Byrets dom af 19. juni 2013 i sag 15-4923/2013

Info
  • SKM2014.406.BR

Resumé:

T var tiltalt for, som led i sin virksomhed som statsautoriseret revisor, for 2 klienter, et ægtepar, af grov uagtsomhed at have opgjort og angivet deres indkomster for 2007 for lavt med 108.900 kr. for hver, hvorved der blev unddraget skatter med henholdsvis 35.992 kr. og 34.896 kr.

T forklarede, at klienterne havde købt en ejerlejlighed i 2007 med henblik på udlejning og der skulle laves et lille virksomhedsregnskab og et skatteregnskab. Ægteparret havde betydelige indkomster og der var også en meget stor aktiebeholdning. T downloadede deres skattemappe, som han støttede sig til, han søgte ikke oplysninger fra banker eller realkreditinstitutter.

T laver et virksomhedsregnskab, og han finder ud af hvilke renteudgifter der skal henføres til virksomheden. Ved en fejl bliver automatisk indberettede private renter ikke fjernet. Der var ikke lavet revision af regnskabet, hvilket er typisk i disse sager. Det vil sige, at der ikke laves afstemningsarbejde og der indhentes ikke eksterne bekræftelser

T har drevet revisionsvirksomhed i 22 år og har aldrig fået en bøde fra SKAT eller været anklaget, og han har aldrig haft sag ved revisornævnet.

Byretten fandt at det kunne lægges til grund, at der var mange poster i navnlig den ene klients selvangivelse, herunder aktieposter på væsentlige beløb, mange aktiesalg, skibsanparter, flere ejendomsprojekter samt ejendomme.

Efter de foreliggende oplysninger, herunder omfanget af tiltaltes revisionsopgave sammenholdt med karakteren af den begåede fejl, fandt retten at T måtte anses for at have handlet simpelt uagtsomt i forbindelse med den skete opgørelse og selvangivelse af renter.

T blev derfor frifundet.

Byrettens dom af 19. juni 2013, nr. 15-4923/2013

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

Anklageskrift er modtaget den 16. maj 2013.

T er tiltalt for

overtrædelse af skattekontrollovens § 13, stk. 2, ved den 2. juli 2008 på ..., som led i udøvelse af sin virksomhed som statsautoriseret revisor for PV og RB, af grov uagtsomhed at have opgjort og angivet deres indkomster for indkomståret 2007 for lavt med 108.900 kr. for hver, således at PV unddrog statskassen 35.992,71 kr. i skatter, medens RB unddrog statskasen 34.896,66 kr. i skatter.

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bøde på 10.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Tiltalte har påstået frifindelse.

Forklaringer 

Tiltalte T og vidnet V.1, SKAT, har afgivet forklaring.

Tiltalte T har forklaret, at han blev revisor for PV og RB i starten af år 2007. De havde købt en ejerlejlighed i begyndelsen af 2007 med henblik på udlejning, og der skulle laves et lille virksomhedsregnskab. De havde også betydelige indkomster. RB havde en meget stor aktiebeholdning, og tiltalte skulle lave skatteregnskabet.

Tiltalte downloadede deres skattemappe, som han støttede sig til. Han fik ikke nogle oplysninger fra banker eller realkreditinstitutter, om hvilke renteudgifter, der var indberettet. Han fremskaffede ikke disse oplysninger. Han havde skattemappen, som han støttede sig til.

Man laver et virksomhedsregnskab, og man finder ud af, hvilke renteudgifter, der skal henføres til virksomheden, og de bliver trukket fra i virksomheden. Ved en fejl er automatiske indberettede private renter ikke fjernet. Det burde han have gjort. Men når man laver noget, sker der fejl en gang imellem. Det var en hændelig fejl.

Tiltalte har drevet revisionsvirksomhed i 22 år. De er to statsaut. revisorer. De har aldrig fået en bøde fra SKAT eller været anklaget. De har heller aldrig haft en responsumsag ved Revisornævnet. De har aldrig været tiltalt for noget som helst i 22 år, de hver har drevet revisionsfirma.

Deres største revisionskunde blev gennemgået af SKAT for 2 år siden. Det er et firma, der har 100 ejendomme, og der var ikke en eneste rettelse.

Der er 3 grader af sikkerhed, når de hjælper deres kunder. Den højeste grad af sikkerhed er revision. Når de reviderer et regnskab, erklærer de positivt, at regnskabet er i orden. De skriver, at det giver et retvisende billede.

Den næstmest sikre erklæring er, når de giver hedder review. Der skriver de, at de ikke er bekendt med, at der skulle være fejl i regnskabet, men de siger ikke positivt, at det er i orden.

Den tredje type af revision eller review er i tilfælde, hvor de ikke udtrykker sikkerhed. Det er den, de typisk giver ved selvangivelser og skatteopgørelser. De skriver for eksempel, at læge xx har ansvaret for indkomst og formueopgørelsen. De har ikke foretaget revision eller review af indkomst- og formueopgørelsen eller på nogen måde afstemt denne og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed herom. Det er den erklæring, man typisk giver på selvangivelserne. Det betyder, at man ikke laver det afstemningsarbejde, som man gør i forbindelse med revision, og man indhenter heller ikke eksterne bekræftelser på beløbene og tallene. Man tager de tal til efterretning, man får forevist. Man er selvfølgelig kritisk. Man efterprøver ikke tallene. Den konkrete revisionsopgave gennemfører de på den måde. De får nogle materialer, som de kigger på, og de ser på, hvad der er væsentligt i selvangivelsen, og så instruerer de medarbejderne, som så går i gang med at kigge på de væsenligste ting først og de mindre væsentligste ting bagefter. Så bliver selvangivelsen lavet og medarbejderen præsenterer materialet for tiltalte.

Tiltalte stiller nogle kritiske spørgsmål og løber det igennem og ser på, om det hænger sammen. De viser det til kunden, som så godkender det, og så indberetter de det.

Med hensyn til den konkrete selvangivelse er det tiltaltes opfattelse, at en fejl på 35.000 kr. i skat hos den ene og 34.000 kr. i skat hos den anden, er forholdsvis uvæsentligt. Det er mange penge, men i forhold til selvangivelsens størrelse er det ikke mange penge. RB havde 64 aktieposter, som til sammen havde en værdi på 17.575.000,00 kr. Det er den væsentligste post i hans selvangivelse. Det var der, de havde lagt den meste energi. RB havde solgt 172 aktieposter i løbet af året, hvor de skulle opgøre avancer og tab. Det var noget, der tog lang tid. RB havde 48 aktieudbytter. De havde opgjort hans aktieavance til 1.900.284 kr. Et væsentligt større beløb, end hvad der kommer ind på lejeindtægter på lejligheden. RB havde haft et udbytte på 210.000 kr. Derudover var der andre komplicerede ting i RB´s selvangivelse. RB havde skibsanparter i KS, Difko. Han havde 5 skibsinvesteringer i selvangivelsen, der skulle gennemgåes. RB havde to faste ejendomsinvesteringer i Difko. Derudover havde han to private KS, han deltog i. Dem er der renteudgifter på. RB havde en gæld på i alt 9.489.000 kr. Der er indberettet 124.000 kr. vedrørende renter i virksomheden. Der er indberettet 150.000 kr. vedrørende realkreditlån. Der er indberettet 339.000 kr. vedrørende banklån. Det giver 613.000 kr. i alt i renter. Hvis man laver en rente beregning på det i forhold til gælden, giver det en gennemsnitlig rente på 6,47 %. Derfor vil tiltalte sige, at de indberettede renter ikke giver anledning til at studse over, at der er for meget eller for lidt med. Det svarer til en rente på 6,47 %, og det svarer ganske fint til renteniveauet i 2007. Der er ikke noget, der springer i øjnene omkring renterne.

Fejlen er en simpel hændelig fejl. Tiltalte vil gerne betale bøden, men vil ikke erkende, at det er groft uagtsomt.

V.1, SKAT, har forklaret, at en skattemappe på 71 sider ikke er så sædvanlig. Det er tidskrævende at gennemgå 64 aktierposter og 172 aktiesalg. Der var også skibsanparter, to ejendomsprojekter og to private ejendomme.

Rettens begrundelse og afgørelse 

Det er ubestridt, at tiltalte har udarbejdet et virksomhedsregnskab samt selvangivelse for PV og RB blandt andet i forbindelse med den ejerlejlighed, de havde købt med henblik på udlejning, at tiltalte i den forbindelse har opgjort og selvangivet renteudgifter, og at tiltalte i denne forbindelse ved en fejl ikke har taget højde for de automatisk indberettede renter.

Det kan lægges til grund, at var mange poster i navnlig RB´s selvangivelse, herunder aktieposter på væsentlige beløb, mange aktiesalg, skibsanparter, flere ejendomsprojekter samt ejendomme.

Efter de foreliggende oplysninger, herunder omfanget af tiltaltes revisionsopgave for navnlig RB i forbindelse med selvangivelsen, sammenholdt med karakteren af den begåede fejl, finder retten, at tiltalte må anses for at have handlet som simpelt uagtsomt i forbindelse med den skete opgørelse og selvangivelse af renter.

Tiltalte frifindes derfor.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

T frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger.