Byrets dom af 19. november 2021 i sag BS-27687/2021-NYK

Print

Relaterede love

Retsplejeloven
Forældreansvarsloven

Resumé

Sagen drejer sig om samvær

RETTEN I NYKØBING FALSTER

DOM

afsagt den 19. november 2021

Denne sag er behandlet for lukkede døre

Sag BS-27687/2021-NYK

Far

(advokat Claus Christian Hansen, beskikket)

mod

Mor

(advokat Tina Høpfner Mortensen, beskikket)

Denne afgørelse er truffet af Dommer.

Sagens baggrund og parternes påstande

Familieretten har modtaget sagen den 16. juli 2021.

FarFar har nedlagt påstand om, at han skal have samvær med Barn 1

Barn 1, Født 2007, Barn 2, Født 2010, og Barn 3, født Født 2010, fra onsdag i ulige uger med

afhentningi institution eller skole til mandag i lige uger med aflevering i

institution eller skole.

Hvis børnene ikke er i skole/institution ved samværets begyndelse, begynder samværet kl. 15.30, og hvis børnene ikke skal i institution på dagen for samværets ophør, slutter samværet kl. 7.30.

2

Mor har nedlagt påstand om, at Far skal have samvær med Barn 2, Født 2010, og Barn 3, Født 2010, fra fredag kl. 15.00 til søndag kl. 17.00 i ulige uger med afhentning og aflevering hos mor, og at der ikke skal fastsættes samvær mellem Far ogBarn 1, Født 2007, idet fastslæggelsen af detteoverlades til Barn 1.

For så vidt angår feriesamvær har Mor nedlagt påstand om:

Sommerferie: Far har hvert år én uges sommerferie i uge 26 med Barn 3 og Barn 2, fra fredag kl. 17.00 i uge 25 til søndag kl. 17.00 i uge 26.

Efterårsferie: Mor har hvert år efterårsferie i uge 42 med Barn 3 og Barn 2. Efterårsferien starter fredag i uge 41 efter skole og til søndag i uge 42.

Vinterferie: Far har hvert år vinterferie i uge 7 med Barn 3 og Barn 2. Vinterferien starter fredag i uge 6, kl. 17.00 og varer til søndag kl. 17.00 i uge 7.

Jul/Nytår: Far har samvær med Barn 3 og Barn 2, i lige år, fra sidste skoledag før juleferien med afhentning hos Mor kl. 17.00 til den 27/12 kl. 12 og i ulige år fra den 27/12 kl. 12 til dagen før første skoledag kl. 17.00.

Påske: Far har samvær med Barn 3 og Barn 2 i ulige år fra fredag, kl. 17.00 før palmesøndag til onsdag før skærtorsdag kl. 12.

Der fastsættes ikke feriesamvær med Barn 1, idet det forudsættes, at han følger øvrige søskende til jul/nytårssamvær.

Dommenindeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens §

218 a.

Oplysningerne i sagen

Parterne har fælles forældremyndighed over Barn 1, Født 2007, Barn 2, Født 2010, og Barn 3, Født 2010, i overensstemmelse med lovens udgangspunkt. Børnene har bopæl hos Mor.

Børnesagkyndig og Dommer har holdt en samtale med Barn 1, Barn 3 og Barn 2.

Hovedindholdet fremgår af notater af 16. november 2021.

3

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af Far og Mor.

Far har forklaret blandt andet, at han er 52 år og selvstændig landmand.

Han har fire børn, de tre i denne sag, samt Person på 17 år. Han har kendt Mor siden 2001. Ægteskabet ophørte i december 2018. Mor flyttede med børnene i marts 2019. De har i flere år haft et anstrengt forhold, og han føler, at han er blevet udsat for psykisk vold. Mor var hjemmegående i de sidste år, nok fra 2013 eller 2014. Han havde sit landbrug at passe, og det var ham, der var eneforsørger. Han stod op med børnene og kørte dem i skole. Det var Mors opgave at hente bør-nene, men ind i mellem havde hun det dårligt eller lignende, og så var det ham, der måtte hente. I vinterhalvåret var han tidligere færdig med sit arbejde i mar-ken og kunne køre Barn 3 til fritidsaktiviteter. Mor kørte pigerne. Han kørte ofte også Barn 1. Gymnastik tog meget tid, og når Mor var væk med børnene til det, lavede han mad til dem, der var tilbage. Han tog sig ofte af aftensmaden i vinter-halvåret. Han sørgede ofte for, at børnene kom i seng. I weekenderne tog han ofte til stævner med børnene.

I tiden op til, at han besluttede, at han ville skilles, fik han det fysisk dårligt på grund af stress over forholdet. Han havde svært ved at overskue konsekvenserne ved en skilsmisse. Mor blev på et tidspunkt behandlet for en depression, herun-der hvor hun var tilknyttet psykiatrisk afdeling. Hun var meget kontrollerende og ville vide, hvad han lavede. Hun har været meget jaloux. Børnene har oplevet konflikter mellem dem som forældre, herunder har Mor kastet ting i hovedet på ham.

Deres fire børn flyttede med Mor, da de gik fra hinanden. De aftalte ikke noget omkring samvær. Han fik i første omgang kontaktbevarende samvær. Han for-søgte selv at skrive til Mor, men hun svarede ham ofte ikke eller gav ham et svar, som han ikke kunne bruge til noget. Han fik samvær hver anden weekend

fra fredagtil søndag. Det var i 2019. Det var med Barn 1, Barn 2 og Barn 3. Det

endte med en aftale i Familieretshuset.

Barn 1er dreng, der bliver meget følelsesmæssigt berørt. Han er den, der har

væretmest påvirket af deres konflikter som forældre. Han har haft normalt

samvær op til Corona-situationen i foråret 2020. Han var alene med sin mor i en periode, og så ville han pludselig ikke ret meget på samvær. Siden nytåret 2021 har Barn 1 kun haft et ordinært samvær. Herudover var han der i påsken.

Barn 3og Barn 2 har været der på fast weekendsamvær. Barn 2 har dog for nyligt

helst ville hentes senere om fredagen, og der har været noget omkring en wee-kendtaske, som skulle gøre, at han ikke kunne aflevere i skolen om mandagen.

4

Han har indtryk af, at Mor saboterer børnenes forhold til ham. Han tror, at Mor har instrueret børnene i, hvad de skal sige til samtalerne.

Han tænker, at en 9-5 ordning vil være det bedste for børnene. Han er bedre til at lave mere fysiske aktiviteter med dem.

Der er en sag på Barn 1 i kommunen omkring hjælp til ham. Der er et møde i

næsteuge, hvor der er flere fra kommunen, der skal deltage. Mor var meget

lang tid om at give sit samtykke til PPC.

Mor har forklaret blandt andet, at hun er 49 år gammel og bor i By i

sit eget hus. Hun er uddannet Stilling 1 og Stilling 2. Hun har alle fire børn boende hos hende.

Hendes holdning til samværet er, at børnene har en base hos hende, hvor skolen og vennerne er tæt på. De har en tryg hverdag hos hende. Hun vil respektere, hvis børne ønsker mere samvær med Far. Hun ser helst, at børnene bliver hen-tet hos hende fredag eftermiddag og også afleveres hos hende søndag eftermid-dag. Det er børnenes ønske. Det hænger også sammen med, at de skal cykle med en ekstra taske fredag. De vil helst hjem og omstille sig til, at de skal på samvær.

Hun mener ikke, at der skal fastsættes samvær for Barn 1. Han er en dreng, der er påvirket af det forløb, som de har været igennem. Han vil gerne inden for ri-melighedens grænser selv bestemme. Der er et forløb omkring udredning af Barn 1, som tidligere er blevet skønnet meget intelligent. Han har ikke villet med-virke i skolen det sidste år, da han ikke kan se, hvad han skal bruge undervisnin-gen til. Det er også bekymringer om, om der kan være andet galt, som er formålet med udredningen.

Hun har ikke påvirket børnene til at sige noget bestemt i børnesamtalerne. Det er vigtigt for hende, at børnenes ønsker respekteres. Hun tror, at Barn 1's modstand mod samvær hænger sammen med, at han føler sig presset. Det har også hængt

sammenmed, at Far er mødt op Barn 1's skole for at tale med ham, hvilket

Barn 1 ikke bryder sig om. Hun ved ikke, om Far er bekendt med dette.

Barn 2 og Barn 3 er aktive og ses meget med deres kammerater. Barn 2 bruger meget tid på gymnastik. Barn 3 er meget interesseret i computere.

Der blev i Familieretshuset fastsat tre ugers sommerferie, som børnene ikke spe-cifikt var blevet hørt om. De blev overraskede over, at de skulle have så lang en sommerferie. Det var også med meget kort varsel, at de skulle holde den ferie hos deres far.

5

Børnene har en hverdag hos hende, der fungerer. Det er også vigtigt for hende, at børnenes ønsker respekteres.

Familierettens begrundelse og resultat

Barn 1Barn 1, Barn 3 og Barn 2 har haft bopæl hos

Mor siden parternes skilsmisse. De bor hos hende i byen tæt på deres skole og kammerater og har i variende omfang med Far, der driver et landbrug på landet uden for byen.

Barn 1 er 14 år gammel, mens Barn 3 og Barn 2

er11 år gamle. De har alle tre under børnesamtalerne fremstået modne og

velformulerede, men det er samtidig tydeligt, at de føler sig fanget i forældrenes konflikt og deres mangel på samarbejde.

Underbørnesamtalen gav Barn 1 klart udtryk for, at han gerne

selv vil bestemme, hvor meget han vil se sin far, og at omfanget af dette afhænger af, om forældrene bliver bedre til at samarbejde. Det var tydeligt, at han var mærket af situationen, og han stirrede det meste af samtalen ned i gulvet, og var meget lukket. Der var dog ikke tvivl om hans syn på samværet og feriesamværet, hvor han også ønskede selv at kunne bestemme.

Børnesamtalen med Barn 2 gav indtryk af en meget udadvendt og velformuleret pige, der blandt andet kunne give udtryk for, at hun ønskede

samværhver anden weekend fra fredag kl. 15 til søndag kl. 17. Hun kunne

redegørefor, at det fungerede bedst for hende at komme hjem til sin mor om

søndagen, inden hun skulle i skole om mandagen, da hun på den måde kunne pakke ud og forberede sig på at skulle i skole, ligesom hun var meget klar om, at hendes faste base var hos hendes mor, og at det var fra denne base, at hun ville passe sin skole og sine kammerater.

Børnesamtalen med Barn 3 gav indtryk af en lidt trykket, men også moden og velformuleret dreng. Han kunne klart formulere, at han også ønskede samvær med sin far fra fredag kl. 15 til søndag kl. 17, om end det ikke kan afvises,

athan af sin søster, Barn 2, eller andre var blevet præget til at nævne disse

tidspunkter. Der var dog ikke tvivl om, at det var det, som han ønskede.

Både Barn 2 og Barn 3 begrundede deres manglende vilje mod yderligere samvær med, at de ofte oplevede, at deres far var i marken for at arbejde, når de var på samvær, herunder om morgenen, når de vågnede. De var også klare i forhold til, at de ikke ønskede så langt et sommerferiesamvær, som de oplevede i sommeren 2020, hvor de havde feriesamvær i 3 uger.

6

Børnene, særligt Barn 1, har en alder, hvor der må lægges afgørende vægt på

børnenesholdninger til samvær og på den måde inddrage deres perspektiv i

sagen.

Selvom det ikke kan udelukkes, at børnene i et vist omfang er blevet præget til at

tage deresmors parti i hendes konflikt med faren, finder retten, at børnenes

holdninger til samvær, når de kan formulere det så klart, som de kunne, må tillægges afgørende betydning ved sagens afgørelse.

Herefterfinder retten, at det vil være bedst for børnene at have samvær som

påstået af Mor, og da Far ikke selv har formuleret påstande omkring feriesamværet, tages Mors påstande til følge.

Familieretten henviser til forældreansvarslovens § 19 og § 21.

Hvis samværet ikke gennemføres, er der automatisk erstatningssamvær i over-

ensstemmelse med bekendtgørelse om forældremyndighed,barnets bopæl og

samvær m.v. § 9.

THI KENDES FOR RET: 

Far skal have samvær med Barn 2, Født 2010, og Barn 3, Født 2010, fra fredag kl. 15.00 til søndag kl. 17.00 i ulige uger med afhentning og aflevering hos Mor.

Der fastsættes ikke fast samvær mellem Far og Barn 1, Født 2007, idet fastslæggelsen af dette overlades til Barn 1.

Feriesamværet fastsættes således:

Sommerferie: Far har hvert år én uges sommerferie i uge 26 med Barn 3 og Barn 2, fra fredag kl. 17.00 i uge 25 til søndag kl. 17.00 i uge 26.

Efterårsferie: Mor har hvert år efterårsferie i uge 42 med Barn 3 og Barn 2. Efterårsferien starter fredag i uge 41 efter skole og til søndag i uge 42.

Vinterferie: Far har hvert år vinterferie i uge 7 med Barn 3 og Barn 2. Vinterferien starter fredag i uge 6, kl. 17.00 og varer til søndag kl. 17.00 i uge 7.

7

Jul/Nytår: Far har samvær med Barn 3 og Barn 2, i lige år, fra sidste skoledag før juleferien med afhentning hos Mor kl. 17.00 til den 27/12 kl. 12 og i ulige år fra den 27/12 kl. 12 til dagen før første skoledag kl. 17.00.

Påske: Far har samvær med Barn 3 og Barn 2 i ulige år fra fredag, kl. 17.00 før palmesøndag til onsdag før skærtorsdag kl. 12.

Der fastsættes ikke feriesamvær med Barn 1, idet det forudsættes, at han følger øvrige søskende til jul/nytårssamvær.

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part eller til statskas-sen.