Byrets dom af 06. marts 2019 i sag SS 1-30360/2017

Info
  • SKM2019.128.BR

  • Relaterede love:

Resumé:

T var tiltalt for ikke at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer i forretningslokalet, for de afgiftspligtige 24,385 kg chokolade- og sukkervarer, der var udbudt til salg i forretningen da told- og skatteforvaltningen var på kontrolbesøg den 26. januar 2017 samt for ikke have ført forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne grundlag for dens opgørelse af, om afgiften var betalt og hvorfra varerne var leveret, og således ikke var i stand til at konstatere om der var betalt korrekt afgift.T udeblev. Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 10.000 kr. Retten henviste til lovforslag fremsat den 5. oktober 2016 til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven m.v., hvorefter det foreslås som følge af et udtrykkeligt politisk ønske, at bødeniveauet for normalbøden forhøjes for overtrædelse af alle ”colalovene”, hvor der er hjemmel til en skærpet bøde og absolut kumulation, således at de konkrete bøder fordobles i første- og andengangs tilfælde, hvorved bøden første gang bliver 10.000 kr. og anden gang 20.000 kr. Konkret var der ikke et grundlag for at udmåle en bøde på baggrund af unddragne afgifter, der ikke kan beregnes uden regnskabsmæssig dokumentation. En bøde 10.000 kr. ved en førstegangsforseelse var passende, idet bøden skal være på et niveau hvor det ikke er attraktivt at omgå beskatningen af blandt andet varegruppen omfattet af chokoladeafgiftsloven.

Byrettens dom af den 5. februar 2019, sags nr. SS 1-30360/2017

Parter

Anklagemyndigheden

Mod

T

Afsagt af Byretsdommer

Marianne Madsen

Sagens baggrund og parternes påstande

Anklageskrift er modtaget den 15. december 2017.

T er tiltalt for overtrædelse af lov  om  afgift  af  chokolade- og sukkervarer § 26, stk. l. nr. 2, jf. stk. 5. jf. § 13. stk. 2 og § 12, stk. 5,

ved den 26. januar 2017 i Y1-by, som konstateret ved SKATs kontrolbesøg i G1, Y2-adresse, med forsæt eller ved grov uagtsomhed, ikke at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer i forretningslokalet, for de afgiftspligtige 24,385 kilo  chokolade- og sukkervarer, der var udbudt til salg i forretningen, samt ikke at have ført forskriftsmæssigt regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt, og hvorfra varerne var leveret, hvorfor det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift efter bestemmelserne i loven.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf på 10.000 kr.

Tiltalte er udeblevet fra retsmødet. Der er forkyndt for tiltalte ved brev til e­ boks.

Bevisførelsen

Tiltalte, der var lovligt tilsagt, er ikke mødt til retsmødet.

Anklageren har dokumenteret sagens bilag 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7 samt 2-8. Anklageren har endvidere henvist til, at bødepåstanden fremgår af anklageskriftet.

Retten har modtaget sagen fra anklagemyndigheden den 15. december 2017.

Personlige oplysninger

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte, der har været lovligt tilsagt ved brev af 30. oktober 2018, var ikke mødt. Retten har derfor behandlet sagen som om, tiltalte har tilstået det forhold, der er rejst tiltale for, idet omstændighederne ikke taler derimod, jf. retsplejelovens§ 897, stk. 1. På denne baggrund og ved de i øvrigt foreliggende oplysninger er det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen, idet tiltalte ikke havde opbevaret følgesedler eller kvitteringer i forretningslokalet for de 24,385 kg. afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer, der var til salg i forretningen ved SKATs kontrolbesøg den 26. januar 2017, og idet tiltalte ikke havde ført et forskriftsmæssigt regnskab, der kunne danne baggrund for opgørelse af, om afgift af afgiftspligtige varer var betalt og hvorfra, varerne var leveret, alt hvorved det ikke var muligt for SKAT at konstatere, om der var betalt afgift i overensstemmelse med lovens bestemmelser herom.                    

Straffen fastsættes efter lov om afgift af chokolade-og sukkervarer § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. § 13, stk. 2, og § 12, stk. 5, til en bøde på 10.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Retten har ved bødefastsættelsen lagt vægt på, at det blandt andet fremgår af lovforslag fremsat den 5. oktober 2016 til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven mv, følgende: "... 3.2.1. gældende ret Ved lov nr. 1059 af 17. december 2002 blev en hjemmel til skærpede boder, de såkaldte "colabøder", indsat i en række punktafgiftslove. Den skærpede straf anvendes, når sælgeren ikke kan dokumentere, at der er betalt afgift af bestemte varer (f.eks. pga manglende faktura eller regnskabsrod), men hvor det er usikkert, hvor stor afgiftsunddragelsen faktisk er, fordi der er tale om et øjebliksbillede (stikprøvekontrol). Ved lov nr. 408 af 8. maj 2016 blev der yderligere hjem­ mel til at anvende den skærpede bøde, når den pågældende ikke forud for import af varerne har ladet sig registrere som varemodtager, og der blev indført hjemmel til absolut kumulation, således at bøderne for hver enkelt lovovertrædelse sammen/ægges, dels inden for den enkelte lov, dels ved overtræde/ser af flere love på en gang. "Colabøderne" omfatter de fem højt beskattede varegrupper i tobaksafgiftsloven, spiritusafgifts/oven, øl- og vinafgiftsloven, chokoladeafgifts/oven samt emballageafgifts/oven. .... Efter domspraksis straffes med en bøde på 5.000 kr., for hver enkelt overtrædelse af en "colalov" ved førstegangsovertræde/se. ...

3.2.2. Lovforslaget...Det foreslås som følge af et udtrykkeligt politisk ønske, at bødeniveauet for normalbøden forhøjes for overtrædelse af alle "colalovene", hvor der er hjemmel til en skærpet bøde og hjemmel til absolut kumulation. ... Den nuværende bødepraksis har eksisteret siden "colalovgivningen" blev indført i 2006 ved lov 408 af 8. maj 2006 ..., og det er derfor aktuelt at regulere bøderne til et niveau, der kan forstærke den præventive effekt. Lovforslaget indeholder således nogle lovtekniske ændringer ... Det er ikke i øvrigt tilsigtet nogen ændringer af lovgivningen. Det forudsættes i lovforslaget, at de konkrete bøder fordobles i første og anden gangs tilfælde, således at bøden første gang bliver 10.000 kr. og anden gang 20.000 kr...."

På denne baggrund, og idet SKAT som myndighed i en situation som den fore­ liggende ikke har et grundlag for at udmåle en bøde på baggrund af unddragne afgifter, der ikke kan beregnes uden regnskabsmæssig dokumentation, finder  retten, at en bøde på 10.000 kr. ved en førstegangsforseelse er passende, idet retten har taget i betragtning, at en bøde skal være på et niveau, hvor det ikke er attraktivt at omgå beskatningen af blandt andet varegruppen omfattet af chokoladeafgiftsloven.

Det forhold, at sagen har været hos anklagemyndigheden og retten ca. l år før, der blev berammet retsmøde i sagen hvilket tiltalte ikke har noget an­ svar for kan ikke føre til et andet resultat.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:

Tiltalte T straffes med en bøde på 10.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.