Byrets dom af 17. maj 2021 i sag SS-1131/2021-HER

Print

Relaterede love

Straffeloven

Relaterede retsområder

Strafferet

Resumé

Tiltale for overtrædelse af straffelovens § 232, blufærdighedskrænkelse.

Dokumenter i sagen

SS-1131/2021-HER
D14.DTD

RETTEN I HERNING

Udskrift af dombogen

D O M

afsagt den 17. maj 2021

Rettens nr. 99-1131/2021

Politiets nr. 4100-72371-00032-20

Anklagemyndigheden

mod

Tiltalte

født Dato

Anklageskrift er modtaget den 24. februar 2021.

Tiltalte er tiltalt for overtrædelse af

straffelovens § 232, blufærdighedskrænkelse,

ved den 26. maj 2020 ca. kl. 20.30 på Adresse i By ved uanstændig forhold at have trukket Forurettede ned over sit knæ og derefter tildelt hende flere klap i bagdelen, hvilket var egnet til at krænke Forurettedes blufærdighed.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forurettede har påstået, at Tiltalte skal betale 5.000 kr. i tortgodtgørelse.

Tiltalte har bestridt erstatningspligten og erstatningskravets størrelse.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne Forurettede og Vidne.

Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har ikke kunnet forklare noget om episoden.  Han har for 25 år siden

Std 75271

side 2

haft et blodprop, som påvirker hans hukommelse.

Vidnerne Forurettede og Vidne, der begge var ansat i hjemmeplejen,  har på troværdig og detaljeret måde forklaret, hvordan tiltal-te greb fat i Forurettedes arm og trak hende ned over sine ben, hvorefter han som ved en endefuld gav hende nogle slag eller klap i bagdelen uden på tøjet, hvilket hun oplevede krænkende. På denne baggrund finder retten det bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til 25 dagbøder på hver 100 kr. jf. straffelovens § 232.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på forholdets karakter og tiltaltes mentale udfordringer samt indtægtsforhold.

Retten tager erstatningspåstanden til følge som nedenfor bestemt. Retten har lagt vægt på karakteren af forholdet, herunder at det blev begået overfor en person, der som led i sit arbejde skulle hjælpe tiltalte, og at forurettede var bekendt med tiltaltes mentale udfordringer.

Thi kendes for ret:

Tiltalte skal betale 25 dagbøder på hver 100 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 25 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Tiltalte skal inden 14 dage betale 3.000 kr. til Forurettede ved bi-standsadvokat Loa Olsen . Beløbet forrentes med procesrente fra den 17. ju-ni 2021.

Dommer