Byrets dom af 08. juni 2015 i sag Retten i Odense, BS 2-1610/2014

Print

SKM2015.497.BR

Relaterede love

Renteloven
Retsplejeloven
Skatteforvaltningsloven

Relaterede retsområder

Skatteret

Resumé

SKAT havde den 11. februar 2014 truffet afgørelse vedrørende sagsøgerens skatteansættelse. Sagsøgeren indbragte SKATs afgørelse for Skatteankestyrelsen, der afviste klagen den 2. juni 2014 med henvisning til, at SKATs afgørelse og sagsfremstilling ikke var modtaget.

Sagsøgeren anlagde den 28. august 2014 sag mod SKAT. Denne sag blev afvist med henvisning til, at stævningen på mange punkter var mangelfuld. Sagsøgeren anlagde efterfølgende en ny sag den 22. september 2014 mod SKAT vedrørende prøvelse af SKATs afgørelse af 11. februar 2014.

Retten fandt, at sagen måtte anses for at angå en prøvelse af Skatteankestyrelsens afgørelse af 2. juni 2014, selvom sagsøgeren ikke - som opfordret af SKAT/Skatteministeriet - havde ændret den sagsøgte part til Skatteministeriet.

Retten fandt videre, at sagsøgeren havde indbragt sagen for sent, da den tidligere anlagte sag var endelig afsluttet ved rettens afvisning, og da stævning i den foreliggende sag var indleveret mere end tre måneder efter Skatteankestyrelsens afgørelse af 2. juni 2014. Retten afviste derfor sagen som for sent indbragt, jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3.

Parter

A
(selvmøder)

mod

SKAT
(Kammeradvokaten v/advokatfuldmægtig Camilla Bjerg Nielsen)

Afsagt af byretsdommer

Karin Bøgh Pedersen

Sagens baggrund og parternes påstande

Under denne sag, der er anlagt den 22. september 2014, har sagsøgeren, A, nedlagt påstand om, at han ikke kan godkende, at sagsøgte, SKAT, har ændret hans indkomst for årene 2010, 2011 og 2012.

Sagsøgte har påstået afvisning, subsidiært frifindelse.

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagen er anlagt indenfor søgsmålsfristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, samt om hvorvidt SKAT er rette sagsøgte, jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 1.

Denne sag er afgjort uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens § 366.

Sagens nærmere omstændigheder

Ved stævning dateret den 22. september 2014 indbragte sagsøgeren SKATs afgørelse om, at underskud i sagsøgerens virksomhed i årene 2010-2012 ikke kunne fradrages i sagsøgerens øvrige indkomst i de pågældende år, idet sagsøgerens virksomhed ikke kunne anses som erhvervsmæssig i skattemæssig henseende.

SKATs afgørelse er truffet den 11. februar 2014 og i klagevejledningen er anført, at klage skulle sendes til Skatteankestyrelsen.

Sagsøgeren klagede den 29. april 2014 over SKATs afgørelse og blev af Skatteankestyrelsen anmodet om at fremsende SKATs afgørelse og sagsfremstilling, som ikke var medsendt klagen.

Ved afgørelse af 2. juni 2014 afviste Skatteankestyrelsen sagsøgerens klage med henvisning til, at den påklagede afgørelse og sagsfremstillingen ikke var fremsendt. Skatteankestyrelsen vejledte endvidere om, at Skatteankestyrelsens afgørelse kunne indbringes for domstolene ved sagsanlæg senest 3 måneder efter afgørelsens dato.

Sagsøgeren anlagde en sag (BS 14-1469/2014) den 28. august 2014. Det fremgår af retsbog af 2. september 2014, at sagen BS 14-1469/2014 denne dag blev afvist.

I retsbogen er blandt andet anført følgende:

"...

Retten bemærkede, at stævningen på mange punkter er mangelfuld. Den væsentligste mangel er, at der ikke er formuleret en påstand og at sagsfremstillingen savner mening. Da stævningen herefter findes uegnet til at danne grundlag for sagens behandling, besluttede retten at afvise sagen, jf. retsplejelovens § 349, stk.1, jf. § 348, stk. 1, nr. 3 og 4.

..."

Sagsøgeren indleverede herefter stævningen i nærværende sag den 22. september 2014.

Under et forberedende retsmøde den 5. marts 2015 blev sagsøgeren opfordret til at antage advokat.

Sagsøgeren meddelte ved mail af 16. april 2015, at han ville klare sagen uden advokat.

Sagsøgte har opfordret sagsøgeren til at oplyse, om sagsøgte ønskede Skatteankestyrelsens afgørelse af 2. juni 2014 prøvet, ligesom sagsøgte har opfordret sagsøgeren til at ændre den sagsøgte part til Skatteministeriet.

Sagsøgeren har ikke kommenteret sagsøgtes opfordringer.

Retten har den 28. maj 2015 besluttet at udskille spørgsmålet om sagens afvisning til særskilt behandling og afgørelse, jf. retsplejelovens § 253.

Anbringender

Sagsøgeren har anført, at sagen er indbragt rettidigt ved stævningen i sagen BS 14-1469/2014, der er indleveret den 28. august 2014.

Sagsøgte har anført, at sagen ikke er indbragt rettidigt, jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, samt at genstanden for nærværende sag ikke kan være en domstolsprøvelse af SKATs afgørelse af 11. februar 2014, jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 1.

Rettens begrundelse og resultat

Nærværende sag må anses for at angå en prøvelse af Skatteankestyrelsens afgørelse af 2. juni 2014, selvom sagsøgeren ikke har ændret den sagsøgte part til Skatteministeriet.

Sagsøgeren har indbragt sagen for sent, da sagen BS 14-1469/2014 er endeligt afsluttet ved rettens afvisning den 2. september 2014, og da stævning i nærværende sag er indleveret den 22. september 2014, hvilket er mere end tre måneder efter Skatteankestyrelsens afgørelse af 2. juni 2014.

Nærværende sag skal derfor afvises som for sent indbragt, jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3.

Med sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt med bemærkning, at beløbet vedrører sagsøgtes udgift til advokatbistand inkl. moms.

Ved omkostningsafgørelsen er der lagt vægt på sagens karakter og udfald sammenholdt med de involverede værdier, og at sagen er afgjort uden mundtlig hovedforhandling.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Denne sag anlagt af sagsøgeren, A, afvises.

Inden 14 dage skal sagsøgeren, A, betale sagens omkostninger til sagsøgte, SKAT, med 6.250 kr., der forrentes efter rentelovens § 8a.