Byrets dom af 07. juni 2023 i sag AM2023.06.07B

Print

Relaterede love

Straffeloven
Varemærkeloven
Udlændingeloven
Tobaksafgiftsloven

Relaterede retsområder

Afgiftsret
Strafferet

Resumé

Erhvervsforhold, tobaksafgiftssvindel af særlig grov karakter, varemærkekrænkelse af særlig grov karakter, indførsel af 2.400.000 cigaretter uden betaling af tobaksafgift, ca. 4.700.000 kr., cigaretter illegalt fremstillet, T chauffør, polsk statsborger, 1 år 9 mdr. + tillægsbøde 2.300.000 kr. + udvisning for bestandig

AM2023.06.07B

Retten i Sønderborgs DOM

Dato:

7. juni 2023

Rettens sagsnr.:

A5-1696/2023

Politiets sagsnr.:

3300-76401-00008-22

Anklagemyndigheden mod Tiltalte, født maj 1974

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 13. marts 2023.

Tiltalte er tiltalt for overtrædelse af

1.

straffelovens § 289, jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jf. § 10 a, stk. 5, dagældende § 10, stk. 1, 2. pkt. – tobaksafgiftssvindel af særligt grov karakter,

ved den 22. september 2022 ca. kl. 05:40 via Frøslev grænse, i forening med ukendte medgerningsmænd, for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, med forsæt til at unddrage statskassen afgift, at have fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet tiltalte, i en polsk indregistreret lastbil med tilhørende polsk indregistreret sættevogn, indførte 2.400.000 cigaretter af mærket … fra et andet EU-land, uden at tiltalte inden vareafsendelsens begyndelse fra det andet EU-land lod sig registrere som midlertidigt autoriseret varemodtager, undlod at anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen, samt undlod at betale afgift af cigaretterne, hvorved statskassen blev unddraget 4.716.960 kr. i tobaksafgift.

2.

straffelovens § 299 b, nr. 2, jf. varemærkelovens § 42, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 4 og EU-varemærkeforordningens artikel 9 – varemærkekrænkelse af særligt grov karakter,

ved den 22. september 2022 ca. kl. 07.54 på Sønderjyske Motorvej E45 ved rasteplads Frøslev Ø, forsætligt og under særligt skærpende omstændigheder for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding at have krænket rettighedshaver Forurettede’s registrerede EU-varemærke ved uberettiget og uden samtykke fra rettighedshaveren Forurettede at have gjort erhvervsmæssig brug af tegn, der var identiske med eller lignende det registrerede varemærke ”…” i forbindelse med oplagring i en polsk indregistreret lastbil med polsk indregistreret sættevogn af 120.000 pakker cigaretter med i alt 2.400.000 cigaretter med henblik på salg eller udbud til salg, hvorved rettighedshaver led et formuetab.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængsel.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en tillægsbøde efter straffelovens § 50, stk. 2.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om udvisning i medfør af udlændingelovens § 49, stk. 1, jf. § 24, nr. 1, jf. § 22, nr. 6, jf. § 23, nr. 2 og § 24, nr. 2, med et indrejseforbud gældende for bestandig, jf. udlændingelovens § 32, stk. 4, nr. 7.

Anklagemyndigheden har endeligt nedlagt påstand om konfiskation af 2.400.000 cigaretter inklusive emballage, jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte Tiltalte og af vidnerne Vidne1, ka. Vidne2 og Vidne3.

Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han er gift. Han har 3 børn på 4, 13 og 18 år. Han har arbejdet som chauffør i 20 år. Han har haft eget firma i 17 år De bor i hus, der er belånt. Deres økonomi er stabil. Han kan forsørge sig selv og familien.

Han har behandlet diabetes. Det sidste ½ år har han haft problemer med maven. Han har været lægeundersøgelse og skanning, men der er ikke stillet en diagnose. Behandlingen må fortsætte i Polen. Han har fået udskrevet medicin i december 2022. Det virker ikke optimalt. Han har ondt i maven og kan ikke sove. Han har hele tiden smerter. Han føler, at han har et fremmedlegeme i kroppen. Han har ingen tilknytning til Danmark. Han er ustraffet.

Tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den 22. september 2023.

Rettens begrundelse og afgørelse

Forhold 1

Tiltalte har nægtet ethvert kendskab til de 2.400.000 cigaretter, der af Told og politiet blev fundet i den lastbil, som tiltalte kørte ind i Danmark som chauffør i sin hustrus transportvirksomhed Virksomhed1.

Tiltalte var ikke inden vareafsendelsen fra Polen registreret som midlertidig autoriseret varemodtager, og varetransporten var ikke anmeldt til told- og skatteforvaltningen, ligesom tobaksafgiften af cigaretterne svarede til 4.717.960 kr. ikke var betalt.

Tiltalte har afgivet en udetaljeret og uspecifik forklaring om, hvorledes lastbilen først var kørt til Danmark med et læs Rockwool, der blev afvist af aftageren, hvorefter tiltalte returnerede lastbilen tilbage til Polen. Tiltalte har forklaret, at på en rasteplads i Polen skete der omlæsning fra en forulykket lastbil til tiltaltes lastbil, og i den forbindelse blev der omlæsset kasser med autodele, der senere ham uvidende viste sig at indeholde de illegale cigaretter. Tiltalte har ikke konkret kunnet redegøre nærmere for, hvilke personer der henvendte sig til ham i forbindelse med omlæsningen.

Det er af anklagemyndigheden godtgjort, at de to fragtbreve, som tiltalte har udfyldt, vedrørende transport af hhv. autodele fra Virksomhed2 til Virksomhed3 i Fredericia og Rockwool fra Virksomhed4 til Virksomhed5 i Hvidovre er fiktive, idet det efter de dokumenterede oplysninger fra Virksomhed3 og vidnet Vidne3s forklaring må lægges til grund, at de to danske virksomheder ikke har handlet med de to polske virksomheder om køb af de i fragtbrevene omhandlede varer.

Tiltalte har som chauffør ved udfyldelse af fragtbrevene og modtagelse af de varer, han skulle transportere, ikke foretaget sig de fornødne undersøgelser. Tiltalte har forklaret, at han som chauffør løbende og ca. 4 gange om måneden har transporteret isolering fra Polen til forskellige byggepladser i Danmark, men han har ikke nærmere kunnet redegøre for, hvor varerne er afleveret i Danmark. Det er endvidere påfaldende, at den lastbil, som tiltalte var fører af, i en periode på 2 måneder forinden anholdelsen af tiltalte, 4 gange har kørt præcist den samme rute gennem Danmark, uden at tiltalte nærmere kan redegøre for formålet.

Retten lægger ligeledes vægt på vidneforklaringerne om, at tiltalte ved rasteplads Frøslev Ø, i forbindelse med at hans lastbil blev udtaget til toldkontrol, to gange blev anmodet om at åbne lastbilen med rullegardiner fortil, hvor cigaretterne var opbevaret, men at tiltalte fastholdt at åbne lastbilen bagtil. Endvidere har vidnet Vidne4 fra Toldstyrelsen forklaret, at da han ved sin gennemgang af lasten fremtog en cigaretkarton fra lasten, reagerede tiltalte nærmest ikke, på nær at han trak på skulderen. Retten lægger ligeledes vægt på ka. Vidne2 forklaring om, at tiltalte under politiafhøringen ved politiets gennemsyn af tiltaltes mobiltelefon forsøgte at ringe til ekspeditionsfirmaet, uagtet at politiet udtrykkeligt havde meddelt tiltalte, at han ikke måtte ringe op.

Retten finder herefter, at anklagemyndigheden har godtgjort, at tiltalte vidste, at han som chauffør transporterede de illegale cigaretter, og det er herefter godtgjort, at tiltalte har gjort sig skyldig som beskrevet i tiltalen.

Retten lægger efter erklæringen af 20. oktober 2022 fra Forurettede til grund, at cigaretterne var illegalt fremstillet, og henset til mængden og den professionelle måde, hvorpå cigaretterne er fremstillet, finder retten godtgjort, at tiltalte ikke har udført arbejdet alene, men at det er udført i forening med ukendte medgerningsmænd.

Henset til størrelsen af den unddragne tobaksafgift er der tale om tobaksafgiftssvindel af særlig grov beskaffenhed, og forholdet henføres derfor til straffelovens § 289.

Forhold 2

Retten lægger efter erklæringen af 20. oktober 2022 fra Forurettede til grund, at cigaretterne var illegalt fremstillet, og det er efter bevisførelsen godtgjort, at tiltalte har gjort sig skyldig i varemærkekrænkelse af særlig grov karakter efter straffelovens § 299 b, nr. 2, som beskrevet i tiltalen.

Straffen fastsættes til fængsel i 1 år og 9 måneder, jf. straffelovens § 289, jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jf. § 10 a, stk. 5, dagældende § 10, stk. 1, 2. pkt. og straffelovens § 299 b, nr. 2, jf. varemærkelovens § 42, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 4 og EU-varemærkeforordningens artikel 9.

Retten har ved strafudmålingen på den ene lagt vægt, at der er tale om grænseoverskridende alvorlig kriminalitet med indførsel af en stor mængde illegale cigaretter til Danmark, ligesom der er lagt vægt på størrelsen af det unddragne afgiftsbeløb og omfanget af varemærkekrænkelsen. Retten har på den anden side lagt på tiltaltes rolle som chauffør.

Tiltalte skal betale en nedrundet tillægsbøde på 2.300.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2, svarende til halvdelen af den unddragne tobaksafgift.

Forvandlingsstraffen er som nedenfor bestemt.

Retten tager udvisningspåstanden til følge i medfør af udlændingelovens § 49, stk. 1, jf. § 24, nr. 1, jf. § 22, nr. 6, jf. § 23, nr. 2 og § 24, nr. 2, og der fastsættes et indrejseforbud gældende for bestandig, jf. udlændingelovens § 32, stk. 4, nr. 7.

Retten har lagt vægt på, at den udøvede kriminalitet må anses at udgøre en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundliggende samfundsinteresse, jf. artikel 27, stk. 2, 2. led, i direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004.

Efter de foreliggende oplysninger om tiltaltes forhold, har tiltalte ikke en sådan tilknytning til Danmark, at udvisning kan anses for at stride mod proportionalitetsprincippet i direktivets artikel 27, stk. 2, 1. led, sammenholdt med artikel 28, stk. 1.

Opholdsdirektivet kan derfor ikke antages at være til hinder for, at der sker udvisning, jf. herved direktivets artikel 33, stk. 1, og udlændingelovens § 26 b, jf. § 2, stk. 3. På den baggrund tages påstanden om udvisning i medfør af de påberåbte bestemmelser til følge som nedenfor bestemt.

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1.

Tiltalte har været frihedsberøvet under sagen siden den 22. september 2022.

Thi kendes for ret:

Tiltalte Tiltalte skal straffes med fængsel i 1 år og 9 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 2.300.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Hos tiltalte konfiskeres 2.400.000 cigaretter inklusive emballage.

Tiltalte udvises af Danmark. Tiltalte pålægges indrejseforbud for bestandig. Indrejseforbuddet regnes fra udrejsen eller udsendelsen.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.