Byrets dom af 08. november 2010 i sag BS-1981/2010-KBH

Print

Relaterede love

Renteloven
Retsplejeloven
Markedsføringsloven

Resumé

Sag om, hvorvidt sagsøgeren har tilsidesat sin loyalitetsforpligtelse i henhold til en fratrædelsesaftale med tidligere arbejdsplads.
~DBW2070.TMP

Københavns Byret

Udskrift af dombogen

DOM

Afsagt den 8. november 2010 i sag nr. BS 4B-1981/2010:

Sagsøger

Adresse 1

4000 Roskilde

mod

Sagsøgte A/S

Adresse 2

København

Sagens baggrund og parternes påstande.

Denne sag, der er anlagt den 22. marts 2010, vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Sagsøger, har tilsidesat sin loyalitetsforpligtelse i henhold til en fratrædelsesaftale med Sagsøgte A/S, hvor Sagsøger tidligere var ansat.

Sagsøger har nedlagt påstand om, at Sagsøgte A/S skal betale 750.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. marts 2010.

Påstanden udgør fratrædelsesgodtgørelse svarende til 6 måneders løn.

Sagsøgte A/S har påstået frifindelse og har nedlagt selvstændig påstand om, at Sagsøger tilpligtes til Sagsøgte A/S at betale 141.129 kr. med procesrente fra den 20. april 2010.

Dette beløb udgør løn for perioden fra bortvisningen og den resterende del af opsigelsesperioden.

Sagsøger har heroverfor påstået frifindelse.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a.

Oplysningerne i sagen.

I august 2009 blev Sagsøger, der var ansat som chef for Sagsøgte A/S' Private Banking-afdeling i Danmark, opsagt med 6 måneders varsel til fratrædelse den 28. februar 2010.

Den 14. august 2009 blev der indgået en fratrædelsesaftale, hvori det blandt

STD075194-S01-ST01-K496.02-T3-L01-M14-\D26

Side 2/6

andet hedder:

"...

Du er fritaget for din arbejdsforpligtelse i opsigelsesperioden, men anmodes om at stå til rådighed for Sagsøgte A/S, indtil andet måtte aftales. Du kan således ikke tiltræde en stilling i en konkurrerende virksomhed til Sagsøgte A/S før 1. marts 2010.

Vi har aftalt, at din løn i opsigelsesperioden udbetales som et engangsbeløb pr. 1. september 2009. Herudover er det aftalt, at du efter udløbet af opsigelsesperioden vil modtage en særskilt fratrædelsesgodtgørelse svarende til 6 måneders løn, såfremt betingelserne i nærværende skrivelse er efterlevet.

Fra 1. september 2009 overtager du selv betalingen af dit mobiltelefon abonnement. Du er velkommen til at overtage dit mobiltelefonnummer. Din mobiltelefon ejer du selv.

Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at du i opsigelsesperioden fortsat skal efterleve forpligtelserne i henhold til din ansættelseskontrakt, herunder bankens regler om håndtering af intern viden…

Endelig skal vi henlede opmærksomheden på din ansættelsesretlige tavsheds- og loyalitetspligt samt Markedsføringslovens §§ 1 og 19.

…"

Udenlandsk virksomhed AB udsendte den 26. januar 2010 en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at banken ville etablere sig med en ny enhed i Danmark med start i marts måned 2010. Det fremgår endvidere, at Sagsøger var ansat som ”Managing Director” . I pressemeddelelsen er følgende kontakter angivet:

Kontakter – Udenlandsk virksomhed AB

Sagsøger, chef i Danmark, Tlf nr.

…”

Samme dag blev der på Business.dk bragt en artikel om bankens åbning af filial i Danmark, hvor Sagsøger var afbilledet, med følgende overskrift:

Udenlandsk virksomhed AB åbner kontor i Danmark.

Udenlandsk virksomhed AB åbner nu kontor i Danmark, og har hyret den en gruppe medarbejdere fra investeringsbanken Sagsøgte A/S' private banking afdeling. Kontoret får finansmanden Sagsøger som chef.”

Den 27. januar 2010 bragte Berlingske Tidende, Business et interview med Sagsøger, hvoraf det blandt andet fremgår:

STD075194-S01-ST01-K496.02-T3-L01-M14-\D26

Side 3/6

”…

Vi mener, der er et behov for, hvad vi kan levere, som er helt uvildig formuerådgivning af særdeles erfarne rådgivere…

Sagsøger understreger, at Udenlandsk virksomhed AB er en bank for dem, der gerne vil

have deres penge til at yngle bedst muligt…

Vi er en bank for formuende danske privatkunder i Danmark og kommer under tilsyn af

det danske finanstilsyn. Vi er stolte af vores folk, vores kundefokus og vores åbne arkitektur, og det er det, vi har at tilbyde kunderne…

Sagsøger erkender, at konkurrencen om de velhavende danskeres gunst er

stor, men det mener han ikke er noget problem.

Der er mange udbydere, men også meget forskellige modeller for at betjene kunderne, og

det er jo kun til kundernes fordel, at der er mange at vælge imellem. Vi lægger størst vægt på erfaringen hos vores rådgivere, og at vi ikke skal tjene nogen som helst andre end den enkelte kunde…”

Ved brev af 27. januar 2010 blev Sagsøger bortvist som følge af udtalelserne til pressen i anledning af Udenlandsk virksomhed ABs åbning af en filial i København.

Sagsøger tiltrådte stillingen som direktør i Udenlandsk virksomhed AB den 1. marts 2010.

Forklaringer.

Der er under sagen afgivet forklaring af Sagsøger, Vidne 1, Vidne 2 og Vidne 3.

Parternes synspunkter.

Sagsøger har i påstandsdokument af 27. september 2010, der er gentaget og uddybet under hovedforhandlingen, gjort følgende anbringender gældende:

”…

atSagsøger var berettiget til at søge et nyt arbejde,

atUdenlandsk virksomhed AB var såvel berettiget som forpligtet til at oplyse markedet om åbningen af en filial i København samt at Sagsøger skal være direktør for filialen,

atSagsøgers udtalelser til pressen om åbningen af filialen ikke er i strid med Sagsøgers loyalitetspligt over for Sagsøgte A/S,

atbortvisningen af Sagsøger er uberettiget.”

STD075194-S01-ST01-K496.02-T3-L01-M14-\D26

Side 4/6

Sagsøgte A/S har i påstandsdokument af 22. september 2010, der er gentaget og uddybet under hovedforhandlingen, gjort følgende anbringender gældende:

”…

Sagsøger var ansat som chef for sagsøgtes Private Banking-afdeling i Danmark. Den 14. august 2009 opsagde sagsøgte sagsøger som følge af en ny strategi i Sagsøgte A/S og idet sagsøgte ønskede en ændret ledelsesprofil. Parterne indgik i den forbindelse en fratrædelsesaftale…

Ved fratrædelsen aftalte parterne, at sagsøgers løn for opsigelsesperioden skulle udbetales som et engangsbeløb den 1. september 2009. Sagsøger fik således allerede den 1. september 2009 udbetalt løn for perioden 1. september 2009 frem til 28. februar 2010. Dette fremgår af fratrædelsesaftalen.

Ved fratrædelsesaftalen forpligtede sagsøger sig til at overholde den ansættelsesretlige tavsheds- og loyalitetspligt samt markedsføringslovens § 1 og 19:

Parterne aftalte, at sagsøger, for at kunne gøre krav på den ved fratrædelsesaftalen aftalte særskilte fratrædelsesgodtgørelse, bl.a. skulle overholde loyalitetspligten…

Den 26. januar 2010 udsendte Udenlandsk virksomhed AB en pressemeddelelse om, at banken åbner en afdeling i København...Af pressemeddelelsen fremgår det, at sagsøger, med angivelse af mobiltelefonnummer, kan kontaktes for spørgsmål. Det må på denne baggrund antages, at sagsøger har indvilget i at udføre arbejde for Udenlandsk virksomhed AB i sin opsigelsesperiode, der først udløb over en måned senere ved udgangen af februar 2010.

Uanset om Udenlandsk virksomhed AB matte have en børsretlig forpligtelse til at informere markedet om, at der åbnes en ny filial i Danmark, har hverken Udenlandsk virksomhed AB eller sagsøger haft en forpligtelse til at lade sagsøger udtale sig som det skete den 27. januar 2010, da Berlingske Tidende, Business, bragte en artikel…med overskriften “Udenlandsk virksomhed AB etablerer afdeling i Danmark” I artiklen udtaler sagsøger sig flere gange på vegne af Udenlandsk virksomhed AB

Udenlandsk virksomhed AB kunne have nøjedes med at lave en pressemeddelelse om etableringen i Danmark eller banken kunne have valgt at lade den svenske direktør, der i øvrigt udtalte sig til Business.dk, udtale sig om etableringen af Udenlandsk virksomhed AB i Danmark og sagsøgers tiltrædelse. Sagsøger og Udenlandsk virksomhed AB valgte derimod, at sagsøger skulle promovere Udenlandsk virksomhed AB, der er en konkurrerende bank i forhold til sagsøgte, over for nye kunder (herunder sagsøgtes kunder) på et tidspunkt, hvor sagsøger fortsat var ansat hos sagsøgte.

STD075194-S01-ST01-K496.02-T3-L01-M14-\D26

Side 5/6

Sagsøger har ved sine udtalelser til pressen aktivt markedsført og reklameret for Udenlandsk virksomhed AB og sin nye position i bankens nye danske filial.

Sagsøger har herved handlet groft i strid med sin almindelige loyalitetspligt overfor sagsøgte, idet sagsøger er uberettiget til direkte eller indirekte at udøve konkurrerende virksomhed i opsigelsesperioden. Sagsøger har derfor også handlet i strid med betingelserne i fratrædelsesaftalen …for udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og løbende løn.

Det forhold, at sagsøger nu skal arbejde sammen med tre nære kolleger fra sagsøgte, der alle tre har opsagt deres stillinger hos sagsøgte efter, at sagsøger blev opsagt, indikerer tillige, at sagsøger har været involveret i rekrutteringen af disse medarbejdere.

Bortvisningen er derfor berettiget og sagsøger er ikke berettiget til fratrædelsesgodtgørelsen svarende til 6 måneders løn eller løn for perioden fra bortvisningen og i den resterende del af opsigelsesperioden.”

Rettens begrundelse og afgørelse.

Sagsøger, der i pressemeddelelsen af 26. januar 2010 - hvis indhold han ifølge sin egen forklaring i al væsentlighed forinden offentliggørelsen telefonisk fik oplæst - var angivet som kontaktperson, hvilket Sagsøger burde have været bekendt med, findes efter indholdet og karakteren af sine udtalelser bragt i Berlingske Tidende, Business den 27. januar 2010 aktivt at have markedsført og reklameret for Udenlandsk virksomhed AB og sin nye position i bankens nye danske filial. Det findes ikke godtgjort, at Sagsøger tillige har været involveret i rekrutteringen af medarbejdere fra Sagsøgte A/S.

Under henvisning til Sagsøgers tidligere stilling i Sagsøgte A/S sammenholdt med den stilling, som Sagsøger tiltrådte i Udenlandsk virksomhed AB, findes Sagsøger herved at have handlet i strid med sin loyalitetsforpligtelse i forhold til Sagsøgte A/S på en sådan måde og i et sådant omfang, at denne i hvert fald var egnet til at påføre Sagsøgte A/S væsentlig skade. På den baggrund findes bortvisningen af Sagsøger at have været berettiget.

Sagsøgte A/S' påstande tages herefter til følge.

Efter sagens karakter og omfang findes Sagsøger i sagsomkostninger til Sagsøgte A/S at burde betale 65.000 kr., hvoraf 3.700 kr. er til dækning af retsafgift, mens det resterende beløb uden moms er til dækning af udgifter til advokatbistand.

Thi kendes for ret:

STD075194-S01-ST01-K496.02-T3-L01-M14-\D26

Side 6/6

Sagsøgte A/S frifindes.

Sagsøger skal inden 14 dage betale 141.129 kr. til Sagsøgte A/S med tillæg af procesrente fra den 20. april 2010.

I sagsomkostninger skal Sagsøger inden samme frist betale 65.000 kr. til Sagsøgte A/S.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.

Dommer

---ooOoo---

Bilag med redegørelse efter retsplejelovens § 218a, stk. 3 er vedhæftet som retsbog.

---ooOoo---

Bilag med redegørelse efter retsplejelovens § 218a, stk. 3 er vedhæftet som retsbog.

STD075194-S01-ST01-K496.02-T3-L01-M14-\D26