Byrets dom af 18. maj 2017 i sag MSG-843/2017

Info
  • SKM2017.480.BR

Resumé:

Selskabet var tiltalt for overtrædelse af registreringsafgiftsbekendtgørelsen, ved den 1. december 2015 at have anvendt en varebil, der har en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons og er registreret udelukkende til erhvervsmæssig brug med selskabet som registreret ejer og bruger – i forbindelse med kørsel på offentlige veje uden at have mærket siderne på varebilen med oplysninger om virksomhedens navn eller logo samt virksomhedens cvr-nummer.Selskabet forklarede, at det var korrekt, at bilen ikke var forsynet med selskabets CVR-nummer på gerningstidspunktet. Brugeren af bilen havde fået udleveret klistermærker med CVR-nummer samt instruktion i, hvordan de skulle påføres, men han havde glemt at sætte dem på. Den pågældende medarbejder boede et andet sted i landet og bilen var aldrig på selskabets adresse, hvorfor der ikke blev fulgt op på, om klistermærkerne var blevet sat på bilen.Byretten fandt selskabet skyldig i tiltalen. Selskabet idømtes en bøde på 5.000 kr. under henvisning til bemærkningerne til lovforslaget, baggrunden og formålet med reglerne, herunder at gøre sort arbejde mere risikofyldt, og hindre at ansatte misbruger biler og værktøj til udførelse af sort arbejde uden arbejdsgiverens viden.Statskassen skal betale sagens omkostninger, idet retten henviste til at selskabet havde tilstået og nok ville vedtage en administrativ bøde, men at SKAT havde ønsket at køre sagen som prøvesag for retten.

Byrettens dom af d. 18. maj 2017, sags nr. MSG-843/2017

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T

(Selvmøder)

Afsagt af Byretsdommer

Mette Søndergaard

T er tiltalt for overtrædelse af  lov om registrering af køretøjer § 20, stk. 1, nr. 2, jf. § 7, stk. 7, jf. bekendtgørelse nr. 1315 af 9. december 2014 (registreringsbekendtgørelsen) § 117, stk. 3, jf. § 87, ved den 1. december 2015 i forbindelse med kørsel ad offentlige gader og veje – senest i Y1-by - at have undladt at have mærke siderne på varebil Opel Astra med reg. nr. …Q, der havde en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, med oplysninger om virksomhedens navn eller logo samt virksomhedens CVR-nr., selvom køretøjet udelukkende blev anvendt erhvervsmæssigt.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bøde.

Tiltalte har erkendt sig skyldig. 

Sagens oplysninger

T v/IS har forklaret, at nævnte varebil Opel Astra har været i selskabet, men er nu omregistreret med "papegøje-plader". Det er korrekt, at bilen ikke var forsynet med selskabets CVR-nummer på gerningstidspunktet. Brugeren af bilen havde fået udleveret klistermærker med CVR-nummer samt instruktion i, hvordan de skulle påføres, men han havde glemt at sætte dem på.  Hun mener, at klistermærkerne blev udleveret i sommerperioden. Den pågældende medarbejder var bosiddende på Sjælland og bilen var aldrig i Y2-by, hvorfor der ikke er blevet fulgt op på, om klistermærkerne var blevet sat på bilen.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig

Straffen fastsættes til en bøde på 5.000,00 kr., jf. lov om registrering af køretøjer § 20, stk. 1, nr. 2, jf. § 7, stk. 7, jf. bekendtgørelse nr. 1315 af 9. december 2014 (registreringsbekendtgørelsen) § 117, stk. 3, jf. § 87.

Retten har ved fastsættelsen af bødens størrelse lagt vægt på bemærkningerne til lovforslaget, hvoraf det bl.a. fremgår, at ordensbødeniveauet i førstegangsovertrædelser foreslås fastsat til 5.000 kr. Retten har endvidere lagt vægt på baggrunden og formålet med reglerne, herunder at gøre sort arbejde mere risikofyldt, og hindre at ansatte misbruger biler og værktøj til udførelse af sort arbejde uden arbejdsgiverens viden.

Henset til at tiltalte har erkendt sig skyldig og nok ville vedtage et bødeforlæg fra SKAT, men at SKAT har ønsket sagen indbragt for retten som en prøvesag, finder retten, at statskassen skal betale sagens omkostninger.

T h i  k e n d e s  f o r ret:

T skal betale en bøde på 5.000,00 kr.

Statskassen skal betale sagens omkostninger.