Byrets dom af 14. juli 2011 i sag BS 11A-2704/2010

Print

SKM2011.622.BR

Relaterede love

Renteloven

Relaterede retsområder

Insolvensret
Skatteret

Resumé

Sagsøgte havde fået udbetalt overskydende skat på 89.186 kr. Der var tale om en fejl idet sagsøgte havde givet uigenkaldelig transport til en bank.

SKAT krævede beløbet tilbagebetalt. Retten fandt, at det måtte have stået sagsøgte, der er advokat, klart at udbetalingen måtte bero på en fejl. Da der ikke i øvrigt forelå særlige omstændigheder, skulle sagsøgte tilbagebetale beløbet.

 

Parter

SKAT
(Kammeradvokaten v/Advokat Michael Gregers Larsen)

mod

A
(Selv)

Afsagt af byretsdommer

Nina Palesa Bonde

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag, der er anlagt den 14. oktober 2010, drejer sig om, hvorvidt sagsøger, SKAT, har krav på tilbagebetaling af 89.186,00 kroner, der er udbetalt til sagsøgte, A.

SKAT har påstået, at A skal betale 89.186,00 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 12. december 2008 til betaling sker.

 

 

A har påstået sagen afvist, subsidiært frifindelse, mere subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker.

Oplysningerne i sagen

A underskrev den 19. marts 2008 en uigenkaldelig transport til F1 Bank på sin overskydende skat.

Af transporterklæringen fremgår bl.a.

"A

Til sikkerhed for enhver forpligtelse, som jeg nu har eller senere måtte få overfor F1 Bank, herunder enhver af bankens afdelinger, giver jeg

F1 Bank

...

transport på mit nuværende og fremtidige tilgodehavende hos

SKAT

...

beløb 90.000 kr.

Som transporten er banken eneberettiget til at krave betaling samt modtage og kvittere for tilgodehavendet. I det hele er banken berettiget til at udøve samtlige mine beføjelser som kreditor."

SKAT fik meddelelse om transporten, men overførte As overskydende skat for indkomståret 2007 til hendes konto ved en fejl. Der blev overført 89.186,00 kr.

Da SKAT af F1 Bank blev gjort opmærksom på, at beløbet ikke var overført til banken, genudbetalte SKAT beløbet til F1 Bank.

SKAT gjorde i et opkrævningsbrev af 11. november 2008 A opmærksom på, at der var sket en fejl ved udbetalingen. SKAT krævede i brevet, at beløbet blev returneret til SKAT. As søgte herefter om aktindsigt i sagen hos SKAT.

I breve af 23. december 2008, 12. juni 2009 og 23. december 2009 opkrævede SKAT igen beløbet hos A. I brevet af 23. december 2009 oplyste SKAT, at man ville inddrive beløbet hos A, hvis det ikke blev betalt.

Da beløbet ikke blev betalt foretog SKAT udlæg i As faste ejendom. Udlægget blev indbragt for fogedretten af A.

Fogedretten afsagde kendelse om, at der ikke var udpantningsret for kravet, og ophævede udlægget. Herefter lagde SKAT sag an mod A om betaling af beløbet.

Forklaringer

A har blandt andet forklaret, hun er advokat og blandt andet deltager i advokatvagten. Hun har derudover blandt andet arbejdet i Tinglysningsretten, i SKAT og i SKATs inddrivelsescenter.

I april måned 2008 gav hun sin bank, F1 Bank, uigenkaldelig transport i sin overskydende skat. Hun var ikke i tvivl om, at transporten var sket.

Transporten var til sikkerhed for et lån i F1 Bank. Lånet var oprettet før, der blev givet transport til F1. Hun har ikke før givet transport i et krav på overskydende skat.

Hun modtog efterfølgende et brev fra SKAT, om at hun ville få udbetalt overskydende SKAT, og at udbetalingen ville ske, hvis hun ikke var registreret i Det Centrale Fordringsregister. Der blev derefter indsat 89.186,00 kroner på hendes konto, og hun opfattede derfor brevet som en kvittering på, at pengene skulle betales til hende.

Hun var overbevist om, at SKAT havde kontrolleret, om der var noget til hinder for at udbetale pengene, før de blev udbetalt, og at hun derfor skulle have pengene. Da hun så modtog pengene var hun af den opfattelse, at transporten, hun havde givet til F1 Bank, ikke var gældende mere. Hun havde før haft en god kontakt til F1 Bank, og hun troede, at banken selv havde valgt at tilbagekalde transporten.

Efter hun modtog pengene, talte hun kort med SKAT telefonisk. Hun fik i SKATs telefoniske kundeservice at vide, at det var i orden, at pengene var sat ind. Da hun efterfølgende søgte om aktindsigt hos SKAT, havde de ikke noget notat om samtalen.

Hun kontaktede ikke F1 i forbindelse med, at pengene var blevet overført, da hun ikke følte, at der var noget problem.

Da hun senere modtog en opkrævning fra SKAT, fik hun oplyst, at der var tale om opkrævning af personskat. Da hun ikke betalte, modtog en rykker fra en advokat, til hvem kravet var sendt til inddrivelse, og hun fik at vide, at pantefogeden kunne bruges, hvis hun ikke betalte. Dette protesterede hun over. Der blev efterfølgende foretaget udlæg i hendes fast ejendom, men udlægget blev ophævet af fogedretten i den efterfølgende protestsag.

Efter fogedsagen modtog hun en stævning for et civilretligt krav på 89.186,00 kr. Hun undrede sig over stævningen, da hun fik medhold i fogedretten. Hun undrede sig også over, at hun ikke hørt noget i sagen i en periode fra slutningen af 2008 til juni 2009, hvis hun vitterligt skulle tilbagebetale et beløb til SKAT.

Parternes synspunkter

SKAT har gjort gældende,

 

at det beløb, som sagsøgte modtog, rettelig tilkom F1 Bank, og at beløbet således blev udbetalt til sagsøgte ved en fejl,
at   sagsøgte vidste, at beløbene vedrørte det krav, som hun havde overdraget til F1 Bank
at sagsøgte på betalingstidspunktet måtte have måtte have indset, at det beløb hun modtog, var udbetalt til hende ved en fejl,
at sagsøgte i hvert fald må have været i sådan tvivl om udbetalingens rigtighed, at hun burde have søgt forholdet afklaret, hvilket hun undlod, og
at sagsøgte derfor i medfør af reglerne om condictio indebiti skal tilbagebetale beløbet til sagsøger.

A gjort gældende,

 

at tilbagesøgning kun kan gennemføres, hvis der er tale om en fejludbetaling i forhold til skattelovgivningen,
at  sagsøgeren er afskåret fra tilbagesøgning
at der ikke er tale om en betalingskorrektion i henhold til skattelovgivningen,
at sagsøgerens uskyldfornemmelse står i modstrid til sagsøgerens handlemåde,
at SKAT er dataansvarlig myndighed for Det Centrale fordringsregister,
at SKAT selv tilrettelægger sine interne forretningsgange og sagsbehandlingsprocedurer vedrørende CFR
at transporten var denuntieret korrekt overfor SKAT,
at den uigenkaldelige transport ikke blev registreret korrekt i Det Centrale Fordringsregister,
at transporten var indberettet til Det Centrale Fordringsregister med kode 008, som er koden for et civilretligt krav,
at

den tidsubegrænsede transport til fordel for 3. mand skulle havde været indberettet med kode 079,

at en fordring med kode 079, skulle behandles manuelt, og derefter udbetales til 3. mand
at

den anvendte kode bestemmer, hvorledes beløbet vil blive behandlet og til hvem beløbet vil blive udbetalt til sin tid

at det kunne forudses allerede ved indberetningen i CFR, at udbetalingen ville blive betalt til sagsøgtes Nemkonto,
at SKAT, som dataansvarlig myndighed for Det Centrale Fordringsregister ikke var i stand til at sørge for korrekt indberetning af en modtagen uigenkaldelig transport,
at myndigheden ikke må være uvidende om, hvilke registreringer den som dataansvarslig myndighed, har noteret om en borger
at SKAT vidste, at sagsøgte ikke længere havde ret til at modtage betalingen,
at SKAT ikke har udvist dem agtpågivenhed ved udbetaling af beløbet til sagsøgte, som forholdende krævede,
at SKAT havde pligt til at tjekket i Det Centrale Fordringsregister til hvem beløbet skulle udbetales
at SKAT har handlet i ond tro ved at udbetale beløbet til en anden end den, som er registret i Det Centrale Fordringsregister som berettiget,
at

ond tro ikke gælder den enkelte medarbejder i SKAT, men SKAT som myndighed, da SKAT er enhedsforvaltning,

at borgeren skal kunne have tillid til sagsøgerens sagsbehandling og håndtering af pengefordringer,
at SKAT ikke har en beskyttelsesværdig interesse i at modtage beløbet retur fra sagsøgte,
at SKAT er pligtig til at forvalte sin rolle som debitor/skyldner ordentlig og korrekt i forhold til sagsøgte,
at sagsøger ved sin handlemåde har påført sig selv et tab,
at der ikke påhvilede sagsøgte en handlepligt i forhold til SKAT,
at sagsøgte ikke er ansvarlig for sagsøgerens tab,
at der ikke er noget ansvarsgrundlag for at pålægge sagsøgte tilbagebetaling af det modtagne beløb

 

Rettens begrundelse og afgørelse

 

Retten finder for så vidt angår As principale påstand ikke grundlag for at afvise sagen.

Retten lægger til grund, at A gav F1 Bank uigenkaldelig transport i sin overskydende skat for indkomståret 2007, men at SKAT ved en fejl overførte den overskydende skat på 89.186,00 kr. til As konto.

Retten lægger også til grund, at F1 Bank som følge af den uigenkaldelige transport var eneberettiget til at modtaget beløbet.

A har forklaret, at hun troede, at beløbet tilkom hende, og at F1 Bank havde tilbagekaldt sin transport. A har også forklaret, at hun ikke undersøgte nærmere, om F1 Bank faktisk havde tilbagekaldt sin transport.

Retten vurderer, at det må have stået A, der er advokat, klart, at udbetalingen måtte bero på en fejl. Derfor, og da der i øvrigt ikke foreligger særlige omstændigheder i sagen, der gør, at retten kan komme til et andet resultat, skal A tilbagebetale beløbet.

Retten lægger herved også vægt på, at A ellers vil opnå en uberettiget berigelse som følge af, at der også er udbetalt 89.186,00 kroner til F1 Bank A/S til fradrag i bankens tilgodehavende hos A.

Herefter tager retten SKATs påstand til følge.

Renter

Får så vidt angår påstanden om forrentning af kravet lægger retten til grund, at SKAT første gang sendte en betalingsanmodning til A den 11. november 2008, hvorefter beløbet forrentes fra 12. december 2008, jf. rentelovens § 3, stk. 2, jf. § 5, stk. 1.

Sagsomkostninger

Under hensyn til sagens karakter, omfang og udfald fastsættes sagens omkostninger som nedenfor bestemt, idet omkostningsbeløbet dækker sagsøgerens udgift til retsafgift med 2.460,00 kr. og i øvrigt dækker sagsøgerens udgift til advokatbistand herunder udgifterne til materialesamling og transport.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

A, skal inden 14 dage betale 89.186,00 kroner med tillæg af procesrente fra den 12. december 2008 til betaling sker til SKAT.

I sagsomkostninger skal A inden samme frist betale 20.000 kr. til SKAT.