var blevet skilt, tilbragte han megen tid i sommerhusene. Han synes, at huset H10 var dejligt. Hans kæreste boede 4 - 500 væk. Han havde behov for komme i et andet sommerhus end der, hvor han var kommet med sin kone. Han husker ikke, hvornår der blev sat vinduer i, men der var ikke nye vinduer, da han var der første gang. Han brugte huset fra den 25. eller 26. december og frem til den 1. januar. Han kom der vist også nogle gange inden. Han var der 10 dage om sommeren 2007 og ellers on and off. Han kom også i huset efter, at det var sat til salg. Han overnattede flere gange og badede i havet hver morgen. Han tror, at der fulgte et par senge og borde med, da sagsøgerne solgte huset. De tog resten af møblerne med, og møblerne opbevares nu i ...3.

I den omhandlede periode havde de en god bank, der var villig til at låne til en rimelig rente. Deres firma gav overskud og omsætningen steg år for år, så de havde mulighed for at tage udbytte ud.

Lejligheden H8 købte de sammen med en veninde, fordi der sker lidt mere i den by om vinteren. De to andre lejligheder var relativt små. Da sagsøgerne spiller golf og kunne gøre det i området, købte de lejlighederne, da de fik et godt tilbud. De holdt sommerferie nogle gange i Frankrig, men de kom der også blandt andet på forlængede weekendophold.

SP har forklaret blandt andet, at han i ca. 30 år har kendt B, og gennem B har han lært A at kende. Det band, som vidnet er trommeslager i, er i "stald" hos sagsøgerne. På det private plan har han mest mødtes med B og dennes familie. I perioden fra 1995 til 2009 havde han selv sommerhus i ...1. Han besøgte sagsøgerne i alle deres sommerhuse på nær i huset H10 i ...2. Han er ikke så god til at huske vejnavne, men de første besøg fandt sted i huset H1. Han besøgte B meget i huset H9 i en periode, hvor de begge blev skilt. De var langt nede, og besøgene fandt sted i en længere periode på måske 3 uger. Det er hans indtryk, at B i den tid boede i huset.

Han husker, at huset H7 var et stort hus i pudsede sten med tegltag. Det havde mange værelser. Han besøgte også A med familie på den adresse. Det er dog muligt, at han kun har besøgt A, mens denne har boet i huset H4. Vidnet kendte den tidligere ejer. Efter møbleringen at dømme var det hans indtryk, at sagsøgerne boede i huset H7 i perioder. Han overnattede ikke i huset H7. Han er nok mest kommet i husene H9 og H1. Han benyttede sit eget hus fra forår til efterår, mens sagsøgerne ikke benyttede deres på samme måde. Han husker, at huset H6 var lidt nyere end hans, men ellers lignede husene hinanden meget. Han er ikke klar over, hvilke huse sagen angår. Han forbinder sagsøgernes køb af huse med en vis rastløshed eller utålmodighed. Han har ikke talt med dem om den økonomiske side af sagen. Han har været på skiferie med dem, og det er hans indtryk, at de brugte sommerhusene i ...1 og lejlighederne i Frankrig rimeligt meget.

TK har forklaret blandt andet, at han er musikker og kapelmester. Han har arbejdet sammen med sagsøgerne siden 80'erne. Hans børn har leget sammen med As børn, og han kender derfor A ret godt.

Han har i nu 8 - 9 år haft sommerhus i ...1. Han kommer der hovedsagelig om sommeren, når hans børn har ferie. Hans ældste har set meget til As datter. Vidnet kom tit i husene H7 og H6. Det var hovedsagelig A, han besøgte. Han er ikke i tvivl om, at A sammen med sin familie boede i husene. Der lå legetøj overalt, og der var opstillet fodboldmål i haven. Han kom også nogle gange for at hente sit barn, der havde været på besøg. Han husker ikke, om han har været til spisning, fest eller lignende i husene, men A og ægtefælle har spist hos ham i sommerhuset. Huset H7 var et muret hus, med en meget rydelig have og en plæne, der kunne spilles fodbold på. Der var en stor terrasse, hvor man altid sad. Der var 4 - 5 soveværelser, og huset var indrettet med franske møbler. Han har været i huset H9 sammen med A. Han boede også i huset i en uges tid sammen med sin familie, mens hans hus blev bygget om. Han husker, at sagsøgerne også havde et sommerhus, der lå ved banen - H2. Han har været der sammen med sin familie til spisning og for at hente sit barn. Han har været til middag på H4 sammen med B. Han kender den tidligere ejer. Han er aldrig kommet i huset H10. Han har aldrig været i tvivl om, at A boede i de huse, som vidnet kom på besøg i.

JT har forklaret blandt andet, at han er direktør i et firma, der redigerer lyd til blandt andet spillefilm. Han startede i musikbranchen, og han lærte sagsøgerne at kende for ca. 30 år siden. De ses privat. Han købte hus i ...1 i 1999 og er kommet meget i området siden, navnlig om sommeren. Han besøgte sagsøgerne og deres familier i deres sommerhuse. De hang ud sammen og mødtes i byen og på stranden. De spiste sammen. Sagsøgerne har ikke været der samtidig. Han tror, at det var A, som han besøgte i huset H6. Huset, der er 60 - 70 m2, ligger på en lukket grund. Der er en terrasse. Det er hans indtryk, at A boede i huset sammen med sin kone og deres børn. Han er sikkert kommet på besøg i sommeren 2004. Han har været der engang til middag og vel været der 4 - 5 gange i alt. Han har ikke overnattet. Huset H7 var et muret hus med mange værelser. Han har både besøgt A og B dér.

Der var helt sikkert tale om, at de boede i huset. Han har været i huset H4 flere gange. Det ligger i gåafstand fra hans eget hus. Han har været til middag dér. Han mener, at det var hos A. Han har dog også besøgt B i huset. Han har været i huset H9, mens B har været der sammen med pigerne. Han er kommet dér lidt flere gange, end han er kommet i huset H6. Sagsøgernes sommerhuse var indrettet med stil. Husene var ikke indrettet på en fancy måde, men der var lidt gamle ting, og noget der var malet hvidt.

NL har forklaret, at han er pædagog. Han lærte B at kende i 70'erne. Han lærte A at kende gennem B. Han har i perioder set B meget, og de er gode venner. De har været på ferie, herunder skiferie, sammen, og de spiller golf og badminton sammen. De så en del til hinanden i forbindelse med, at B blev skilt. Han besøgte B i de fleste sommerhuse, som sagsøgerne har haft. Han husker, at han besøgte B i huset H4 på et tidspunkt op til skilsmissen. B havde det rigtig svært i den periode. B boede i huset flere dage i træk. Bs datter BB kom på besøg af og til, mens den ældste datter BC ikke kom der. Han har en enkelt gang hentet B i huset H6 og set huset. Det var et sort træhus, der ikke var så stort. Han har ikke besøgt B dér. De skulle ud at spille golf, og B havde sin køller i huset. Huset H7 var et anderledes hus. Det var et pudset vinkelhus med rødt tegltag. Det var større end de andre huse. Der var et stort køkken med åben pejs. Der var et stort træbord, der kunne slås ud, med plads til 12 - 14 personer. Han kom der meget den sommer, hvor B blev skilt. De gik ture. Han er ikke i tvivl om, at B boede i huset. Huset H10 lå ca. 500 meter fra hans hus. Han boede 4½ til 5 år i ...2, indtil han flyttede sidste sommer. B så en del til sin tidligere kæreste BD, der boede i ...2. B holdt ferie i huset H10 og kom der i hvert fald i to perioder. Huset var et sort træhus med hvidsprossede vinduer. Han gik blandt andet en del ture med B, mens denne boede i huset. Han kender huset H9. Han har været der et par gange. Der har været tale om korte besøg.

MK har forklaret, at han tidligere har drevet advokatvirksomhed i Danmark, men nu er flyttet til udlandet. Hans søn er kæreste med Bs datter BC. Han købte sommerhus i ...1 i 1995 og solgte det sidste år. Han besøgte B i husene H4, H7 og H9. Husene var pænt møbleret, og han antog, at B boede dér sammen BB og BC. Husene så ud, som et hus nu gør, når man bor i det. Hans søn overnattede flere gange i huset H4. Der var tale om, at sagsøgerne for hvert køb fik et bedre hus, så det er vel ikke så unaturligt, at de købte nye.

DM har forklaret blandt andet, at hun er freelance produktionsleder i musikbranchen og samarbejder på konsulentbasis med sagsøgernes firma. Det har hun gjort i ca. 20 år. Hun har udviklet et venskab i særdeleshed med B og hans familie, og de har været meget sammen privat. I sommermånederne anvendte hendes og Bs familier ...1 som base. Familierne har holdt ferier sammen, herunder i ...1. Hun besøgte B og hans familie H1 og overnattet i sommerhuset. Det var før hun fik barn for 6 år siden. Hun har også besøgt A på samme adresse. Hun har været i huset H4. Hun kom der meget i sommeren 2004, da hendes barn var spædt. Hun har overnattet i huset. Hun besøgte B og hans døtre, og det er hendes klare indtryk, at han boede i huset. Vidnet og hendes mand købte selv hus i ...1 i 2005. Hun fortsatte med at besøge B, og da hun er mørkeræd, boede hun ofte hos ham, når hendes mand var på rejse. Hun kom også i huset H7, og det må have været i 2005, hvor hun selv havde købt hus. Hun boede i huset H7 i 2 uger på et tidspunkt, hvor der var vandskade i hendes hus. Det har været i 2006 og ikke i 2005, som hun har skrevet i sin erklæring. Desværre har de haft flere vandskader i sommerhuset. Hun overnattede ikke i huset H6, men hun kom der i løbet af sommeren flere gange. Det var den gang, hvor hun var høj gravid og et halvt til et helt år før, at hun selv købte hus. Hun er ikke i tvivl om, at B boede i huset. Der lå tøj rundt omkring, og sengetøj var hængt til luftning. Hun har hørt om huset H10, men hun har ikke været der. Hun har set A og hans familie og grillet med dem, mens de boede i husene H4, H6 og H7. Hun husker, at der var badehåndklæder overalt. Hun er vel kommet i huset H6 måske 10 gange og en del mere i huset H4.

PL har forklaret blandt andet, at han er redaktør. Han har kendt A og dennes ægtefælle siden 1995. De har jævnaldrene børn, og børnene har gået i vuggestue sammen. Drengene spiller fodbold på samme hold og ser fortsat noget til hinanden. Hans familie har været på skiferie med familien A, og familierne har også rejst sammen ved andre lejligheder. Han kender sommerhusene H4, H6, H7 og H9. Han kom på besøg i disse huse, men han ved, at sagsøgerne har haft andre. Huset H4 havde en stor have og et stort anneks. Der blev spillet badminton og fodbold i haven. Vidnet overnattede i huset to gange og muligvis mere. Det var på et tidspunkt, hvor A og hans familie boede i huset. Vidnets børn overnattede muligvis i huset flere gange. Han var ikke i tvivl om, at familien A boede i huset. Hans besøg fandt nok sted i sommeren 2004. Han husker ikke, om han også kom der i 2005. Huset H6 var væsentligt mindre. Der var et mindre anneks, og haven var mindre. Han kom der et par gange, og hans børn overnattede der. Huset H7 var et meget stort, muret hus. Det lå tæt på hotellet. Han overnattede der sammen med sine børn, og de har også overnattet der uden ham. Det var hans klare indtryk under besøgene, at familien A boede i huset. Han er kommet der i foråret, sommeren og efteråret, men ikke i vinterperioden. Han kom to til tre gange i huset H9, hvor han har overnattet i annekset. Hans børn har været der flere gange. Han husker, at han overnattede fra fredag til lørdag, og at børnene blev der. Han har bekendte i ...2, men han har ikke været i sagsøgernes hus H10. Under sine besøg i husene har han lejlighedsvis mødt B eksempelvis ved fødselsdagsfester eller lignende.

Parternes synspunkter

Sagsøgerne har i påstandsdokumenter af 21. marts 2011 anført følgende:

"...

at  de oppebårne avancer på de tre i sagen omhandlede ejendomme ikke er skattepligtige;
 
at sagsøger har godtgjort at have opfyldt bestemmelsen i Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, jfr. § 8, stk. 1 (sommerhusreglen);
 
at der ikke i Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, jfr. § 8, stk. 1 er hjemmel til i visse henseender at kræve en særlig skærpet bevisbyrde for ejeren og dennes husstands private brug af ferieboligen;
 
at

længden af ejertiden som sådan efter Ejendomsavancebeskatningslovens bestemmelser er ganske uden betydning for skattefriheden af en avance;

 
at

det er uden betydning for skattefriheden af en avance om ejeren af sommerhuset  måtte være ejer eller medejer af et eller flere sommerhuse;

 
at det forhold, at en sommerbolig måtte blive solgt med avance - eller tab - er uden betydning for skattefriheden, når den har været anvendt til privat brug og i øvrigt opfylder en af de yderligere tre betingelser, som anført i Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1;
 
at sagsøger og sagsøgte er enige om, at det forhold, at de af sagen omfattede sommerhuse er solgt til en højere pris end anskaffelsessummen, er uden betydning for det juridiske grundlag sagen skal afgøres på;
 
at det påhviler sagsøgte at godtgøre, at sagsøgeren ikke har anvendt sommerhusene til privat formål;
 
at sagsøgte ikke har godtgjort dette;
 
at sagsøgeren i øvrigt ikke blot har sandsynliggjort, men tillige dokumenteret, at de 3 sommerhuse har været anvendt til private formål;
 
at det på ingen måde af sagsøgte blot er sandsynliggjort, at et andet formål end privat benyttelse skulle være begrundelsen for erhvervelsen af de 3 sommerhuse;
 
at sagsøgte end ikke har kunnet antyde, hvad et andet formål end privat benyttelse skulle være.

..."

Sagsøgte har i påstandsdokument af 21. marts 2011 anført følgende vedrørende sagsøger A:

"Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det overordnet gældende, at sagsøgeren ikke har løftet bevisbyrden for, at han opfylder betingelserne for skattefritagelse i medfør af undtagelsesbestemmelsen i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2.

Sagsøgeren har i en årrække - navnlig i ...1-området - sammen med B købt, istandsat/renoveret og solgt sommerhuse efter kort ejertid. Dette er også tilfældet for de tre omhandlede ejendomme. Sagsøgeren og B ejede både før, samtidig med og efter salget af de omhandlede tre sommerhuse andre sommerhuse, herunder sommerhuse i ...1-området, samt sommerhuse i Frankrig, som ifølge sagsøgeren blev benyttet privat.

Under de foreliggende omstændigheder må der stilles skærpede krav til sagsøgerens bevis for, at også de tre omhandlede sommerhuse er benyttet privat i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2's forstand. Det gøres gældende, at sagsøgeren ikke har løftet denne skærpede bevisbyrde.

Sagsøgeren har ikke godtgjort, at de omhandlede sommerhuse på sædvanligvis er benyttet til private formål i den nævnte bestemmelses forstand. Dette gælder, uanset om retten måtte lægge til grund, at sagsøgeren har ført fornødent bevis for, at sagsøgeren eller hans husstand i et vist omfang har opholdt sig og/eller overnattet i et eller flere af sommerhusene.

Det bemærkes herved, at sagsøgeren trods opfordret (1) hertil ikke har oplyst præcis på hvilke tidspunkter og til hvilke konkrete formål, sagsøgeren anvendte hvert af de tre omhandlede sommerhuse.

Det bemærkes desuden, at der ved bedømmelsen af, om de omhandlede sommerhuse er benyttet til private formål i § 8, stk. 2's forstand, bør ses bort fra eventuelle ophold og/eller overnatninger, som har fundet sted i forbindelse med istandsættelse/renovering af ejendommene og efter, at salgsbestræbelser blev iværksat.

Det bemærkes videre, at de tre omhandlede sommerhuse i en væsentlig del af ejertiden var under istandsættelse/renovering og dermed antagelig ikke egnet til sædvanlig privat benyttelse. Det bemærkes videre, at flere af ejendommene blev sat til salg kort efter, at istandsættelse/renovering af den pågældende ejendom var afsluttet.

De foreliggende omstændigheder tyder på, at det væsentligste formål med erhvervelse af ejendommene ikke var at benytte dem til private formål, men efter en istandsættelse at videresælge ejendommene mcd fortjeneste. Herved bemærkes, at det må anses for tvivlsomt, om sagsøgerens almindelige indkomst (bilag Q) kunne danne grundlag for finansiering af det antal sommerhuse, som han erhvervede og istandsatte/renoverede i perioden.

Oplysningerne om forbrug af el m.v. i sommerhusene medfører ikke, at sagsøgeren har løftet sin bevisbyrde. Herved bemærkes, 

at forbruget af el m.v. ikke kan henføres entydigt til de tidsrum, hvor sagsøgeren efter eget udsagn opholdt sig i sommerhusene,
at der er medgået forbrug af el m.v. til istandsættelse/ombygning af ejendommene, og 
at  der vil være et passivt forbrug af el m.v. i sommerhusene.

De fremlagte kvitteringer angående køb af benzin m.v., navnlig i ...1-området, godtgør ikke, at de omhandlede tre sommerhuse er anvendt til private formål, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2. Det bemærkes herved bl.a., at sagsøgeren igennem hele perioden ejede flere andre sommerhuse i samme område, som ifølge sagsøgeren er benyttet privat. Det bemærkes videre, at der er sket istandsættelse/ombygning af de omhandlede sommerhuse, samt at sagsøgeren efter det oplyste havde en række venner/bekendte i området.

Den omstændighed, at sagsøgeren måtte have betalt ejendomsværdiskat vedrørende de tre omhandlede sommerhuse, er uden betydning ved bedømmelsen af, om sagsøgerens avance er skattefri i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2."

Sagsøgte har i et påstandsdokument af samme dato gjort de samme anbringender gældende vedrørende B.

Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse hermed.

Rettens begrundelse og afgørelse

I perioden fra 1. november 1999 til 1. maj 2008 har sagsøgerne i lige sameje købt og solgt sommerhusene beliggende H1, H2, H4, H6, H7 og H9, alle ...1, samt sommerhuset beliggende H10 i ...2. Sommerhusene på H6, H7 og H10, som sagen angår, blev overtaget af sagsøgerne henholdsvis den 20. april 2004, den 1. september 2004 og den 15. november 2006, og sommerhusene blev solgt med overtagelsesdag henholdsvis den 1. februar 2005, den 1. oktober 2006 og den 4. juli 2007. Sagsøgerne har således ejet H6 i 9 måneder og 11 dage, H7 i 2 år og 1 måned og H10 i 7 måneder og 19 dage.

Det lægges til grund, at H6 i sagsøgernes ejertid har været under istandsættelse i ca. 3 måneder, mens H7 og H10 ligeledes i sagsøgernes ejertid har været under istandsættelse i henholdsvis ca. 7 måneder og ca. 1½ måned. Det er ubestridt, at sagsøgerne ikke har kunnet benytte husene i disse perioder.

Under disse omstændigheder og henset til, at sagsøgerne endvidere i ferier og lignende tillige har benyttet de to lejligheder, som de sammen har erhvervet i Frankrig i 2003, og lejligheden samme sted, som de har erhvervet sammen med en bekendt i 2005, finder retten ikke, at sagsøgerne ved de afgivne parts- og vidneforklaringer og efter den øvrige bevisførelse har ført bevis for, at de hver især eller deres respektive husstande har benyttet de under sagen omhandlede sommerhusene til private formål i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2s forstand.

Sagsøgtes frifindelsespåstande tages derfor til følge.

Efter sagernes udfald skal sagsøgte tilkendes sagsomkostninger, der i hver sag fastsættes til 75.000 kr. til dækning af udgiften til advokat. Ved fastsættelsen af sagsomkostningerne er der taget udgangspunkt i sagernes værdi, idet der tillige er lagt vægt på, at sagerne er behandlet sammen, og at hovedforhandlingen har strakt sig over to retsdage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Inden 14 dage skal sagsøgerne, A og B, til sagsøgte hver betale 75.000 kr. i sagsomkostninger.