Byrets dom af 17. maj 2018 i sag Retten i Viborg, BS 1-1379-2016

Print

SKM2018.231.BR

Relaterede love

Renteloven
Retsplejeloven
Skatteforvaltningsloven

Relaterede retsområder

Skatteret

Resumé

Sagen angik en skatteyder, der ønskede at få sine skatteansættelser og momstilsvar for 2006-2009 ekstraordinært genoptaget.Skatteyderen gjorde gældende, at det udgjorde en særlig omstændighed, at SKAT ikke havde taget hensyn til en anmodning om fristforlængelse forud for SKATs afgørelse.Byretten frifandt Skatteministeriet, ”allerede fordi” skatteyderen først anmodede om ekstraordinær genoptagelse ét år efter SKATs afgørelse. De tidsmæssige betingelser for genoptagelse var dermed ikke opfyldt efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2.Retten fandt desuden anledning til at bemærke, at skatteyderen ikke blot ved sin egen forklaring havde sandsynliggjort, at SKATs afgørelse var truffet på et forkert grundlag eller førte til et åbenbart urimeligt resultat.

Parter

A

(v/Adv. Henrik Aavild)

Mod

Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/Adv. Esben Ravnsbæk Johannsen)

Afsagt af byretsdommer

Ole Kaels

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen angår spørgsmålet, om sagsøgerens skatte- og momsansættelser for årene 2006-2009 skal genoptages.

Under sagen har sagsøgeren, A, påstået sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtet at anerkende, at sagsøger er berettiget til at få genoptaget skatte- og momsansættelserne for indkomstårene 2006-2009.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Sagens oplysninger

Sagen er anlagt den 19. december 2016.

Sagen er tidligere behandlet af Landsskatteretten, som i kendelse af 20. september 2016 traf følgende afgørelse:

"..

SKAT har ikke imødekommet klagerens anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomstårene 2006-2009.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

....

Faktiske oplysninger

Klageren drev i indkomstårene 2006-2009 virksomheden G1 v/A, cvr-nr. …11, under branchekode 561010 restauranter. Virksomheden solgte mad og drikkelse i restauranten, ligesom der blev solgt mad ud af huset. Virksomheden blev drevet med hjælp fra klagerens ægtefælle samt nogle deltidsansatte tjenere/kokke og ophørte den 31. marts 2012.

Af virksomhedens regnskab for indkomstårene 2006-2009 fremgår følgende regnskabsmæssige tal:

2006

2007

2008

2009

Omsætning

2.749.410 kr.

2.935.976 kr.

2.698.515 kr.

2.760.099 kr.

Vareforbrug

676.433 kr.

697.446 kr.

634.070 kr.

608.442 kr.

Bruttoavance

2.072.977 kr.

75,4 %

2.238.530 kr.

76,3 %

2.064.445 kr.

76,5 %

2.1851.657 kr.

77,9 %

Løn

838.543 kr.

7945.558 kr.

941.754 kr.

954.802 kr.

Klageren har, udover sin private bolig, lejet en ejendom, som består af et restaurantionslejemål, tre lejligheder og et kælderlokale.

SKAT foretog med bistand fra politiet ransagning af klagerens virksomhed samt klagerens private adresse den 22. marts 2011 og den 30. maj 2011.

SKAT modtog bogføringsmaterialet fra Politiet den 20. september 2011.

Ved ransagningen blev der fundet en mængde bilag, dokumenter, penge m.v. Samlet blev der fundet 282.199 kr. i kontanter, som SKAT har fordelt på indkomstårene 2006-2009 ud fra følgende:

Udeholdt omsætning for 2006

145.838 kr.

Udeholdt omsætning for 2007

27.095 kr.

Udeholdt omsætning for 2008

47.146 kr.

Udeholdt omsætning for 2009

62.120 kr.

Udeholdt omsætning i alt

282.199 kr.

SKAT har anset, at de fundne penge ikke er bogført i virksomhedens regnskab, da de ikke er med i kassebeholdningen eller overført til banken og dermed heller ikke er bogført som en del af det skattepligtige resultat for virksomheden.

Herudover viste bilag og virksomhedens regnskabsmateriale, at der har været en højere omsætning, end hvad der fremgik af kasseapparatet, og SKAT har skønnet, at virksomheden yderligere har udeholdt omsætning for i alt 57.660 kr.

Klageren har ved et møde med SKAT forklaret, at hun har haft en stor uregistreret indtjening, og at en del af denne er brugt til udbetaling af sort løn til flere medarbejdere, der har haft ekstra timer i virksomheden. SKAT har fundet flere bilag, der indikerer, at der er udbetalt sort løn.

SKAT har ved ransagningerne den 22. marts 2011 og 30. maj 2011 fundet kalendere for indkomstårene 2006, 2008 og 2009, men ikke for indkomståret 2007, hvor det fremgik, hvilke personer, der har arbejdet i virksomheden og hvor meget. Idet der var afvigelser i beløbet, der var udbetalt i løn, og det der var angivet til SKAT, anså SKAT, at der ligeledes var udbetalt løn for sort arbejde i indkomståret 2007.

SKAT har ud fra det fundne materiale opgjort løntimer i kroner, som de har anset for udbetalt til ansatte og andre personer, der har arbejdet i virksomheden. SKAT har anset beløbene for udbetalt med den udeholdte omsætning og er opgjort til følgende:

2006

2007

2008

2009

Ikke-registreret løn til ansatte

38.115 kr.

31.967 kr.

21.560 kr.

36.225 kr.

Ikke-registreret løn til ikke-ansatte

28.262 kr.

23.228 kr.

19.180 kr.

22.242 kr.

I alt

66.377 kr.

55.195 kr.

40.740 kr.

58.467 kr.

Samlet opgørelse over udeholdt omsætning for indkomstårene 20062009 er opgjort til følgende:

2006

2007

2008

2009

Fundne kontanter

145.838 kr.

 

 

27.095 kr.

 

 

47.146 kr.

 

 

62.120 kr.

 

 

Penge udeholdt til betaling for sort arbejde

66.377 kr.

55.195 kr.

40.740 kr.

58.467 kr.

Samlet udeholdt omsætning

212.215 kr.

82.290 kr.

87.886 kr.

120.587 kr.

Overskud af virksomhed (80 %)

169.772 kr.

65.832 kr.

 

70.309 kr.

 96.470 kr.

Moms (20 %)

42.443 kr.

16.458 kr.

17.577 kr.

24.117 kr.

Klageren har desuden fremlejet en af lejlighederne i den lejede ejendom i indkomstårene 2006-2009, men indtægten af fremlejen er ikke selvangivet.

SKAT har afstemt bopælsoplysninger og kontoudtog, hvoraf de modtagne fremlejeindtægter fremgår, og fremlejen for indkomstårene 2006-2009 kan opgøres til følgende:

Fremlejeindtægt for indkomståret 2006

39.450 kr.

Fremlejeindtægt for indkomståret 2007

20.400 kr.

Fremlejeindtægt for indkomståret 2008

40.800 kr.

Fremlejeindtægt for indkomståret 2009

40.800 kr.

I forbindelse med ransagningerne den 22. marts 2011 og 30. maj 2011 konstaterede SKAT, at klageren anvendte to af lejlighederne i lejemålet til private formål, idet de var fyldt med private ejendele. Lejeudgifterne for disse lejligheder er med i den samlede lejeudgift, som er fratrukket i regnskabet for virksomheden for indkomstårene 2006-2009. Klageren og dennes husstand står tilmeldt folkeregisteret under den ene af de to lejligheder.

Klageren har oplyst over for SKAT, at den anden af lejlighederne skulle anvendes som personalerum, men at det endnu ikke var sket på daværende tidspunkt.

SKAT har ikke godkendt fradrag for lejeudgiften vedrørende de to lejligheder i ejendommen, da de er anvendt til private formål.

SKAT har opgjort udgiften til leje for de to lejligheder, som klageren har fratrukket i regnskabet for indkomstårene 2006-2009 til følgende:

Lejemål

2006

2007

2008

2009

Lejlighed 1

34.250 kr.

39.000 kr.

39.000 kr.

39.000 kr.

Lejlighed 2

45.000 kr.

45.000 kr.

45.000 kr.

45.000 kr.

Privat lejeudgift

79.250 kr.

84.000 kr.

84.000 kr.

84.000 kr.

Difference

-18.585 kr.

-21.504 kr.

-18.128 kr.

-17.186 kr.

Ej fradragsberettiget udgift

60.665 kr.

62.496 kr.

65.872 kr.

66.814 kr.

I opgørelsen har SKAT fratrukket de udgifter, som klageren ikke har fratrukket i regnskabet.

Klagerens datter har i indkomstårene 2008 og 2009 arbejdet i virksomheden, mens hun var under 15 år. Virksomheden har fratrukket lønnen i virksomhedens indkomst med følgende beløb:

2008

2009

Løn fratrukket i året

29.699 kr.

33.185 kr.

SKAT har ud fra de ovenstående oplysninger tilsidesat klagerens regnskabsmateriale, da SKAT ikke har anset regnskabsgrundlaget for fyldestgørende grundlag for indkomstopgørelsen.

Den 1. marts 2012 udsendte SKAT et forslag til afgørelse, hvoraf det fremgik, at klageren havde frist indtil den 26. marts 2012 til at komme med bemærkninger til forslaget.

Denne frist blev efter klagerens ønske forlænget til den 26. april 2012.

Klagerens repræsentant sendte herefter en mail til SKAT den 24. april 2012, hvori følgende fremgår:

”(…)

Vi er nytiltrådte revisorer for ovennævnte.

Virksomheden har ikke fået lavet årsrapporter for 2010 og 2011, idet den har manglet rådgivning og assistance fra den revisor, som tidligere har været tilknyttet virksomheden.

Jeg har i begyndelsen af april måned fået sat gang i en registrering af virksomhedens aktivitet og økonomi siden nytår, har fået indlæst bevægelser fra pengeinstitut og givet instruktion for at der fremadrettet bliver styr på den daglige drift og økonomi.

Jeg har nu fået læst forslaget til ændring af moms- og skatteansættelsen for 2006 – 2009 igennem.

Jeg vil – i første omgang – undlade at kommentere forhøjelserne for så vidt angår lejemål og omkring forældelse, men derimod knytte mine kommentarer til sagen generelt og specifikt omkring undladelse af omsætning.

Ud fra den korte tid som jeg har kendt virksomheden, og den forretningsgang, som der har været før i tiden, indikerer, at der har været travlhed med meget lidt fritid, og dermed ikke tid til at få orden i papirgangen.

Også den manglende støtte og hjælp fra en revisor eller bogholder har ”kostet”.

Som det fremgår af de regnskabsmæssige tal har der været en stabil og HØJ bruttoavance. Dette indikerer ikke, at der har været udeladt omsætning, for det afvises, at der har været købt sort ind.

Tværtimod tror jeg, at mange af kuverterne er kontanter fra den daglige omsætning, som A simpelt hen ikke har fået afleveret i pengeinstitut. Jeg forstår det lyder utroligt, men det kan vel ikke afvises, når bruttoavancen er OK.

Vi vil gerne have mulighed for at gennemgå regnskabsmaterialet, og vil – når vi får adgang til virksomhedens skattemappe – gennemgå lønredegørelser m.m. Herudover vil vi gennemgå forholdene omkring lejemål og fremleje af dette, herunder om og hvordan lejebetalinger er registreret.

Jeg skal gerne komme til Y1-by, og hente eller gennemgå materialet, når det passer dig.

Hvornår kan det lade sig gøre?

(…)”

SKAT oplyste pr. mail den 20. juni 2013, at SKAT ikke har modtaget mailen fra klagerens repræsentant af den 24. april 2012.

På grund af manglende bemærkninger til forslaget traf SKAT derfor afgørelse i klagerens skattesag den 10. maj 2012 i overensstemmelse med SKATs forslag til afgørelse.

Klagerens skattepligtige indkomst for indkomstårene 2006-2009 blev forhøjet med henholdsvis samlet 269.887 kr., 148.728 kr., 206.680 kr. og 237.269 kr. ud fra følgende:

2006

2007

2008

2009

Udeholdt omsætning

169.772 kr.

65.832 kr.

70.309 kr.

96.470 kr.

Udeholdt fremlejeindtægt af lejlighed

39.450 kr.

20.400 kr.

40.800 kr.

40.800 kr.

Lejeudgift til beboelseslejligheder, som anvendes privat

60.665 kr.

62.496 kr.

65.872 kr.

66.814 kr.

Ej godkendt fradrag for løn til datter

 29.699 kr.

33.185 kr.

I alt

269.887 kr.

148.728 kr.

206.680 kr.

237.269 kr.

Herudover blev klagerens momstilsvar for indkomstårene 2006-2009 forhøjet med henholdsvis 42.443 kr., 16.458 kr., 17.577 kr. og 24.117 kr., og den samlede forhøjelse af momstilsvar udgjorde for de pågældende indkomstår således 100.595 kr.

SKATs afgørelse af den 10. maj 2012 blev ikke påklaget.

Den 15. juni 2012 blev klageren sigtet for groft uagtsomt at have overtrådt skattekontrolloven og momsloven, idet virksomheden ikke havde selvangivet det fulde overskud af virksomheden for indkomstårene 2006-2009 samt for perioden 1. januar 2006-31. december 2009, at have afgivet urigtige momsangivelser.

Klagerens repræsentant anmodede i den forbindelse den 25. juni 2012 om møde med SKAT, og der blev herefter afholdt møde den 22. august 2012, hvor SKAT, klageren, klagerens repræsentant og klagerens ægtefælle deltog og sammen gennemgik materialet til den verserende ansvarssag, ligesom der den 20. december 2012 skete en gennemgang af bilagsmaterialet ved Politiet i forbindelse med afhøringen af klageren.

Den 22. december 2012 kontaktede klagerens repræsentant SKAT, hvor repræsentanten forklarede, hvad der var foregået i virksomheden og hos klageren privat.

Klageren har herefter ved mail af 9. maj 2013 anmodet om genoptagelse af sin skatteansættelse for indkomstårene 2006-2009.

Klagerens repræsentant har over for SKAT som begrundelse for genoptagelse anført følgende:

”(…)

Det fremgår klart af billedserier fra ransagningen, og af beskrivelser mm, at der må have været manglende styring af virksomhedens forretningspapirer og -gange, og ikke mindst pengestrøm.

Herfor må der både positivt og negativt kunne være forhold, som går begge veje, når det skal vurderes, hvor mange af de fundne kontanter, som reelt kan hidrøre fra en udeholdt omsætning, og i bekræftende fald, hvis det er i stort omfang, er det så sket i ond tro.

Hvis det er sket i ond tro, var de nok ikke fundet sådan, altså i kuverter med notater, og så i gamle kuverter.

Jeg stiller også spørgsmålstegn ved om sort arbejde er udbetalt fra kuverterne. Det må snarere være sket fra legal omsætning, altså fra kassebeholdningen, som der jo ikke har været styr på.

De opnåede årlige bruttoresultater på over 70% sammenholdt med et større privatforbrug indikerer ikke at der er sket udeholdelse.

Skatteyder afviser, at der er udbetalt sort løn til andre end IS, som blev ansat den 1.1. 2007. Af sagsfremstillingen fremgår oplysningerne om hendes timetal på side 26 og 27. Det vedrører alene årene 2008 og 2009.

Der er i notatet redegjort for forhold omkring de øvrige punkter, såsom udeholdt fremlejeindtægt, lejeudgift anset som privat, løn til datter og misforhold omkring øvrige ansatte.

Vi anser derfor også at de foretagne ændringer af skatteansættelserne for 2006 og 2007 for forældede, da eneste misforhold kan være omkring ansatte. Skatteyder har søgt at give forklaringer til afvigelser for 2006, som beskrevet i sagsfremstillingen på side 25.

Skatteyder har i hvert fald ikke forsætligt eller groft uagtsomt gjort noget, som har bevirket, at SKAT ikke har kunnet foretage en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag for 2006 og 2007.

(…)”

Den 22. maj 2013 udsendte SKAT et forslag til afgørelse, hvoraf det fremgår, at klagerens anmodning om genoptagelse ikke kunne imødekommes.

Klagerens repræsentant fremsendte i den forbindelse en mail til SKAT den 28. maj 2013, hvori klageforholdet blev begrundet yderligere:

”(…)

Det skal bemærkes, at klageforholdet begrundes i, at afgørelsen om ændring af moms- og skatteansættelserne, ved skrivelse af 10. maj 2012, blev truffet selvom der ved e-mail af 24. april 2012 var sendte mail med anmodning om gennemgang af bilagsmaterialet, og en efterfølgende klage. Denne anmodning alene må betragtes som en klage, som er indgivet rettidigt, hvilken dermed har opsættende virkning, for skattesagens behandling, som jo har haft en naturligt forløb frem til vor henvendelse til SKAT den 9. maj 2013, efter at Politiet rettede henvendelse til skatteyder.

Forholdet omkring genoptagelse begrundes i, at det formodes at Politiet, efter fremførte indsigelser, dokumentationer eller redegørelser, helt eller delvist vil afvise eller opgive straffesagen mod skatteyder. I bekræftende fald vil en forhøjelse af moms- og skatteansættelse ikke kunne holde, hvorfor der derved alene vil være tale om særlige omstændigheder, som begrunder en klage og dermed genoptagelse af grundlaget for moms- og skatteforhøjelserne. ”

SKAT traf den 12. juni 2013 afgørelse i sagen, hvormed klagerens anmodning om genoptagelse af sin skatteansættelse for indkomstårene 2006-2009 ikke blev imødekommet.

Den 15. juli 2013 fremsendte SKAT et bødeforlæg til klageren med tilbud om, at SKAT kunne afslutte sagen med en bøde på 450.000 kr. SKAT mente, at klageren groft uagtsomt havde undladt at selvangive det fulde overskud af selvstændig virksomhed for indkomstårene 2006-2009, og at klageren groft uagtsomt havde afgivet urigtige momsangivelser for afgiftsperioden 2006-2009.

Da klageren ikke ville acceptere bødeforlægget på 450.000 kr., nedsatte SKAT herefter bødeforlæggets størrelse til 300.000 kr.

Idet klageren vedtog bødeforlægget på 300.000 kr., tilbagekaldte SKAT sagen hos politiet, og Politiet har som følge heraf opgivet sigtelsen mod klageren.

SKAT har i forbindelse med klagesagen gennemgået SKATs mailbokse og har internt undersøgt, om der er sket en fejl, således at mailen kunne være gået tabt, hvilket SKAT afkræfter i mail af 20. juni 2013.

SKATs afgørelse

SKAT har ikke imødekommet genoptagelse af klagerens skatteansættelse for indkomstårene 2006-2009, da de objektive betingelser i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1-8, ikke er opfyldt.

SKAT har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

”Fristen for at anmode om ordinær genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2006-2009 udløb den 1. maj i henholdsvis 2010, 2011, 2012 og 2013. Fristen er derfor overskredet, og anmodningen skal behandles efter reglerne om ekstraordinær genoptagelse.

SKAT kender ikke til forhold, der opfylder de objektive kriterier i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1-7.

Forløbet i skattesagen har tids- og indholdsmæssigt set således ud:

20092011

Modtaget bogføringsmateriale fra revisor, og bogholderi på USB-stik, afhentet hos Politi.

01032012

Udsendt forslag til afgørelse (indenfor 6 måneders fristen jf. Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 2 for årene 2006 og 2007). Øvrige indkomstår er inden for den almindelige ligningsfrist jf. Skatteforvaltningsloven §26, stk. 1.

23032012

Modtaget anmodning om udsættelse med indsendelse af svar på forslaget til afgørelse fra revisor IM.

26032012

Udsendt godkendelse af udsættelse af svar til d. 26/4-2012 til revisor IM.

10052012

Fortsat intet hørt fra revisor, og den af revisor daterede mail af 24/4-2012 er ikke modtaget hos SKAT.

10052012

Udsendt afgørelse som anført i forslaget til afgørelse af 1/3-2012.

26062012

Aftalt møde med revisor JL til hjælp med gennemgang af materialet til straffesagen. JL blev informeret om, at da sagen var afgjort i SKAT’s regi, så kunne vi ikke drøfte det skattemæssige i sagen, men alene hjælpe med gennemgang af materialet, som er meget omfangsrigt. Revisor blev orienteret om de almindelige klageadgange og fristerne, som for skattesagens vedkommende var overskredet.

22082012

Afholdt møde med or JL, hvor A og dennes mand ZA ligeledes deltog. De blev orienteret om, at SKAT ikke kunne gå ind i en dialog af skattesagen, da klagefristerne var overskredet, men at vi deltog i mødet for at hjælpe dem med en gennemgang af materialet til den verserende ansvarssag.

20122012

SKAT deltog som bisidder for Politiet i afhøringen af A i den verserende ansvarssag

20022013

Modtaget mail fra revisor JL, hvor der forespørges om klagegange, konkursboets involvering og dækning af hans honorar.

 

SKAT henviser revisor JL til de normale klageadgange, og med respekt af de gældende klagefrister for de enkelte forhold.

14052013

Modtaget anmodning om genoptagelse fra JK (ansvarsafdelingen i SKAT) på vegne af revisor JL og dennes klient A.

22052013

Udsendt forslag om nægtelse af genoptagelse af skattesagen

12062013

Udsendt afgørelse om nægtelse af genoptagelse af skattesagen

SKAT har ikke modtaget den anførte anmodning om udsættelse med klagesagen, som anført af revisor JL.

Det er desuden SKATs opfattelse, at en ekstraordinær genoptagelse ikke kan ske i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, da vi ikke har begået fejl eller der er andre særlige omstændigheder. Det forhold, at du har, kan ikke betragtes som særlige omstændigheder.

SKAT afgør derfor, at skatteansættelsen for indkomståret 2006-2009 ikke genoptages ekstraordinært, jævnfør skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1.”

Efter udsendt sagsfremstilling fra Skatteankestyrelsen er SKAT kommet med følgende bemærkninger hertil:

”(…)

SKAT kan tiltræde Skatteankestyrelsens indstilling med følgende bemærkninger:

SKAT finder ikke at der er fremlagt oplysninger der kan medføre, at der kan ske en genoptagelse af indkomstårene 2006 – 2009, efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

I sagen der ønskes genoptaget, sendte SKAT agterskrivelse den 1. marts 2012 og havde givet fristudsættelse for at komme med bemærkninger til den 26. april 2012. SKAT sendte derfor kendelse den 10. maj 2012, da der ikke var modtaget indsigelse mod agterskrivelsen. Det fremgår tydeligt af kendelsen, at der ikke er modtaget indsigelser mod forslaget.

Det er SKATs opfattelse selvom mailen skulle være kommet frem, som Skatteankestyrelsen lægger til grund, udgør dette ikke en særlig omstændighed, som medfører at klageren kan få ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, når der henses til den lange frist klageren allerede havde fået for at komme med indsigelser. Der ses ikke at være noget krav for klageren om at få den anmodede fristudsættelse, når der tages højde for at der allerede var giver fristudsættelse fra 14. marts 2012 til den 26. april 2012. SKAT kunne derfor have afslået yderligere fristudsættelse og truffet afgørelse direkte. Det bemærkes således, at der er udsendt særskilt kendelse og ikke alene årsopgørelser.

Hvis det mod SKATs opfattelse, skulle blive lagt til grund, at der var tale om særlige omstændigheder vil 6 måneders reaktionsfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 skulle regnes fra og med den 10. maj 2012, hvor SKAT traf afgørelse. Anmodningen den 9. maj 2013 er derfor først indsendt efter fristens udløb, hvorfor der ikke kan ske ekstraordinær genoptagelse. ”

Klagerens opfattelse

Der er nedlagt påstand om, at klagerens skatteansættelse for indkomstårene 2006-2009 skal genoptages ekstraordinært i medfør af skatteforvaltningslovens § 27.

Klageren har til støtte for sin påstand anført følgende:

”(…)

Som bilag 2 vedlægges min e-mail af 24. april 2012, som er sendt til SKAT, skatteyder, hendes ægtefælle og advokat samt min kompagnon IM.

Sagsbehandler [SKATs sagsbehandler] ved SKAT meddeler, at han ikke har fået e-mailen, som er fremsendt indenfor fristen til afgivelse af svar, som var fastsat til 26. april 2012. Der henvises til afgørelsen, side 2, forløbet af skattesagen, under dato 10-05-2012.

Som bilag 3 vedlægges min e-mail af 25. juni 2012 til JK ved SKAT, som også er sendt til [SKATs sagsbehandler] m.fl., og sidstnævntes e-mail af 26. juni 2012, bilag 4.

På baggrund af denne blev der skabt dialog omkring skattesagen, herunder afholdt et møde den 22.08.2012, se bilag 5, ligesom der den 20. december 2012 skete gennemgang af bilagsmateriale ved Politiet, se bilag 8, side 4.

Efter sidstnævnte gennemgang blev der den 9. maj 2013 indgivet anmodning om genoptagelse, subsidiært indgivet klage over skatteansættelsen, jfr. bilag 8 og 9.

Efterfølgende har der været korrespondance med [SKATs sagsbehandler], som nu er resulteret i den afgørelse, som påklages til Landsskatteretten.

I går blev der sendt e-mail til [SKATs sagsbehandler] med anmodning om at bekræfte eller afkræfte, at e-mailen af 26. april 2012 var kommet frem, og i dag har han afkræftet modtagelsen, jfr. bilag 6.

Som det fremgår af bilag 3, som er udskrift af e-mail fra min kompagnon IM, og af bilag 7, som jeg i dag har fået faxet fra advokat KJ, bekræftes det, at e-mailen er sendt, og modtaget af dem.

Vi mener derfor, at der er dokumentation for, at vi har reageret indenfor tidsfristen, og at SKAT derfor skal pålægges at genoptage skatteansættelsen, og dermed behandle vores klage over forhøjelserne, selvom mailen er bortkommet eller endt et forkert sted.

(…)”

I forbindelse med klagesagens behandling har klagerens repræsentant forklaret, at da SKAT har nedsat bødeforlægget fra 450.000 kr. til 300.000 kr. i ansvarssagen, må det antages, at SKAT har revurderet sagen og har erkendt, at de har foretaget fejl. Der er således fremkommet nye oplysninger i sagen, hvorfor klagerens moms- og skatteansættelse for indkomstårene 2006-2009 skal genoptages.

Repræsentanten er på møde mellem klagerens repræsentant og Skatteankestyrelsen den 8. februar 2016 desuden fremkommet med anbringende om, at der er forældelse for skatteansættelsen for indkomstårene 2006 og 2007 efter skatteforvaltningslovens § 26.

På mødet forklarede repræsentanten, at klageren ikke kan huske, hvorfor nogle af de fundne kuverter med penge i ved ransagningerne den 22. marts 2011 og den 30. maj 2011 havde en tekst på, da sagen går flere år tilbage.

Klagerens repræsentant forklarede hertil, at han mener, at kuverterne skulle anvendes til betaling på et senere tidspunkt. De fundne kuverter med penge skulle bl.a. også anvendes til indkøb af råvarer til virksomheden af de ansatte, da de ikke måtte anvende virksomhedens Dankort.

De årlige bruttoresultater på 70 % skyldes, at al mad blev lavet fra bunden, og alle råvarer indkøbtes billigt.

Klagerens repræsentant forklarede desuden, at de fundne penge stammer fra den registrerede omsætning og derfor er medregnet i regnskabet for indkomstårene 2006-2009. Der er derfor ikke tale om udeholdt omsætning, som er anvendt til klagerens husstands privatforbrug.

Klagerens repræsentant fortalte samtidig, at klagerens husstand består af klageren, hendes ægtefælle samt deres fælles datter, og at deres privatforbrug er på ikke under 600.000 kr. årligt.

Klagerens repræsentant forklarede ligeledes, at klageren og hendes husstand bebor den private adresse. Klagerens husstand har derfor ikke haft bopæl på den lejede ejendom, som klageren dels anvender til sin virksomhed, dels fremlejer en del af, men har alene folkeregisteradresse på dette lejemål, og al post, inkl. privat, sendes derfor til denne adresse.

Klagerens repræsentant har yderligere forklaret, at alt vedrørende den lejede ejendom foregår via den private konto. Penge for betaling af leje og modtaget for fremleje sker derfor via den private konto.

Klagerens repræsentant har i forbindelse med klagesagens behandling indsendt billedmateriale taget ved ransagningerne den 22. marts 2011 og 30. maj 2011, som dokumentation på, at lejemålet ikke bebos privat af klagerens husstand.

Klagerens repræsentant har ligeledes fremlagt dokumentation i form af mails på, at repræsentantens kompagnon samt klagerens advokat har modtaget mailen sendt til SKAT den 24. april 2012, idet de har været sat på som CC i mailen.

Klagerens repræsentant forklarede desuden på mødet mellem repræsentanten og Skatteankestyrelsen, at alle andre end SKAT, der var sat som modtager af mailen af den 24. april 2012, kunne bekræfte, at de havde modtaget mailen, som også skulle være sendt til SKAT. Repræsentanten bekræftede samtidig, at alle andre mails, der er sendt før og efter den 24. april 2012 til SKAT, er kommet frem.

Efter udsendt sagsfremstilling fra Skatteankestyrelsen er klagerens repræsentant fremkommet med følgende bemærkninger:

”(…)

Et forhold falder i mine øjne: Skal Skatteankestyrelsen egentlig tage stilling til det materielle indhold i sagen ??

I bekræftende fald, burde dette være oplyst til os før, under eller efter kontorforhandlingen den 8. februar 2016. I så fald ville vi have gået mere i dybden med denne.

I benægtende fald forstår vi ikke, at det af sagsfremstillingen fremgår at det er Skatteankestyrelsens opfattelse at der ikke er fremlagt nye oplysninger i sagen af faktisk eller retlig karakter, der vil kunne begrunde en ændring af SKAT’s afgørelse af 10. maj 2012 (4. sidste afsnit på side 13), eller at Skatteankenævnet ikke kan tage stilling til det materielle indhold i afgørelsen (2. afsnit på side 14).

Fakta i vores klage er, at udgangspunktet for denne er, at SKAT ikke har behandlet vore indsigelser og bemærkninger i skattesagen, selvom vi har bedt om dette i e-mail af 24. april 2012, sendt forud for SKAT’s afgørelse af 10. maj 2012, samt i efterfølgende e-mails, hvor SKAT [SKATs sagsbehandler] har givet tilsagn herom, se e-mail af 26. juni 2012 (bilag 4 til klagen). Denne er indenfor 3 måneder efter afgørelse af 10. maj 2012. Se også vores mail af 28. maj 2013 til SKAT [SKATs sagsbehandler].

Fakta er endvidere, at klager har indgivet fyldestgørende årsrapporter for årene 2006-2009 til SKAT, alle er udarbejdet af R1, Y2-by, som jeg i omfang og indhold tidligere har henvist til omkring opnåede gode bruttoresultater og et højt privatforbrug. Herudover har jeg omtalt og henvist til forhold omkring tilknyttede lejligheder, som det er dokumenteret IKKE har været anvendt til private formål. Ligesom der er henvist til bilagsmappen fra Politiet, som indeholder kontoudtog fra private konti, hvor betalinger for lejligheder fremgår, og derfor ikke indgår i virksomheden. Ligesom der er fremsendt dokumentation for udgifter vedr. den private bopæl.

Fakta er sluttelig, at der er flere særlige omstændigheder, som begrunder en genoptagelse af skatteansættelserne, men især at SKAT ikke har afventet klagers indsigelse eller bemærkninger til sagsfremstillingen, selvom de har været bekendt med, at disse ville blive fremsendt, efter en gennemgang ved Politiet. Bemærk her, at der løbende har været korrespondance mellem de forskellige parter, som har været involveret i sagen, nemlig SKAT [SKATs sagsbehandler] (skatten), JK (bødeafdeling), Politiet og os.

Til inspiration for stillingtagen til de særlige omstændigheder skal henvises til afgørelse i SKM2006.412.LSR (2-3-1926-1795).

(…)”

Klagerens repræsentant er kommet med følgende bemærkninger til SKATs udtalelse til den udsendte sagsfremstilling:

”(…)

Vi betragter fortsat denne sag som en klagesag. Vi har i e-mail af 24. april 2012, sendt forud for SKAT’s afgørelse af 10. maj 2012, anmodet om udsættelse med indgivelse af bemærkninger til det fremsendte forslag til ændring af skatteansættelsen. E-mailen er indgivet indenfor fristen, hvorfor afgørelse må skulle suspenderes eller bortfalde, indtil vores bemærkninger til forslaget blev realitetsbehandlet af SKAT. SKAT betragter fortsat sagen som en genoptagelsessag, men afviser det givne tilsagn om en realitetsbehandling, se e-mail af 26. juni 2012 (bilag 4 til klagen), hvor SKAT [SKATs sagsbehandler] har givet tilsagn om en realitetsbehandling. Denne er givet indenfor 3 måneder efter afgørelse af 10. maj 2012. Se også vores e-mail af 28. maj 2013 til SKAT [SKATs sagsbehandler].

(…)”

Klagerens repræsentant har på retsmødet i Landsskatteretten bl.a. henvist til mail af 26. juni 2012, hvori SKAT bekræftede, at der skulle ske gennemgang af sagen, og hvoraf det fremgår, at der løbende var en mailkorrespondance mellem ham og SKAT. Han har ligeledes henvist til det afholdte møde med SKAT den 22. august 2012 samt møde med Politiet den 22. december 2012 og forklaret, at den mellemliggende periode ikke indikerede, at der ikke havde været aktivitet i sagen. Han har anført, at der ikke havde været mulighed for at sætte sig ind i sagen eller komme med bemærkninger, inden der blev afholdt møde med politiet den 22. december 2012, idet han og klageren ikke havde haft adgang til materialet i sagen før denne dato. Det lå desuden klart, at de havde en aftale med SKAT om, at der efter mødet den 22. december 2012 ville blive mulighed for at komme med bemærkninger til sagen. Indsigelsen til SKATs forslag af 1. marts 2012 blev derfor kommenteret yderligere, efter at der var givet adgang til sagens materiale på mødet med politiet den 22. december 2012. Han har desuden anført, at da 6-måneders-fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt., gjaldt fra den 10. maj 2012, hvor SKAT traf afgørelse, og der blev afholdt møde med SKAT den 22. august 2012, var der reageret inden for fristen.

Landsskatterettens afgørelse

SKAT traf den 10. maj 2012 afgørelse om ændring af klagens skatteansættelser for indkomstårene 2006-2009 og ændring af klagerens virksomheds momstilsvar for årene 2006-2009. Denne afgørelse blev ikke påklaget. SKAT traf den 12. juni 2013 afgørelse om nægtelse af ekstraordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelse for indkomstårene 2006-2009. Denne afgørelse er påklaget til Landsskatteretten, og Landsskatteretten skal således tage stilling til, om det skal pålægges SKAT at foretage ekstraordinær genoptagelse.

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, at skattepligtige, der ønsker at få ændret sin ansættelse af indkomstskat, senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb skal fremlæggeoplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen. I dette tilfælde vil der være mulighed for ordinær genoptagelse af skatteansættelsen.

Uanset fristerne i skatteforvaltningslovens § 26, kan en ansættelse af indkomstskat ekstraordinært foretages eller ændres efter anmodning fra den skattepligtige eller efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse i medfør af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1-8.

En ansættelse efter ovennævnte § 27, stk. 1, kan kun foretages, såfremt en genoptagelsesanmodning fremsættes af den skattepligtige senest 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i skatteforvaltningslovens § 26. Dette fremgår af § 27, stk. 2, 1. pkt. Told- og skatteforvaltningen kan dog behandle en anmodning om genoptagelse, der er modtaget efter udløbet af fristen i 1. pkt., hvis særlige omstændigheder taler derfor, jf. § 27, stk. 2, sidste pkt.

Der gælder tilsvarende bestemmelser i skatteforvaltningslovens § 32 vedrørende ekstraordinær ændring af momstilsvaret.

Fristen for at anmode om ordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, for indkomstårene 2006-2009 udløb den 1. maj i henholdsvis 2010, 2011, 2012 og 2013. Anmodningen om genoptagelse blev indgivet den 9. maj 2013, hvorfor fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, er overskredet for alle indkomstårene. Der vil herefter alene kunne ske genoptagelse for indkomstårene 2006-2009, såfremt en af betingelserne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1-8, er opfyldt.

Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1-7, anses ikke for opfyldt, hvorfor det må vurderes, om der foreligger særlige omstændigheder i medfør af bestemmelsens nr. 8.

I SKATs forslag til afgørelse af 1. marts 2012 var givet klageren en frist til den 26. marts 2012 til at fremkomme med indsigelser. Denne frist ved efter klagerens ønske forlænget til den 26. april 2016. Klagerens repræsentant sendte mail til SKAT den 24. april 2012. Ud fra mailens indhold må det vurderes, at repræsentanten anmodede SKAT om fristforlængelse til at fremkomme med indsigelse til SKATs forslag til afgørelse. Mailen til SKAT blev således sendt inden for fristens udløb for indsigelse til SKATs forslag til afgørelse, og SKAT ville hermed have haft mulighed for at imødekomme repræsentantens ønske om fristudsættelse, inden SKAT traf afgørelse. SKAT har dog oplyst, at SKAT ikke ses at have modtaget mailen af den 24. april 2012 og derfor ikke kendte til anmodningen om fristforlængelse til at fremkomme med indsigelse, hvorfor SKAT traf afgørelse den 10. maj 2012.

Henset til, at det af mailen af den 24. april 2012 fremgår, at den er sendt til den rette mailadresse hos SKAT, at klageren har dokumenteret, at i hvert fald én af de andre modtagere af mailen kan bekræfte modtagelsen, og at SKAT i alle andre tilfælde har modtaget mails, når de er sendt til den pågældende mailadresse, finder Landsskatteretten at det må lægges til grund, at mailen er kommet frem til SKAT. SKAT har dermed uden at forholde sig til repræsentantens anmodning om fristudsættelse og eventuel møde truffet afgørelse, og dette vurderes at kunne udgøre en særlig omstændighed efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

Uanset ovenstående er det Landsskatterettens opfattelse, at der ikke er fremlagt oplysninger i sagen der dokumenterer eller sandsynliggør, at der er grundlag for en ændring af ansættelserne foretaget ved SKATs afgørelse af 10. maj 2012. Der er lagt afgørende vægt på, at klagerens repræsentant ikke har fremlagt dokumentation eller andet materiale, der godtgør, at SKATs opgørelse over udeholdt omsætning samt ikke registreret løn for indkomstårene 2006-2009 er forkert, og at klageren og hendes husstand ikke har anvendt to af lejlighederne i erhvervsejendommen privat i indkomstårene 2006-2009.

Det tilføjes, at Landsskatteretten heller ikke finder, at anmodningen om genoptagelse af indkomstårene 2006-2009, der fremsættes i den 9. maj 2013, opfylder kravene i § 27, stk. 2, om, at anmodningen skal fremsættes inden for 6 måneder fra kundskabstidspunktet om det pågældende forhold, idet fristen må anses for at løbe fra den 10. maj 2012, hvor SKAT traf afgørelse. Der er ikke fremkommet oplysninger om særlige forhold, der begrunder, hvorfor anmodningen først fremsættes i indkomståret 2013.

På baggrund af ovenstående stadfæstes SKATs afgørelse".

Under sagen er der afgivet forklaring af A, dennes ægtefælle, ZA, og revisor JL.

Forklaringerne gengives ikke i dommen, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Parternes argumenter

Sagsøgeren har i det væsentlige procederet sagen i overensstemmelse med sit påstandsdokument, som er sålydende:

"..

Til støtte for den nedlagte påstand gør sagsøger gældende, at det må lægges til grund, at SKAT har modtaget revisor JL’s mail af 24. april 2012 med anmodning om yderligere fristforlængelse til at fremkomme med indsigelse til SKAT's forslag til afgørelse. Dette sker inden for den forlængelse af tidsfristen som SKAT havde fastsat til den 26. april 2012. Dette udgør en særlig omstændighed efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

Der kan herefter bortses fra de sædvanlige tidsfrister efter skatteforvaltningslovens § 26 og 27, stk. 2.

Oplysningerne ovenfor om de konkrete omstændigheder sandsynliggør, at der er basis for en væsentlig ændring af sagsøgers skatteansættelser og momsansættelser foretaget ved SKAT's afgørelse af 10. maj 2012 for årene 2006 til 2009.

De konkrete omstændigheder, som kan medføre en væsentlig ændring af sagsøgers skatteansættelser og momsansættelser for årene 2006 til 2009 blev gennemgået af revisor JL med SKAT's medarbejder på møde den 22. august 2012, se bilag D, side 2 nederst og bilag 8.

På trods heraf afviser SKAT begæringen om ekstraordinær genoptagelse, jfr. bilag D.

Der er begået en fejl fra SKAT's side, når der ikke gives yderligere frist til sagsøger til at fremkomme med bemærkninger og eventuelt afholde møde med SKAT.

Sagsøger har mulighed for en genvurdering af bødeforlæggets størrelse alt efter resultatet af en genoptagelse af sagsøgers skatteansættelser for årene 2006 til 2009, jfr. bilag 7, side 8.

Den strafferetlige sanktion kan justeres i nedadgående retning, såfremt ændringen af sagsøgers skatte- og momsansættelser for årene 2006 til 2009 bortfalder eller reduceres på de enkelte poster.

Samlet set opfylder sagsøger betingelserne for at få genoptaget sine skatte- og momsansættelserne for årene 2006 til 2009".

Sagsøgte har i det væsentlige procederet sagen i overensstemmelse med sit påstandsdokument, som er sålydende:

"..

Der er to selvstændige grunde til, at A ikke er berettiget til ekstraordinært at få genoptaget sine skatte- og momsansættelser for indkomstårene 2006-2009, jf. skatteforvaltningslovens §§ 27, stk. 1, nr. 8, henholdsvis 32, stk., 1, nr. 4.

For det første har hun ikke overholdt 6 måneders fristen i skatteforvaltningslovens §§ 27, stk. 2, 1. pkt. og 32, stk. 2, 2. pkt. Genoptagelsesanmodningen er derfor fremsat for sent og allerede af den grund er den med rette blevet afvist.

For det andet har hun ikke godtgjort, at der foreligger særlige omstændigheder, der medfører, at hendes skatteansættelser og momstilsvar for indkomstårene 2006-2009 ekstraordinært skal genoptages i medfør af skatteforvaltningslovens §§ 27, stk. 1, nr. 8, henholdsvis 32, stk. 1, nr. 4.

Genoptagelsesanmodningen er fremsat for sent.

Efter skatteforvaltningslovens §§ 27, stk. 2, 1. pkt. og 32, stk. 2, 2.pkt. skal en genoptagelsesanmodning fremsættes af den skattepligtige senest 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af den ordinære genoptagelsesfrist for henholdsvis skatteansættelsen og momstilsvaret.

A fik ved SKAT's afgørelse af 10. maj 2012 viden om SKAT's forhøjelser og baggrunden herfor. Det fremgår klart af afgørelsen, at SKAT var af den opfattelse, at hun ikke var fremkommet med bemærkninger til forslaget til afgørelsen. Det relevante tidspunkter derfor tidspunktet for meddelelsen af SKATs afgørelse, dvs. den 10. maj 2012.

A fremsatte først sin anmodning om genoptagelse den 9. maj 2013 (bilag C), hvilket er næsten et år efter SKAT's afgørelse af 10. maj 2012 (bilag A).

Fristen i skatteforvaltningslovens §§ 27, stk. 2 og 32, stk. 2, er dermed ikke iagttaget for de omhandlede indkomstår og afgiftsperioder. Dette synes også at være ubestridt.

A har endvidere ikke godtgjort, at der foreligger særlige omstændigheder, som kan begrunde en dispensation fra 6 måneders fristen, jf. skatteforvaltningslovens §§ 27, stk. 2, sidste pkt. og 32, stk. 2, sidste pkt.

Allerede som følge af det anførte, er en ekstraordinær genoptagelse udelukket.

Der er ikke grundlag for genoptagelse.

A opfylder i øvrigt ikke betingelserne for ekstraordinær genoptagelse.

Efter skatteforvaltningslovens §§ 27, stk. 1, nr. 8, kan der ske genoptagelse af en skatteansættelse, hvis der foreligger særlige omstændigheder. En tilsvarende bestemmelse gælder for momstilsvar, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4.

Det fremgår af forarbejderne til bestemmelserne (lovforslag nr. 175 af 12. marts 2003, de specielle bemærkninger til § 1, nr. 2 og nr. 3), at det beror på en konkret vurdering, om der skal ske ekstraordinær genoptagelse. I vurderingen indgår, om der foreligger særlige omstændigheder, og om det må anses for urimeligt at opretholde ansættelsen.

Det fremgår ligeledes af forarbejderne, at bevisbyrden for at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse er opfyldt, påhviler den skattepligtige, jf. eksempelvis også SKM2012.170.ØLR.

Bestemmelserne fortolkes restriktivt. Det forhold, at en ansættelse efterfølgende måtte vise sig at være forkert, er ikke i sig selv tilstrækkeligt, jf. eksempelvis SKM2008.990.ØLR, SKM2013.739.ØLR og SKM2017.224.HR.

A har hverken bevist, at hendes skatteansættelser og momstilsvar for indkomstårene 2006-2009 er forkerte, eller at der foreligger særlige omstændigheder.

Der er fortsat ikke fremlagt oplysninger, der giver grundlag for at ændre skatteansættelserne eller momstilsvarene. Anmodningen om genoptagelse er derimod støttet på de samme faktiske oplysninger, som forelå ved SKAT's ansættelse. Der er derfor ikke grundlag for at foretage ekstraordinær genoptagelse, jf. eksempelvis SKM2008.990.ØLR.

A har i sit påstandsdokument gjort gældende, at hendes revisor, JL’s anmodning om yderligere fristforlængelse i e-mail af 24. april 2012 (gengivet i bilag 1, side 5) til at fremkomme med indsigelse til SKATs forslag til afgørelse skulle udgøre en ”særlig omstændighed”.

Det bestrides.

SKAT har ikke registreret modtagelsen, og selvom e-mailen skulle være modtaget, udgør det ikke et særligt forhold, der kan begrunde ekstraordinær genoptagelse.

SKAT gjorde opmærksom på, at SKAT ikke havde modtaget bemærkninger til forslaget i den endelige afgørelse (bilag A, side 13, 19, 23, 27 og 29). Det må altså have stået A klart, at SKAT ikke havde modtaget e-mailen. Hun fremkom dog hverken med bemærkninger til afgørelsen eller en klage over denne inden for klagefristen, hvilket er vidnesbyrd om, at den manglende stillingtagen til hendes anmodning om fristforlængelse ikke var afgørende for hende.

I stedet fremsatte hun (først) en anmodning om genoptagelse den 9. maj 2013 – næsten et år efter SKAT's afgørelse (bilag C). Heller ikke i anmodningen fremførte hun, at den manglende stillingtagen til anmodningen om yderligere fristforlængelse skulle udgøre en særlig omstændighed.

Den manglende stillingtagen til anmodningen om yderligere fristforlængelse kan under de anførte omstændigheder ikke anses for at udgøre en særlig omstændighed, der kan begrunde en ekstraordinær genoptagelse af hendes skatteansættelser og momstilsvar. Det bekræftes da også af, at A stadig ikke har oplyst, hvilke yderligere synspunkter og dokumentation hun ville have fremført, såfremt der var sket en yderligere fristudsættelse.

A påberåber sig endvidere, at hun har mulighed for at få genvurderet størrelsen af det vedtagne bødeforlæg på 300.000 kr. (bilag 7), såfremt hendes skatteansættelser og momstilsvar ændres efter en genoptagelse (påstandsdokument, side 2, 5. afsnit).

Skatteministeriet bemærker, at denne mulighed er af ren hypotetisk karakter. Der er hverken holdepunkter i forarbejder eller i domstolenes praksis for, at denne potentielle mulighed medfører, at der skal ske ekstraordinær genoptagelse. Som anført ovenfor, er der under alle omstændigheder, stadig ikke er fremkommet oplysninger, der giver anledning til at ændre A’s skatteansættelse og momstilsvar".

Rettens begrundelse og afgørelse:

Parterne er enige om, at ordinær prøvelse af skatte- og momsansættelserne fra 2006-2009 ikke er mulig. Det er sagsøgerens opfattelse, at der er grundlag for en ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelserne for de pågældende år i medfør af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8. Sagsøgeren har i den forbindelse blandt andet påberåbt sig, at det må lægges til grund, at sagsøgerens revisor, JL, ved mail af 24. april 2012 inden fristens udløb anmodede om fornyet udsættelse af fristen for at komme med bemærkninger til SKAT's forslag til afgørelse. Sagsøgte har under sagen bestridt, at SKAT har modtaget en sådan mail. Den originale mail er ikke fremlagt under sagen, men er gengivet i sagens bilag.

JL har som vidne blandt andet forklaret, at han sendte den pågældende mail til SKAT og i kopi til en række andre modtagere, som over for ham har bekræftet, at de har modtaget den. Det må også lægges til grund, at SKAT i øvrigt har modtaget mails, der er sendt til den pågældende e-mailadresse. I overensstemmelse med landsskatterettens afgørelse lægger retten herefter efter omstændighederne til grund, at den pågældende mail er sendt til SKAT på den tidligere anvendte e-mailadresse.

Det forhold, at SKAT ikke kunne konstatere modtagelsen af mailen, indebar, at sagsøgeren ikke fik mulighed for at komme med sine bemærkninger til den påtænkte afgørelse, før denne blev truffet den 12. maj 2012. SKAT forholdt sig heller ikke til anmodningen om fristudsættelse, og de anførte omstændigheder findes at kunne udgøre særlige omstændigheder som krævet i skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1 nr. 8.

Efter denne bestemmelse kan der gives tilladelse til ændring af ansættelsen som følge af, at der foreligger særlige omstændigheder. Genoptagelsesanmodningen skal fremsættes, senest 6 måneder efter den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 26. SKAT kan dog behandle en anmodning om genoptagelse, der er modtaget efter denne frist, hvis særlige omstændigheder taler derfor, jævnfør § 27, stk. 2, sidste pkt. Der gælder tilsvarende regler for den del af sagen, der omhandler moms, jævnfør skatteforvaltningsloven § 32, stk. 1, nr. 4.

Det fremgår flere steder af SKAT's afgørelse 10. maj 2012, at SKAT ikke havde modtaget bemærkninger til den tidligere udsendte agterskrivelse. Afgørelsen rummer ingen direkte angivelse af den først fremsatte anmodning om fristudsættelse, men det måtte det stå både sagsøgeren og dennes rådgivere klart, at afgørelsen indebar, at SKAT ikke havde udsat fristen for sagsøgerens bemærkninger til den påtænkte afgørelse. 6-månedersfristen begyndte derfor at løbe fra modtagelsen af SKATs afgørelse, hvilket heller ikke er bestridt af sagsøgeren.

Der fandt i august og december 2012 møder sted mellem sagsøgerens revisor og repræsentanter fra SKAT og politi. Revisor JL har blandt andet forklaret, at han ikke er enig i, at der blot var tale om en bilagsgennemgang af det materiale, der befandt sig hos SKAT og politiet, og at der også skete en realitetsdrøftelse af de punkter, der indgik i SKATs afgørelse og ansvarssagen. Heroverfor står SKATs gennemgang af det tidsmæssige forløb i afslaget på at genoptage skatteansættelsen i brevet af 12. juni 2013. Det fremgår heraf, at der den 26. juni 2012 blev aftalt et møde med revisor JL, som blandt andet blev orienteret om, at de almindelige klageadgange og fristerne, som for skattesagens vedkommende var overskredet. Om mødet den 22. august 2012 hedder det blandet andet, at SKAT ikke kunne indgå i en dialog om skattesagen, da klagefristerne var overskredet, men deltog i mødet for at hjælpe sagsøgeren og dennes repræsentanter med en gennemgang af materialet til den verserende ansvarssag.

Det er ikke gjort gældende, at de nævnte møder og korrespondancen forud herfor skal betragtes som en anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen. Da anmodningen om genoptagelsen af skatteansættelsen først er fremsat den 9. maj 2013, er 6-månedersfristen ikke overholdt. Spørgsmålet er herefter, om der er grundlag for at tage sagsøgerens anmodning til følge efter fristens udløb, jævnfør skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, sidste pkt. Dette kan ske, hvis særlige omstændigheder taler der for.

Anmodningen om genoptagelse af skatteansættelsen, hvor SKAT traf afgørelse den 10. maj 2012, blev først modtaget af SKAT den 14. maj 2013, ca. et år efter afgørelsen. Retten finder ikke, at der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde en sådan overskridelse af 6-månedersfristen.

Allerede fordi de tidsmæssige betingelser for en genoptagelse ikke er opfyldt, tages sagsøgtes påstand om frifindelse derfor til følge.

Retten finder anledning til at bemærke, at sagsøgeren ikke blot ved sin egen forklaring har sandsynliggjort, at det betydelige kontantbeløb, der blev fundet i talrige konvolutter i forbindelse med ransagningerne, helt eller delvis stammer fra bogførte indtægter. Der er heller ikke tilvejebragt nærmere oplysninger om den ejerlejlighed, som sagsøgeren har forklaret om, der skulle have tjent som hendes og ægtefællens faktiske bopæl. Sagsøgeren har ikke anfægtet, at der er udbetalt "sort" løn, og det må også anses for ubestridt, at sagsøgeren har modtaget en række fremlejeindtægter, der ikke er selvangivet.

Sagsøgeren har således heller ikke sandsynliggjort, at SKATs skøn er udøvet på et forkert grundlag eller har ført til et åbenbart urimeligt resultat.

Sagsomkostninger

Sagsøgeren har tabt sagen, hvis værdi er anslået til 300.000 kr., og skal derfor betale sagsomkostninger til sagsøgte med 40.000 kr. Beløbet inkluderer moms og er til dækning af advokatomkostninger.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Inden 14 dage skal sagsøgeren, A, til Skatteministeriet betale sagens omkostninger med 40.000 kr.

Sagsomkostningerne forrentes efter renteloven § 8 a.

http://www.afgoerelsesdatabasen.dk/ShowDoc.aspx?q=13-0208656&docId=dom-lsr-13-0208656-full