Byrets dom af 16. juli 2010 i sag BS-479/2009-HBK

Print

Relaterede love

Erstatningsansvarsloven
Retsplejeloven
Straffeloven

Relaterede retsområder

Strafferet

Resumé

Sagen drejer sig om et forsikringsselskabs regreskrav i anledning af udbetaling af erstatning til ejeren af en diskoteksbygning, der brændte som følge af ildspåsættelse
~DBW1850.TMP

Retten i Holbæk

Udskrift af dombogen

DOM

afsagt den 16. juli 2010

i sag nr. BS 2-479/2009:

Nykredit Forsikring A/S

Anker Heegaards Gade 8

1780 København V

mod

Sagsøgte 1

Adresse 1

By

og

Sagsøgte 2

Adresse 2

By

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retspleje-lovens § 218 a, stk. 2.

Sagen drejer sig om et forsikringsselskabs regreskrav i anledning af udbeta-ling af erstatning til ejeren af en diskoteksbygning, der brændte som følge af ildspåsættelse.

Parterne og deres påstande

Sagsøgeren, Nykredit Forsikring A/S, har nedlagt påstand om, at de sagsøg-te, Sagsøgte 1 og Sagsøgte 2, in solidum, subsidiært alternativt, skal betale 2.144.699,14 kr., subsidiært et mindre beløb med til-læg af procesrente fra 5. april 2006 til betaling sker, subsidiært fra et senere tidspunkt.

Sagsøgte 1 har påstået frifindelse mod betaling af et mindre beløb end det påstævnte.

Sagsøgte 2 har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb.

Oplysninger i sagen

Ved en dom, afsagt den 20. maj 2008 af retten i Holbæk, blev Sagsøgte 1 i henhold til straffelovens § 181, stk. 1, idømt 10 måneders fængsel, der blev gjort betinget på nærmere fastatte vilkår.

STD061446-S01-ST01-K194-T3-L01-M00-\D55

Side 2/15

Straffesagen blev behandlet i medfør af retsplejelovens § 831, og Sagsøgte 1 blev på grundlag af sin erkendelse og de i øvrigt foreliggende oplysninger fundet skyldig i overensstemmelse med følgende tiltale: "brandstiftelse efter straffelovens § 181, stk. 1, ved den 5. oktober 2006 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og kl. 15.00 på det tidligere DiskotekAdresse 3 i By, i forening med den på gerningstids-punktet mindreårige Sagsøgte 2, at have forvoldt ildebrand på fremmed ejendom, idet de med medbragte lightere satte ild flere steder inde i bygningen, hfor herefter at kravle op på taget af bygningen, hvor de satte ild til nogle puder og noget tøj, hvorved ilden bredte sig til tagkonstruktio-nen af bygningen, hvorved der skete omfattende skader på bygningen og in-ventaret i denne."

Som følge af brandskaden på den omhandlede ejendom har sagsøgeren, der var forsikrer for ejeren af ejendommen, udbetalt i alt 2.144.699,14 kr., der udgør det påstævnte beløb.

Beløbet fremkommer således :

12.03.2007Virksomhed kr. 21.500,64 Bilag - faktura

06.07.2007Advokatfirma 1 kr. 62.500,00 Bilag - faktura

21.09.2007BRRF Kredit kr. 583.507,21 Bilag - advis

21.09.2007Forsikringstager kr. 1.416.492,79 Bilag - udbetalingsudskrift

21.09,.2007Advokatfirma 2 kr. 62.500,00

01.10.2007BRF Kredit kr. 316,11 Bilag - udbetalingsudskrift

12.12.2007Forsikringstager kr 2.142,85 Bilag - faktura

12.03.2007Okrævet moms af faktura kr. -4.300,13 Fra Virksomhed

I alt udbetaltkr. 2.144.599.14

I tilknytning til opgørelsen er der fremlagt bilag vedrørende de enkelte po-ster, der blandt andet udgør udgifter til advokatbistand med 2 x 62.500 kr. i

STD061446-S01-ST01-K194-T3-L01-M00-\D55

Side 3/15

forbindelse med forhandling af udbetalingen af erstatning fra sagsøger.

Det fremgår af en skadeopgørelse, der er udarbejdet af sagsøgeren, at skade-erstatningen for diskoteksbygningen er opgjort til 2.837.987 kr.

Det er oplyst, at dette beløb efter forligsforhandlinger mellem sagsøgeren og forsikringstager og ejer af diskoteket, Person 1, er nedsat til et beløb på 2.000.000 kr., der svarer til den samlede udbetaling til forsikrings-tager og til panthaver. Udgifterne til advokatbistand i erstatningsopgørelsen vedrører de pågældende forhandlinger.

Der er under sagen indhentet en skønserklæring, der indeholder besvarelser af spørgsmål om den samlede værdi af den ejendom, hvor diskoteksbygnin-gen lå, ved et salg i 1. kvartal 2010 og pr. 5. oktober 2006. Der er også be-svaret et spørgsmål omdiskoteksbygningens nyværdi pr. 5. oktober 2006.

Det er i øvrigt anført i skønserklæringen, at omkostningerne ved udbedring af brandskaderne, hvis de var foretaget umiddelbart efter branden i oktober 2006, udgør 825.000 kr. excl. moms, og at 25 % af beløbet kan henføres til forbedring.

Sagsøgte 1 er meddelt fri proces og har efter det oply-ste ikke retshjælpsdækning.

Forklaringer

Partsforklaringer

Sagsøgte 1 har forklaret, at han er 18 år. Han har modtaget kon-tanthjælp i ca. et år, og han søger at få en uddannelse. I 2006 gik han i 9. klasse. Han afsluttede 10. klasse på en idrætsefterskole i Jylland. Han har se-nere gået på Teknisk skole i Holbæk, hvor han fulgte tømrerlinjen. Sagsøgte gik ud af skolen, forinden uddannelsen blev fuldført. Han har ADHD men er ophørt med medicinsk behandling. Han skal påbegynde samtaler hos sin læ-ge. Sagsøgtes to brødre og hans mor har også ADHD. Moderen modtager førtidspension.

Gjort bekendt med sin forklaring til en politirapport af 24. oktober 2006, der er blevet udfærdiget i forbindelse med straffesagen mod sagsøgte, har han oplyst, at han har forklaret som tilført rapporten, og at begivenhederne er fo-regået i overensstemmelse med forklaringen.

Sagsøgtes far bor i Sydafrika, og sagsøgte rejste til Sydafrika, dagen efter at diskoteket var brændt. Sagsøgte var på det tidspunkt ikke sikker på, at han havde været skyld i branden. Efter at der blev afsagt dom i straffesagen mod ham, har han udført 150 timers samfundstjeneste, der blev fastsat som et vil-kår i straffen. Sagsøgte kan ikke få arbejde på grund af sin straffeattest.

STD061446-S01-ST01-K194-T3-L01-M00-\D55

Side 4/15

En gennemsigtig lighter blev kastet ind i den brændende pude på taget af diskoteket. Lighteren sprang ikke. Før branden havde sagsøgte været 3 - 4 gange i diskoteket. Sagsøgte 2 havde også været med. De tændte også ild de andre gange, men det var inde i diskoteket. Det var ikke på taget. Ilden på ta-get blev slukket ved at sagsøgte stampede på den. Sagsøgte og Sagsøgte 2 gik ned fra taget og bagefter gik de op på taget igen. De satte igen ild i en pude. Da de forlod diskoteket, sikrede de sig ikke, at ilden var gået ud. De kunne dog ikke se ild, da de gik fra diskoteket.

Sagsøgte sms-ede med Sagsøgte 2, da han havde fået at vide, at diskoteket var brændt. Sagsøgte 2 svarede bare, at det ikke var ham. Da de gik fra taget, var der ikke så meget ild. Der var lidt ild. Der var ikke flammer. Sagsøgte 2 smed en bluse på ilden. Sagsøgte 2 havde blusen med i sin taske. Diskoteket var fal-defærdigt. Alle dørene stod åbne, og ruderne var smadrede. Inde i diskoteket var der også ødelagt ting. Håndværkere havde revet noget ned.

Sagsøgte 2 har forklaret, at han er 18 år. I 2006 gik han i 9. klasse. Han boede hos sine forældre. Hans mor var syg, og hun er efterføl-gende afgået ved døden. Han har afsluttet 10. klasse og er ved at uddanne sig til procesoperatør. Han har gennemført grundforløbet og er i lære på Arbejdsplads.

Gjort bekendt med sin forklaring til en politirapport af 13. oktober 2006, der er blevet udfærdiget i forbindelse med efterforskningen af branden i diskote-ket, har sagsøgte oplyst, at han har forklaret, således som det er tilført rap-porten.

Da Sagsøgte 1 og sagsøgte gik fra diskoteket, så de ingen synlig ild. Der var ikke flammer. Sagsøgte havde været med til at sætte ild på en pude 3 gange den dag, da diskoteket brændte. Da de gik, var ilden stort set slukket. Sagsøgte troede ikke, at der var ild. Han mente ikke, at der var ild. Der var heller ikke særlig meget røg. Sagsøgte var tidligere kommet på diskoteket i en længere periode sammen med andre. Diskoteket var i en meget dårlig stand.

Sagsøgte blev overrasket over, at Nykredit ville have penge af ham, da han ikke mente, at han havde været med til noget. Politiet havde sagt, at der ikke var erstatningskrav mod ham eller hans forældre. Da Sagsøgte 1 og sagsøgte slukkede ilden, tog de en pude, som de pressede over den pude, der var ild i. Sagsøgte kan ikke udelukke, at der blev sat ild til noget andre steder. Ilden inde i diskoteket blev slukket, og der blev pustet stearinlys ud.

Taget var et sort tag. Det var asfalt-agtigt, og sagsøgte havde tænkt, at der godt kunne gå ild i taget. De gik ikke tilbage for at sikre, at ilden var blevet slukket.

Vidneforklaringer

STD061446-S01-ST01-K194-T3-L01-M00-\D55

Side 5/15

Vidne 1 har forklaret, at han har været ansat i 11 år i Nykredit, og at han har været skadesbehandler på denne sag. Vidnet er uddannet på For-sikringsakademiet og har primært med bygningsskader at gøre. Det er typisk brandskader.

Forevist en skadeopgørelse, bilag K og bilag 6, har vidnet oplyst, at udtryk-ket "skadeserstatning" omfatter de skader, der er sket på bygningen. Ved re-paration af skaderne vil der dog kunne påløbeyderligere udgifter. Udtrykket "restværdierstatning" er anvendt som et udtryk for, hvad det vil koste, at få nedrevet den del af en bygning, der ikke er beskadiget.

"Dagsværdien" dækker over en vurdering af de direkte skader på en byg-ning. Reparationsudgifterne kan dog blive højere, måske 20 - 25 % større, for eksempel ved betaling for leje af stilladser og følgeomkostninger i form af afstivninger.

Vidnet har modtaget tallene i skadesopgørelsen fra Vidne 2. For-sikringstageren Person 1 ville ikke genopføre bygningerne. Han hav-de andre planer for området, og vidnet var bekendt med dette. Der var bille-der, som viste, at diskoteket var i en vedligeholdelsestilstand, der ikke var tip top. Der var fri adgang til diskoteket. Person 1 blev foreholdt det-te, og skadeerstatningens størrelse blev drøftet med ham. Vidne 2's beregninger var udgangspunktet for vidnet.

Bygningen var ikke blevet benyttet, og skulle ikke bruges igen. Derfor blev der et nedslag i kontanterstatningen. Efter forhandling blev beløbet fastsat til 2.000.000 kr. Vidnet havde fået at vide, at branden var opstået ved ild på ta-get. En bygningskonsulent har udfærdigede skadesopgørelsen, der er frem-lagt som bilag K og bilag 6. Bygningen var forsikret som fabriks/varehus-bygning eller lignende, og det var angivet, at anvendelsen var som lager. Dette skyldtes, at bygningen ikke var i brug som diskotek. Det blev overve-jet, om der overhovedet skulle udbetales erstatning. Vidnet var klar over, at der var en igangværende sag om, hvorvidt Person 1 kunne op-føre andet på grunden. Vidnet har ikke kendskab til den aftale og prissæt-ning, der fremgår som bilag IH.

Vidne 2 har forklaret, at han nu er ansat som forsikringskonsulent hos Topdanmark. Han har opgjort skader i forsikringsbranchen i godt 10 år, og han har tidligere været ansat hos Nykredit. Vidnet er uddannet bygnings-konstruktør, og han er efterfølgende uddannet på Forsikringsakademiet. Vid-net har også været projektleder og byggeleder hos Skanska.

Under sin behandling af sagen har vidnet besigtiget bygningen 4 - 5 gange, og han har haft et møde med ejeren. Vidnet indhentede oplysninger om byg-ningens stand forinden forsikringsbegivenheden. Da vidnet så bygningen konstaterede han, at bygningen var i mindre god stand, og at der ikke var ta-

STD061446-S01-ST01-K194-T3-L01-M00-\D55

Side 6/15

le om en nyopført bygning.

Forevist skadeopgørelsen, bilag K, har vidnet oplyst, at "dagsværdien" er udtryk for værdien på skadestidspunktet. Der er ikke tale om nyværdien. Op-gørelsen af dagsværdien til 2.258.387 kr. svarer til den udgift, der vil være forbundet med reparation og etablering af bygningen til den stand, som byg-ningen havde umiddelbart før branden. Alle udgifter vedrørende reparatio-nerne er med i dette beløb.

Ved prisfastsættelser anvendes "V og S prisbøgerne" Det er prisbøger, der udgives af en uafhængig organisation, og de priser, der er anført i bøgerne angiver normalprisen for udførelsen af de forskellige arbejder. Prisbøgerne anvendes af håndværkere og i forsikringsbranchen.

Vidnet har foretaget sine beregninger på grundlag af opmålinger. Vidnet har ikke været på stedet før branden. Vidnet dannede sig indtryk af bygningen ved sine besigtigelser, og han var første gang alene på stedet. Han gik og re-gistrerede ejendommen. Han målte ejendommen op og noterede standen og bestanddelene af de forskellige bygningsdele. Ejeren fortalte, at bygningen havde været drevet som diskotek/bar, og at den var blevet lukket ned og havde stået stille i nogen tid. Skadesprocenten på 56 % er et indirekte udtryk for, at 44 % af ejendommen ikke var brandskadet.

I "V og S prisbøgerne" så vidnet på priserne for bygninger, der er betegnet som erhvervs- og restaurationsbygninger. Karakteren for lagerbygninger lig-ger lavere. Kategorien af bygningen har betydning for præmien i forbindelse med indtegning af forsikringen. Værdien af malerarbejdet er fastsat på bag-grund af drøftelser med ejeren og bygningens videre anvendelse.

Vidnet har ikke set bilag IH før. Vidnet har ikke tidligere været bekendt med, at der forelå en købsaftale med en samlet salgssum på 4.500.000 kr. for hele grunden med alle bygningerne.

Vidne 3 har forklaret, at han er ansat i ingeniørfirmaet Midtcon-sult A/S, og at han har udarbejdet besvarelsen til spørgsmål 4 i skønsrappor-ten efter henvendelse fra Skønsmand. Vidnet har sammen med sin kollega, civilingeniør Person 2, besigtiget bygningen. Person 2 deltog i besigtigelsen og vidnet behandling af sagen, således at der kunne sparres om opgaven. De så på det, der var brændt, og de så, hvor store area-ler der var brændt.

Vidnet har ikke anvendt priserne i "V og S prisbøgerne", men han har an-vendt sin erfaring med hensyn til projekter og udbedring af skader i bygge-sager. Priserne er beregnet på grundlag af en vurdering af de priser, som håndværkere ville have krævet i betaling.

Forevist skadeopgørelsen, bilag K, har vidnet oplyst, at der er ikke var

STD061446-S01-ST01-K194-T3-L01-M00-\D55

Side 7/15

brandskade på bygningens facade, på sålbænke eller på skillevægge. Der var heller ikke brandskade på gulvfliser eller vægfliser i køkkenet. Vidnet me-ner, at der var skade på gulvbelægningen, men at det var svært at vurdere, hvor store disse skader var. Der var ikke skader på 70 % af gulvbelægnin-gen.

Vinduerne og scenen i bygningen var ikke brandskadet. Centralvarmeinstal-lationen ved oliefyret var ikke beskadiget. Vidnet har vurderet, at udbedre-ing af Vvs-installationen samlet vil udgøre 30.000 kr. Efter vidnets skøn var udgør reparation af skader vedrørende el-arbejder 90.000 kr. Malerarbejdet er skønnet til 90.000 kr. Vurderingerne er alle foretaget på baggrund af en konstatering af, hvad der måtte være brandskade. Priserne er ikke fastsat på grundlag udgifter til genopretning eller reparation af andre skader.

Vidnet har en mangeårig erfaring, og det er ikke første gang, at han har fun-geret som skønsmand. Vidnet har anvendt 5 timer på behandlingen af sagen. Han har brugt 1½ time til besigtigelse, og han har foretaget opmålinger un-der sin besigtigelse.

Vidnet har ikke undersøgt om oliefyret var brandskadet, da oliefyret ikke stod i et brandskadet rum. I bygningen var der rigtig mange vinduer, der var smadrede før branden. Branden har ikke været kraftig nok til at få vinduerne til at gå i stykker. Vidnet kan udelukke, at branden kunne medføre ødelæg-gelse af vinduer. Der var heller ikke bobler i malingen ved vinduerne.

Det samlede beløb på 825.000 kr. med tillæg af moms består af følgende ud-gifter:

Reparation af tag:192.000 kr.

Malerarbejder:90.000 kr.

VVS-installation:30.000 kr.

Elarbejde:90.000 kr.

Gulv:150.000 kr.

Loft:40.000 kr.

Døre:75.000 kr.

Glas:13.500 kr.

Der er i øvrigt afsat 75.000 kr. til teknisk materiale, blandt andet vedrørende udbud og styring af reparationsarbejderne.

"V og S prisbøgerne" er et udmærket værktøj, hvis man ikke er så sikker på sine priser.

Vidnet blev uddannet civilingeniør i 1983, og han har siden arbejdet som ci-vilingeniør. Der er 140 ansatte i det firma, hvor vidnet er ansat. I afdelingen i By er der mellem 2 og 5 ansatte. Vidnet arbejder indenfor byg-ningsområdet, og han er vant til at arbejde med totalrådgivning. Vidnet har

STD061446-S01-ST01-K194-T3-L01-M00-\D55

Side 8/15

erfaring både med hensyn til nyopførte bygninger og med hensyn til reparati-oner og genetableringer af bygninger.

Parternes synspunkter

Sagsøgerens advokat har i et påstandsdokument anført følgende synspunk-ter:

"1. Sagsøgers sagsfremstilling lægges til grund.

2.Det gøres gældende at de sagsøgte i forbindelse med branden den 5. ok-tober 2006 begge i forening forvoldte branden forsætligt.

3.Efter gældende dansk ret er flere skadevoldere solidarisk hæftende. Det fremhæves, at en brandstiftelse som den foreliggende vurderes som væ-rende sket forsætligt, selv om det måtte blive antaget, at forsættet alene rakte til antændelse af mindre brand, idet uagtsomme følger af en for-sætlig skadeforvoldelse vurderes samlet som værende forsætlig.

Det bemærkes, at der i erstatningsretlig henseende ikke lægges nogen

vægt på, om skadevolder var fyldt 15 år eller ej på skadestidspunktet.

Det afvises blankt, at der kan ske nedsættelse eller bortfald af ersta-ningsansvaret med henvisning til EAL § 24, allerede fordi skaden er for-voldt forsætligt.

4.For så vidt angår størrelsen er kravet samlet opgjort, jf. bilag 6, til kr. 2.837.987. Skaden er takseret af selskabets taksator, og det er meget fast praksis, at domstolene anerkender forsikringsselskabernes taksatoropgø-relser, med mindre der rettes relevante indvendinger imod taksators ar-bejde. Når kravet alene er som det påstævnede, er baggrunden ganske enkelt, at erstatningsbeløbet blev forhandlet netop med henvisning til bygningernes mindre gode stand.

For så vidt angår advokatomkostninger bemærkes, at det er helt fast praksis, at der ved store tingskader skal betales rimelige advokatomkostninger til den skaderamte. Det bemærkes, at det krævede beløb er overordentlig rimeligt, når henses til de ganske store værdier, der var involveret."

Sagsøgte 1's advokat har i et påstandsdokument anført følgende synspunkter, idet det også er anført, at alle sagsøgers anbringender bestrides:

"Vedrørende ansvarsgrundlaget:

Sagsøgte erkender, at han sammen med Sagsøgte 2 forvoldte ildspåsættelsen den 5. oktober 2006, og at det skete ved uagtsom handling af

STD061446-S01-ST01-K194-T3-L01-M00-\D55

Side 9/15

begge de sagsøgte. De sagsøgte, Sagsøgte 2 og Sagsøgte 1 skal derfor være solidarisk hæftende for skadelidtes erstatningsret-ligt relevante tab, jf. EAL § 25.

Sagsøgtes erstatningsansvar skal delvist bortfalde i medfør af EAL § 24 blandt andet under hensyntagen til sagsøgtes unge alder samt skadens stør-relse og den foreliggende forsikringsdækning.

Vedrørende sagsøgers erstatningskrav.

Sagsøgers tabsopgørelse bestrides beløbsmæssigt og er i det væsentlige ikke erstatningsretlig relevant. Sagsøger kan som regressøgende ikke opnå bedre ret end skadelidte selv, hvorfor erstatningskravet ikke kan opgøres til et stør-re beløb end det skadelidte selv kunne have krævet sig erstattet, jf. EAL § 22.

Tabet kan maksimalt opgøres som differencen mellem ejendommens dags-værdi før og efter branden, alternativt som omkostningerne forbundet med udbedring af brandskaderne.

Sagsøgers tabsopgørelse er alene sket under hensyntagen til forsikringsretli-ge principper og de forsikringsaftaler, der forelå mellem sagsøger og skade-lidte, hvilket er de sagsøgte uvedkommende, og det kan ikke tillægges be-tydning i forbindelse med tabsopgørelsen.

Ligeledes kan forliget indgået mellem skadelidte og sagsøger heller ikke til-lægges bevismæssig betydning i forhold til de sagsøgte.

Det påhviler sagsøger at dokumentere erstatningskravets relevans, herunder adækvans og kausalitet, og den bevisbyrde har sagsøger ikke løftet.

Den brandskadede bygning var ifølge forsikringspolicen forsikret som lager for oplagrings- og pakhusvirksomhed, og desuden henstod bygningen forladt og i en meget ringe stand allerede på skadestidspunktet, og den blev ikke an-vendt til noget formål. Bygningen var bestemt til nedrivning.

Sagsøger har ikke taget hensyn til disse forhold i forbindelse med udmålin-gen af erstatningen og heller ikke egne forsikringsbetingelser, se forsikrings-policen punkt 1, 7, 12, 13 og 16, hvorfor sagsøgers opgørelse af bygningens nyværdi-total og nyværdi-skade på skadestidspunktet bestrides som ukorrekt og udokumenteret, og på tilsvarende vis bestrides sagsøgers beregning og fastsættelse af værdiforringelsesprocenten-partiel skade til 25,8%.

Bygningens værdi var langt mindre end den af sagsøger skønnede, og værdi-forringelsesprocenten udgør mere end 30%

Endvidere blev bygningen kun delvist beskadiget ved branden, og det er kun

STD061446-S01-ST01-K194-T3-L01-M00-\D55

Side 10/15

skaderne efter branden der kan kræves erstattet af de sagsøgte, hvorfor sag-søgers taksering af en del af skaderne også af den grund bestrides som væ-rende uden erstatningsretlig relevans. Der foreligger ikke adækvans og kau-salitet for alle de opgjorte skader.

Samlet gøres det gældende, at sagsøger grundlag for opgørelse af erstat-ningskravet er udokumenteret og er foretaget på baggrund af forkerte og u-berettigede forudsætninger.

Endvidere bestrides sagsøgers tabsopgørelse, for så vidt angår advokatom-kostninger med i alt kr. 125.000,00 til dækning af sagsøgers egen advokatbi-stand, der savner adækvans og kausalitet i forhold til de sagsøgte, og som ex tuto omfattes af rettens omkostningsafgørelse for nærværende sagsanlæg."

Sagsøgte 2's advokat har i et påstandsdokument anført følgende synspunkter:

"at sagsøgte hverken har forvoldt brand eller medvirket til ildspåsættelse på

ejendommen, Adresse 3, By

atdet indgåede forlig ved udbetaling af erstatning på kr. 2.000.000,00 for brandskaden er ude af proportioner med den faktiske skades størrelse

atsagsøgte ikke har haft indflydelse på størrelsen af erstatningsbeløbet i forliget, hvorfor sagens beløbsmæssige opgørelse ikke kan lægges til grund overfor sagsøgte.

atDer ved fastsættelse af erstatningsens størrelse skal tages hensyn til sag-søgers unge alder på brandtidspunktet.

Det gøres til støtte for Sagsøgte 2's påstand gældende:

atildspåsættelsen er foretaget af Sagsøgte 1 alene,

atder ikke er noget ersatningsgrundlag i forhold til Sagsøgte 2,

atder ikke af sagsøgeren er dokumenteret noget tab,

atden brandskadede bygning allerede inden branden dels var i dårlig stand, og dels ikke længere havde nogen funktion og derfor ikke nogen værdi,

atSagsøgte 2's erstatningsansvar skal bortfalde eler nedsættes efter principperne i EAL §§ 24 og 24 b, såfremt han mod for-ventning måtte dømmes erstatningsansvarlig i sagen

STD061446-S01-ST01-K194-T3-L01-M00-\D55

Side 11/15

atSagsøgte 2 ikke har tændt ild til diskoteksbygnin-gen, Adresse 3, By,

atmedsagsøgte, Sagsøgte 1 har en selvstændig interesse i, at Sagsøgte 2 bliver dømt som solidarisk ansvarlig, hvorfor Sagsøgte 1's forklaring ikke har bevismæssig værdi,

atSagsøgte 2 ikke har udført handlinger, der opfyl-der straffelovens § 23, stk. 1 for medvirken, idet han hverken har til-skyndet eller ved råd og dåd medvirket til ildspåsættelsen, men derimod forsøgt at slukke ilden, som Sagsøgte 1 tændte,

atSagsøgte 2 der ville have været frifundet, såfremt straffesagen mod ham var fortsat,

atSagsøgte 2 ikke var klar over, at der var ild i ejen-dommen, da han og Sagsøgte 1 forlod ejendommen,

atSagsøgte 2 herefter ikke ifalder noget ansvars-grundlag for den skade, der er påført bygningerne ved branden,

atbygningen forinden branden ikke havde en værdi af kr. 5 mill,

atden bygningen påførte skade ved branden derfor heller ikke havde et er-statningsomfang, der reelt udgjorde de af sagsøgeren påpegede ca. kr. 2,7 mill.,

atsagsøger derfor har udredt et signifikant for stort beløb i erstatning til forsikrede Person 1,

atdette ikke skal komme de sagsøgte til skade,

atsagsøgte må tillades at føre syn og skøn vedrørende skadens opgørelse,

atsagsøgerens egen skadeskonsulents forklaring ikke har bevismæssig værdi vedrørende bygningens værdi før og efter branden,

atforsikringsselskabers regresret overfor en erstatningsansarlig efter erstat-ningsansvarslovens § 22, stk. 1 er afgrænset til maksimalt at være det beløb som forsikringstager kunne have opkrævet direkte overfor den er-statningsansvarlige, og at forsikringsselskabets eventuelle højere opgø-relse og betaling tilforsikringstager ikke giver en ret til at opkræve et hø-jere beløb hos den erstatningsansvarlige,

atder ikke er baggrund for at opkræve beløb udover selve brandskaden,

atMåtte retten mod forventning komme frem til, at Sagsøgte 2

STD061446-S01-ST01-K194-T3-L01-M00-\D55

Side 12/15

skulle have opfyldt betingelserne for medvirken og dermed erstat-ningsansvar i sagen gøres det gældende, at der vedrørende Sagsøgte 2 særligt vil være anledning og lejlighed til at nedsætte erstat-ningsansvaret, jf. § EAL § 24, henset til at Sagsøgte 2 ikke selv har tændt ild, men tværtimod forsøgt at slukke den, samt under hensyntagen til alderen og de psykiske problemer med mo-derens kræftsygdom i hovedet.

atSagsøgte 1 i det indbyrdes forhold må bære hele el-ler det væsentligste erstatningsansvar som den der aktivt tændte ild til bygningen, jf. EAL § 25,

atdet fremgår af skadesopgørelse og forsikringsoplysninger som fremlæg-ges af sagsøgte 1, at bygningen alene var forsikret som oplagrings- og pakhusvirksomhed svarende til at bygningerne reelt var forladt og ikke længere havde funktion,

atat den af forsikringsselskabet fremlagte taksering vedrører en komplet opbygning af hele bygningen til nøgleklart diskotek, hvor der alene i meget ringe omfang er taget stilling til den vanrøgt ejendommen havde været udsat for inden branden,

attakseringen bl.a. til udbedringsudgifterne har afsat kr. 120.000 til fliser i køkken, som ikke blev brandskabet, 222.000 til installation af ny cen-tralvarmeinstallation m. fyr som ikke stod i det brandskadede område, 428.000 til elinstallationer hvilket ikke er realistisk da det brandskadede område er begrænset, 200.000 til malerarbejde, hvilket vil være en 100% forbedring henset til ejendommens stand inden branden, og ca. 855.000 til VVS arbejder som ikke blev berørt af branden,

atdagsværdi procenterne generelt er sat meget for højt henset til bygnin-gens alder og ringe vedligeholdelsesstand,

attakseringen af skaden generelt ikke harmonerer med bygningens ringe stand inden brandskaden, det meget begrænse, område som reelt blev skadet ved branden og det faktum af bygningen ikke var et fungerende diskotek, men en forladt ejendom tidligere i en årrække fungerende som diskotek (forsikringens egen beskrivelse)"

Parternes advokater har under hovedforhandlingen gentaget og uddybet der-es synspunkter. Sagsøgte 1's advokat har herunder op-lyst, at et synspunkt vedrørende erstatningsansvarslovens § 24 b frafaldes.

Rettens begrundelse og afgørelse

Sagsøgte 1 er i overensstemmelse med sin erkendelse

STD061446-S01-ST01-K194-T3-L01-M00-\D55

Side 13/15

den 20. maj 2008 dømt efter straffelovens § 181, stk. 1, for at forvolde il-debrand i den omhandlede diskoteksbygning sammen med Sagsøgte 2.

Efter det oplyste og Sagsøgte 1's forklaring under straffesagen om ildspå-sættelsen og de sagsøgtes handlinger sammenholdt med de sagsøgtes forkla-ringer under denne sag, lægges det til grund, at følgerne af ildspåsættelsen og de opståede brandskader i diskoteket, kan tilregnes begge de sagsøgte i hvert fald som følge af deres grove uagtsomhed.

Der kan derfor rettes et erstatningsansvar mod de sagsøgte, jf erstatningsan-svarslovens § 19, stk, 2, nr. 1, og de sagsøgte findes at kunne gøres solida-risk ansvarlige for de skader, der opstod som følge af branden.

I medfør af erstatningsansvarslovens § 22, er det herefter udgangspunktet, at sagsøger som skadesforsikrer for skadelidte, Person 1, indtræ-der i det krav, som skadelidte kunne have rettet mod de sagsøgte.

Med henvisning til de foreliggende oplysninger om opgørelsen af sagsøge-rens erstatningskrav, herunder de foranstaltninger, undersøgelser og bereg-ninger, der er foretaget af Vidne 1 og Vidne 2, med henblik på at registrere og angive omfanget af brandskaderne og fast-sætte skadeerstaningens størrelse, finder retten, at sagsøgerens beregning af skadeerstatningen kan antages at give et retvisende billede.

Det er derfor rettens opfattelse, at sagsøgerens opgørelse af det samlede er-statningskrav kan lægges til grund, idet der endvidere henses til, at skadeer-statningen, der er udbetalt til skadelidte er nedsat efter forhandling, og at de øvrige poster, der indgår i det samlede erstatningskrav, må anses for rimeli-ge og med relevant tilknytning til det opståede tab.

På baggrund af Vidne 3's forklaring om de undersøgelser, som han har foretaget for skønsmanden til brug for udarbejdelse af skøn-serklæringen, er det rettens vurdering at undersøgelserne og de angivne konklusioner ikke kan betegnes som fuldt ud sikre, og de derfor ikke bør an-vendes som et tilstrækkeligt klart grundlag for at tilsidesætte sagsøgerens beregninger.

Med henvisning til oplysningerne om de sagsøgtes nuværende personlige forhold og deres unge alder, er det utvivlsomt, at de ikke har udsigt til at kunne betale sagsøgerens erstatningskrav, der i økonomisk henseende virker urimeligt tyngende for de sagsøgte.

Med henvisning i øvrigt til at de sagsøgte var 14 år og 15 år, da ilden blev påsat, og at bygningen var ubenyttet og temmelig forfalden, er der herefter anledning til undtagelsesvis og i dette ganske særlige tilfælde at anvende lempelsesreglen i erstatningsansvarslovens § 24, stk. 1, selvom skaderne er

STD061446-S01-ST01-K194-T3-L01-M00-\D55

Side 14/15

opstået som følge af grov uagtsomhed.

Det er således rettens samlede vurdering, at sagsøgerens krav i medfør af lempelsesreglen bør nedsættes, og sagsøgerens principale påstand tages he-refter til følge med 1.000.000 kr. med tillæg af renter som påstået fra skade-tidspunktet den 5. oktober 2006 *).

Sagens omkostninger fastsættes som nedenfor anført med henvisning til sa-gens karakter og omfang samt resultatet.

Der er fundet grundlag for at tildele sagsøgeren sagsomkostninger i det om-fang og på grundlag af det beløb, for hvilket der er givet medhold, da der alene efter anvendelse af den anførte erstatningsretlige lempelsesregel er fo-retaget reduktion i det påstævnte beløb.

Af sagsomkostningerne udgør retsafgiften 51.780 kr., og et beløb på 95.000 kr. er anset som passende til dækning af advokatbistand for sagsøgeren. Halvdelen af beløbene skal betales af Sagsøgte 2, og den anden halvdel skal betales af statskassen.

Udgifterne til afholdelsen af syn og skøn udgør i alt 60.762,50 kr., der ind-befatter moms. Udgifterne er afholdt af Sagsøgte 2, der endeligt skal betale halvdelen. Den anden halvdel betales efter omstæn-dighederne af statskassen, idet Sagsøgte 1 i høj grad har anvendt skønserklæringen som grundlag for sine synspunkter.

Thi kendes for ret:

De sagsøgte, Sagsøgte 1 og Sagsøgte 2, skal in soli-dum inden 14 dage betale 1.000.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 5. oktober 2006 *) til sagsøgeren, Nykredit Forsikring A/S.

Inden samme frist skal statskassen betale sagsomkostninger til sagsøgeren med 73.390 kr.

Sagsøgte 2 skal inden samme frist betale 73.390 kr. til sagsøgeren i sagsomkostninger.

Statskassen skal inden 14 dage i sagsomkostninger til Sagsøgte 2 betale sagsomkostninger med 30.381,25 kr.

Dommer

STD061446-S01-ST01-K194-T3-L01-M00-\D55

Side 15/15

*) Berigtiget i medfør af retsplejelovens § 221, idet den 5. april 2004 rettelig skal være den 5. oktober 2006.

Retten i Holbæk, den 7. september 2010.

Dommer